1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >

d. Ghép bơm song song:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (769.16 KB, 19 trang )


 3. Mô hình thí nghiệm:

Sơ đồ hệ thống:

1. bồn chứa

2. Van hút

3. Cánh guồng

4. Bơm 1

5. Van 3 ngã

6. Bơm 2

7. Cảm biến bơm 2

8. Van đẩy bơm 2

9. Van đẩy bơm 1

10.Cảm biến lưu lượng

11.Van điều chỉnh lưu lượng

12.Vách ngăn

13.Cánh guồng xi cua

LOGO



4. Tiến hành thí nghiệm:

a. Thí nghiệm 1: Xác định các thông số đặc trưng của bơm

b. Thí nghiệm 2: Tìm điểm làm việc của bơm

c. Thí nghiệm 3: Ghép bơm nối tiếp

d. Thí nghiệm 4: Ghép bơm song song



LOGO



a. Thí nghiệm 1: xác định các thông số đặc trưng của bơm:



Các lưu ý:

Đảm bảo mực nước trong bình chứa

khoảng 75% thể tích bình

Tắt và báo cho gvhd khi bơm bật và tốc

độ khác 0 nhưng không hoạt động

Đảm bảo không còn bọt khí trong hệ

thống

Báo cho gvhd khi thay đổi tốc độ bơm



Tiến hành thí nghiệm:

Cài đặt tốc độ ở 70%

Trong bảng kết quả, đổi “sheet” thành

70%

Mở hoàn toàn van hút

Mở van đẩy 2 vòng

Bật công tắt bơm 1 trên màn hình,đợi

bơm hoạt động ổn định rồi nhấp biểu

tượng “GO” ghi nhận lại giá trị đo.

Tăng dần độ mở van và làm tương tự



đáng kệ mà các giá trị đo không đổi

LOGO



b. Thí nghiệm 2: Tìm điểm làm việc của bơm (2 nội dung)

Nội dung 1: khảo sát sự ảnh hưởng

của chế độ tốc độ bơm:















Cài đặt tốc độ ở 100%

Bơm 1: mở hoàn toàn van hút, đẩy

Đóng hoàn toàn van đẩy bơm 2

Mở van chỉnh lưu lượng 70%

Bật bơm 1 chờ bơm hoạt động nhấn

“GO” ghi lại giá trị đo vào bảng số liệu

• Giảm dần tốc độ mỗi lần 10% cho đến

khi = 0% và làm tương tự

• Tắt bơm chuyển qua nội dung 2



Nội dung 2: khảo sát sự ảnh hưởng

của năng suất bơm



Cài đặt tốc độ ở 70%

Mở hoàn toàn van hút và đẩy của

bơm 1

Đóng hoàn toàn van đẩy bơm 2

Mở van điều chỉnh 2 vòng

Bật bơm 1 chờ bơm hoạt động ổn

định, nhấn “GO” rồi gi lại giá trị đo

Mở dần van chỉnh lưu lương, đến

khi đạt 10 độ mở van, mỗi lần mở nhấn

“GO” rồi ghi lại giá trị đo được

LOGO



Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (19 trang)

×