1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Soạn thảo công văn trả lời, người soạn thảo phải hiểu rõ văn bản đề nghị để trả lời

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (183.28 KB, 33 trang )


VD: Trả lời công văn của VP đề nghị xin kinh

phí mua sắm trang thiết bị trong cơ quan,

- Nếu đồng ý: đồng ý các trang thiết bị nào (số

lượng trang thiết bị, số tiền)

- Nếu không đồng ý: cần nêu lý do, vì sao?

+ Không có kinh phí

+ Trang thiết bị không phù hợp.

+ Công việc không cần thiết có trang thiết bị.

+ Chờ xin tính toán và phân bổ lại

+ Nội quy cơ quan quy định không mua sắm.

Tham – Congvanmau:/D2.2.3. Công văn chỉ đạo

Mở đầu

Nói rõ mục đích, lý do của công việc cần

phải làm, cần triển khai thực hiện.

Nội dung

1) Nêu yêu cầu cần đạt được.

2) Nêu nhiệm vụ.

3) Nêu biện pháp phải áp dụng (áp dụng)

Kết thúc :

Yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện và báo

cáo kết quả cho cấp lãnh đạo.Soạn thảo công văn chỉ đạo, người soạn thảo phải

hiểu rõ các nội dung chỉ đạo và quy trình công việc

VD: Công văn chỉ đạo của chủ tịch UBND phường A

về việc kiểm tra các hoạt động văn hóa trên địa bàn

phường, người soạn thảo phải nêu được:

- Nội dung kiểm tra.

- Quy trình kiểm tra.

- Địa điểm kiểm tra

- Thời gian kiểm tra.

- Xử lý nếu có…(các hinh thức)

Tham – Congvanmau:/D2.3. Soạn thảo thông báo

• * Khái niệm.

• - Thông báo là văn bản có tính chất thông tin :

• - Về hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xãhội.

• - Thông tin nhanh những quyết định của cơ quan

nhà nước, các tổ chức xã hội cho đối tượng quản lý

biết để thi hành.

• - Thông tin khác mà người có liên quan cần biết.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (33 trang)

×