1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

2 Các đề xuất hoàn thiện.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (273.72 KB, 32 trang )


BÁO CÁO KIẾN TẬP

HNTRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆPKHOA: QUẢN LÍ KINH DOANH

……………………………..…….……………………….

* Trong vấn đề về tài chính:

Tình hình tài chính luôn là vấn đề nhạy cảm đối với bất kỳ một công ty nào, tài chính

có ổn định thì doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững được.

Đối với công ty, tình hình tài chính cần được minh bạch hơn, vấn đề tài chính của

công ty cần được tập hợp, xem xét, đánh giá theo chu kỳ từng tháng để đánh giá kịp

thời tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp, đồng thời cũng để tránh được những

rủi ro tài chính đáng tiếc xảy ra do việc không nắm bắt kịp thời về tình hình tài chính

của doanh nghiệp

Các tỷ số về khả năng sinh lời của công ty còn thấp, công ty cần có những chính sách

kinh doanh tốt, việc sử dụng vốn chủ sở hữu một cách có hiệu quả hơn để có thể đem

lại tỷ số lợi nhuận cao hơn.

KẾT LUẬN

-Trong điều kiện kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay của cơ chế thị trường thì mọi

doanh nghiệp, mọi tổ chức sản xuất kinh doanh đều đang đứng trước khó khăn và thử

thách lớn trong việc làm thế nào để tồn tại và phát triển được trước các đối thủ cạnh

tranh. Những khó khăn và thử thách này chỉ có thể giải quyết được khi doanh nghiệp

chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

-Trong thời gian thực tập em đã tiếp cận với thực tế hệ thống quản trị trong cty, cơ cấu

lao động, các hoạt động marketing và lĩnh vực không kém phần quan trọng nữa là

quản trị sản xuất trong cty, báo cáo tài chính của cty, từ đó em đã hiểu thêm được rất

nhiều điều về chuyên ngành quản trị, hiểu hơn về những kiến thức đã được học và có

thêm một số kinh nghiệm thực tiễn. quá trình thực tập tại cty giúp em thấy được vai trò

của quản trị trong bộ máy quản lí chung. Đồng thời thấy được phải vận dụng lý thuyết

vào thực tiễn như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất.

-Với trình độ học vấn và thời gian thực tập có hạn việc tìm hiểu về công tác quản trị tại

cty còn chưa đầy đủ. Điều kiện tiếp xúc thực tế còn ít nên không thể tránh khỏi sai xót

trong quá trình thực hiện. Vì vậy em rất mong được sự chỉ bảo, góp ý, bổ sung của các

thầy cô giáo, ban lãnh đạo cty để em có thể khắc phục được những hạn chế đó.

-Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên trong cty và

cô giáo Lưu Thị Minh Ngọc trong thời gian thực tập đã giúp đỡ em hoàn thiện bài báo

cáo này.

GVHD: Lưu Thị Minh NgọcSV: Trần Như Ngọc

Lớp: QTKD1-K5BÁO CÁO KIẾN TẬP

HNTRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆPKHOA: QUẢN LÍ KINH DOANH

……………………………..…….……………………….

Em xin chân thành cảm ơn!Phụ lục

Phụ lục 1 :

Mẫu số B02-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Bảng báo cáo kết quả HĐKD

Đơn vị tính : VND

STT Chỉ tiêu

số1Doanh thu BH & cung

cấp dịch vụ01251.000.000.000 283.400.000.0002Các khoản giảm trừ0203Doanh thu thuần10251.000.000.000 283.400.000.0004Giá vốn hàng bán11201.113.000.000 227.074.000.0005Lợi nhuận gộp2049.887.000.00056.326.000.0006Doanh thu HĐTC2161.000.00069.000.0007Chi phí tài chính2214.121.000.00017.074.000.0008Chi phí bán hàng2413.683.000.00015.450.000.0009Chi phí quản lý254.872.000.0005.501.000.00010Thu nhập khác311.549.000.0001.750.000.00011Chi phí khác321.434.000.0001.620.000.00012Lợi nhuận trước thuế5017.387.000.00018.500.000.000GVHD: Lưu Thị Minh NgọcThuyết Năm 2009

minhNăm 20100SV: Trần Như Ngọc

Lớp: QTKD1-K5BÁO CÁO KIẾN TẬP

HN13TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆPKHOA: QUẢN LÍ KINH DOANH

……………………………..…….……………………….

Nộp thuế TNDN (25 %) 51

4.346.750.000

4.625.000.00014Nộp thuế sai hóa đơn

TC52396.250.000988.000.00015Lợi nhuận ròng6012.644.000.00012.887.000.000Phụ lục 2:Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

TTTên tài sản

sốThuyết Số đầu kỳ 2009

minhSố cuối kỳ 2010ATài sản ngắn hạn135.823.114.000 182.790.362.000- Tiền và các khoản tương

đương2.331.000.0002.200.000.00069.046.000.00087.626.000.000- Các khoản phải thu ngắn

hạn62.830.000.00082.441.000.000- Hàng tồn kho7.616.114.00010.523.362.000Tài sản CĐ và ĐTDH71.116.252.00091.634.638.000- TSCĐ37.927.000.00040.264.000.000- Các khoản đầu tư khác33.189.252.00051.370.638.000Tổng A + B206.939.366.000 274.425.000.000Tên nguồn vốnSố đầu kỳ 2009- Tài sản lưu động khác

BTTGVHD: Lưu Thị Minh NgọcSố cuối kỳ 2010SV: Trần Như Ngọc

Lớp: QTKD1-K5BÁO CÁO KIẾN TẬP

HNABTRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆPKHOA: QUẢN LÍ KINH DOANH

……………………………..…….……………………….

Nợ phải trả

137.637.435.000 177.959.142.000

- Nợ ngắn hạn120.614.464.000 155.978.845.000- Nợ dài hạn17.022.971.00021.980.297.000Nguồn vốn chủ sở hữu69.301.931.00096.465.858.000Nguồn vốn67.883.931.00091.634.638.000Quỹ khác1.418.000.0005.699.000.000Tổng A + B206.939.366.000 274.425.000.000

Tài liệu tham khảo[1] Báo cáo tài chính năm 2012 công ty Thành Hưng

[2] Khoa Quản lý kinh doanh Đại học Công nghiệp Hà Nội, hướng thực tập cơ sở

ngành kinh tế,2010GVHD: Lưu Thị Minh NgọcSV: Trần Như Ngọc

Lớp: QTKD1-K5Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

×