1. Trang chủ >
  2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
  3. Toán học >

Chương 3. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (606.77 KB, 60 trang )


Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh

A. F ( x ) =x2 − x −1

.

x +1B. F ( x ) =x2 + 1

C. F ( x ) =

.

x +1

Câu 8.x 2 − 3x − 3

D. F ( x ) =

.

x +1Tìm nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x ) = −

A. F ( x ) = x.

C. F ( x ) = cot x.Câu 9.x2 + x + 1

.

x +11

π  π

biết F  ÷ = .

2

sin x

2 2

π

B. F ( x ) = sin x + − 1.

2

π

D. F ( x ) = cot x + .

22

Tìm hàm số F ( x ) biết F ' ( x ) = 3x + 2 x + 1 và đồ thị y = F ( x ) cắt trục tung tại điểm có

tung độ bằng e.

2

A. F ( x ) = x + x + e.B. F ( x ) = cos 2 x + e − 1.3

2

C. F ( x ) = x + x + x + 1.3

2

D. F ( x ) = x + x + x + e.Câu 10. Biết∫ f ( u ) du = F ( u ) + C. Tìm khẳng định đúng.A. ∫ f ( 2 x − 3) dx = 2 F ( x ) − 3 + C.

C. ∫ f ( 2 x − 3) dx =B. ∫ f ( 2 x − 3 ) dx = F ( 2 x − 3 ) + C.1

F ( 2 x − 3 ) + C.

2D. ∫ f ( 2 x − 3) dx = 2 F ( 2 x − 3) + C.π 

Câu 11. Cho hàm số f ( x ) thỏa mãn các điều kiện f ' ( x ) = 2 + cos 2 x và f  ÷ = 2π . Tìm khẳng

2

định sai?

1

A. f ( x ) = 2 x + sin 2 x + π .

B. f ( x ) = 2 x − sin 2 x + π .

2

 π

D. f  − ÷ = 0.

 2C. f ( 0 ) = π .

Câu 12. Tìm nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x ) =2x − 1

biết F ( 0 ) = 1.

exA. F ( x ) =2 x + ln 2 − 1

.

e x ( ln 2 − 1)1  2 1

1

B. F ( x ) =

.

 ÷ + ÷ −

ln 2 − 1  e   e  ln 2 − 1C. F ( x ) =2 x + ln 2

.

e x ( ln 2 − 1)2

D. F ( x ) =  ÷ .

exxxTÍCH PHÂN

bCâu 13. Cho a < b < c,f ( x ) dx = 5,acA. ∫ f ( x ) dx = −2.

ab

cf ( x ) dx = 2. Tínhc∫ f ( x ) dx.

acB. ∫ f ( x ) dx = 3.

aSố 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh14Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh

ccC. ∫ f ( x ) dx = 8.D. ∫ f ( x ) dx = 0.aaCâu 14. Biết rằng f ( x ) là hàm liên tục trên ¡ và9f ( x ) dx = 9, tính033∫ f ( 3x ) dx.

03A. ∫ f ( 3x ) dx = 1.B. ∫ f ( 3 x ) dx = 2.0033C. ∫ f ( 3 x ) dx = 3.D. ∫ f ( 3 x ) dx = 4.00Câu 15. Biết rằng hàm số f ( x ) có đạo hàm f ' ( x ) liên tục trên ¡ và f ( 0 ) = π ,π∫ f ' ( x ) dx = 3π .

0Tính f ( π ) .

A. f ( π ) = 0.B. f ( π ) = −π .C. f ( π ) = 4π .D. f ( π ) = 2π .

2xdx

và đặt t = x − 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào

x −1

1 1+Câu 16. Xét tích phân I = ∫

sai?12t 3 + 2t

dt.

t

+

1

0B. I = ∫A. dx = 2tdt.

14 

 2

C. I = ∫  2t − 2t + 4 −

÷dt.

t +1 

0

6Câu 17. Đặt I =3 2A. dx =

π

3C. I = ∫

π

4dx

x x −9

2và x =D. I =3

. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

cos tdx3sin t

dt.

cos 2 tB.sin tdt

.

3cos t tan tD. I =2Câu 18. Đặt I = ∫

07

− 3ln 2.

3x x −9

2=sin tdt

.

3cos t tan tπ

.

36dx

và x = 2 tan t. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

4 + x22

A. 4 + x = 4 ( 1 + tan t ) .

2π

4C. I = 1 dt.

∫0 22

B. dx = 2 ( 1 + tan t ) dt.D. I =

.

48xdx

. Nếu đặt t = 1 + x + 1 thì khẳng định nào trong các khẳng

x +1

3 1+Câu 19. Xét tích phân I = ∫

định sau đúng?Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh15Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh

3(4)2

B. I = 2 ∫ ( t − 3t + 2 ) dt .A. I = ∫ t − t dt.

423832

C. I = 2 ∫ ( t − 3t + 2 ) dt .2

D. I = ∫ ( t + t ) dt.38Câu 20. Khẳng định nào đúng?

π

2π

2A. sin 2 xdx > cos 2 xdx.

00π

2π

200π

2π

200B. sin 2 xdx < cos 2 xdx.C. sin 2 xdx = cos 2 xdx.π

2π

200D. sin 2 xdx = 2 cos 2 xdx.Câu 21. Khẳng định nào sai?

2

A. ( tan x − x ) ' = tan x.

π

4B. x tan 2 xdx = x ( tan x − x )

π

4

00π

4π

4− ∫ ( tan x − x ) dx.

0π

4π

4C. x tan 2 xdx = π 1 − π ÷− d cos x + xdx.

∫0

4  4  ∫0 cos x ∫0

π

42

D. x tan 2 xdx = π + π − 1 ln 2.

∫0

4 32 2Câu 22. Tìm khẳng định sai?

π

3sin x

 1 

.

A. 

÷' =

2

 cos x  cos x

C.π

311 1 + sin x ∫ cos x dx = 2 ln  1 − sin x ÷

0B. x sin x dx = x

∫0 cos2 x

cos 2 x

π

3π

3π

3

0π

31

dx.

cos x

0−∫D. x sin x dx = 2π − ln 2 − 3 .

∫0 cos2 x

30()Câu 23. Khẳng định nào sai?

A. Với t = 4 − 3cos x thì cos x =

B. Nếu đặt t = 4 − 3cos x thì2tdt

4 − t2

.

và sin xdx =

3

3π

22sin x

2  4

1 

∫0 cos x + 4 − 3cos x dx = 5 ∫1  4 − t − 1 + t ÷ dt.1 

2

 4C. ∫ 

÷dt = −  4 ln ( t − 4 ) + ln ( t + 1) .

5

 4 − t 1+ t 

D.π

2∫ cos x +

0sin x

6 3

dx = ln .

5 2

4 − 3cos xSố 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh16Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh

ln 3Câu 24. Tính I =

03e 2 x +1 − 2

dx.

ex4

A. I = 6e − .

3

ln 2Câu 25. Tính I =0A. I =1

+ ln 2.

24

D. I = 5e − .

3B. I =1

− 3ln 2.

2C. I =1

+ 2 ln 2.

21

D. I = − − ln 2.

21

dx.

x +1 + xCâu 26. Tính I = ∫

01

− 2.

e +1 + eA. I =4

C. I = 6e + .

3e3 x + 1

dx.

ex + 1eC. I =3

B. I = 4e + .

42

( e + 1) e + 1 − e e − 1 .

31

− 1÷.

B. I = 2 

 e +1 + e 

2

D. I = ( e + 1) e + 1 − e e + 1 .

3aCâu 27. Giải phương trình ẩn a sau đây ∫ cos xdx = 0.

0π

.

3

π

C. a = + k 2π , k ∈ ¢ .

6

A. a =3Câu 28. Biếta=e2+dx∫ e x −1

1A. a = 1.− e 2 − e.B. a =π

+ k 2π , k ∈ ¢ .

3D. a = kπ , k ∈ ¢ .

Khẳng định nào đúng?

B. a < 1.C. a > 1.1

D. a = .

2π

2Câu 29. Biết a = ( e cos x + cos x ) cos xdx − e + 1.0 3π− a − α ÷ = − sin α , ∀α .

A. sin 

 4 3π− a − α ÷ = − tan α , ∀α .

C. tan 

 4Câu 30. Tính 3π− a − α ÷ = − cos α , ∀α .

B. cos 

 4 3π− a − α ÷ = − cot α , ∀α .

D. cot 

 4

π

4a − 2a sin 2 x

∫0 1 + sin 2 x dx, trong đó a là một số đã cho.π

42π

42A. a − 2a sin x dx = 2a − a 2.

∫0 1 + sin 2 x

C. a − 2a sin x dx = ln 2 a .

∫0 1 + sin 2 xπ

42

B. a − 2a sin x dx = a 2 − 1.

∫0 1 + sin 2 x

2π

42

D. a − 2a sin x dx = 1 ln a.

∫0 1 + sin 2 x

2Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh17Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh

Câu 31. Tìm khẳng định sai.

π

4π

4sin 2 xdx

2

A. 10 + 2 .

= .3

cos 2 x + 4sin 2 x 3

0sin 2 xdx

4

B. 10 + 2 −

= .3

cos 2 x + 4sin 2 x 3

02 π4sin 2 xdx÷

C.  ∫

÷ = 1.

2

2

cos

x

+

4sin

x

0÷

eCâu 32. Biết

1D.π

4

03sin 2 xdx

cos 2 x + 4sin 2 x2+ ∫ dx = 10.

01 + 3ln x ln x

a

a

dx = ; trong đó a, b là hai số nguyên dương và

là phân số tối giản.

x

b

bKhẳng định nào sai?

A. a − b = −19.Câu 33. TínhB.π

2∫ ( 1 − cos x )na

b

+

= 2.

116 135C. 135a = 116b.D. a 2 + b 2 = 1.sin xdx.0A.π

2∫ ( 1 − cos x )nsin xdx =0C.π

2∫ ( 1 − cos x )nsin xdx =01

.

2nB.π

2∫ ( 1 − cos x )nsin xdx =1

.

n +1nsin xdx =1

.

2n − 101

.

n −1D.π

2∫ ( 1 − cos x )

0π

3Câu 34. Trong các giá trị của n cho sau đây, tìm n để cos n x sin xdx = 15 .

∫0

64

A. n = 1.

1Câu 35. Biết( 3x − 1) dx∫x

0B. n = 2.

2+ 6x + 9= 3lnC. n = 3.D. n = 4.a 5

a

− ; trong đó a, b là hai số nguyên dương và

là phân số tối

b 6

bgiản. Hãy tính ab.

A. ab = −5.Câu 36. Choπ

4

0B. ab = 12.( 1 + tan x )C. ab = 6.5

D. ab = .

45a

a

dx = ; trong đó a, b là hai số nguyên dương và b là phân số tối giản.

cos x

b

2Khẳng định nào đúng?

A. a < b.

B. ab = 1.

Câu 37. Khẳng định nào sai?

πsin

A.  ∫ ( π − x ) sin xdx ÷ = 0.

03πC. tan  ∫ ( π − x ) sin xdx ÷ = −1.

4 0

C. a − 10b = 1.D. a 2 + b 2 = 1.1πcos

B.

 ∫ ( π − x ) sin xdx ÷ = 0.

2 0 πD. cos  2 ∫ ( π − x ) sin xdx ÷ = −1.

 0

Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh18Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh

πCâu 38. Tính sin  ∫ π x cos xdx ÷.

0π

A. sin  ∫ π x cos xdx ÷ = 1.

0π

C. sin  ∫ π x cos xdx ÷ = π .

0

πB. sin  ∫ π x cos xdx ÷ = 0.

0π3

.

D. sin  ∫ π x cos xdx ÷ =

0

 2Câu 39. Tìm khẳng định sai?

1 πx xe dx − α ÷ = cos α , ∀α .

A. sin  ∫

0 21 πx xe dx − α ÷ = sin α , ∀α .

C. sin  ∫

0 21Câu 40. Biết111a∫  2 x + 1 − 3x + 1 ÷dx = 6 ln b ,1πx xe dx − α ÷ = sin α , ∀α .

B. cos  ∫

0 21 πx xe dx − α ÷ = cos α , ∀α .

D. cos  ∫

0 2

trong đó a, b là hai số nguyên dương và0tối giản. Khẳng định nào sai?

a b

A. a − b = 11.

B. + = 7.

9 4C. a + b < 22.a

là phân số

bD. 3 a + b = 7.a sin 2 x cos 2 x + b 3

π

π 

π 

, F  ÷ = − , F  ÷ = π . Tìm hàm số F ( x ) .

2

2

sin x cos x

2

6

3

π

π

π

( tan x − cot x ) − .

( tan x − cot x ) .

A. F ( x ) = x +

B. F ( x ) = x +

12

3

3

π

π

( tan x − cot x ) + .

C. F ( x ) = 9 x − 2π .

D. F ( x ) = x −

6

3Câu 41. Biết F ' ( x ) =Câu 42. Tínhπ

4sin x − cos x∫ ( 1 + sin x + cos x )2dx.0π

4sin x − cos x3

A.

∫0 ( 1 + sin x + cos x ) 2 dx = − 2 + 2.

C.π

4sin x − cos x∫ ( 1 + sin x + cos x )20dx = 1 + 2.B.π

4sin x − cos x∫ ( 1 + sin x + cos x )2dx = −1 + 2.2dx = 2.0D.π

4sin x − cos x∫ ( 1 + sin x + cos x )

02Câu 43. Tínhln x

dx.

x3

12ln x

2 + ln 2

.

A. ∫ 3 dx =

x

16

1

2ln x

3 + ln 2

.

C. ∫ 3 dx =

x

16

12ln x

3 − 2 ln 2

dx =

.

3

x

16

1B. ∫2ln x

3 + 2 ln 2

dx =

.

3

x

16

1D. ∫Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh19Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh

Câu 44. Tínhπ

2sin 2 x cos x

dx.

1 + cos x

0π

2A. sin 2 x cos x dx = −1 + ln 2.

∫0 1 + cos x

π

2C. sin 2 x cos x dx = −1 + 2 ln 2.

∫0 1 + cos x

Câu 45. Tínhπ

6π

2B. sin 2 x cos x dx = −1 + 3ln 2.

∫0 1 + cos x

π

2D. sin 2 x cos x dx = 2 + 2 ln 2.

∫0 1 + cos xdx∫ cos 2 x .

0π

6()dx

1

A.

∫0 cos 2 x = 2 ln 2 − 3 .C.π

6dx∫ cos 2 x = ln2 + 3.B.Câu 46. Tính

04A. ∫

04C. ∫

0Câu 47. TínhD.0A.π

2

0C.π

2

0π

6∫ cos 2 x = 3 ln ( 2 + 3 ) .

dx1dx

.

2x +1 +1dx

= 2 − ln 2.

2x +1 +1dx0dx

= 2 − ln 3.

2x +1 +1π

2∫ cos 2 x = ln ( 2 − 3 ) .

004π

64B. ∫

04D. ∫

0dx

= 2 − 2 ln 2.

2x +1 +1

dx

= 4 − ln 2.

2x +1 +1sin x

dx.

1 + 3cos xsin x

3

dx = − .

2

1 + 3cos x

sin x

2

dx = .

3

1 + 3cos xB.π

2

0D.π

2

0sin x

3

dx = .

2

1 + 3cos x

sin x

2

dx = − .

3

1 + 3cos x1Câu 48. Tính∫ ( x − 2) e2xdx.012x

A. ∫ ( x − 2 ) e dx =

0

15 + 3e 2

.

45 − 3e 2

.

C. ∫ ( x − 2 ) e dx =

4

0

2x12x

B. ∫ ( x − 2 ) e dx =

012x

D. ∫ ( x − 2 ) e dx =

0Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh−5 − 3e 2

.

4

5 − 3e 2

.

220Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh

πsin  x − ÷

4

Câu 49. Tính∫0 sin 2 x + 2 ( 1 + sin x + cos x ) dx.

π

4πsin  x − ÷

4+3 2

4

A.∫0 sin 2 x + 2 ( 1 + sin x + cos x ) dx = 4 .

π

4πsin  x − ÷

−4 + 3 2

4

B.∫0 sin 2 x + 2 ( 1 + sin x + cos x ) dx = 4 .

π

4πsin  x − ÷

4−3 2

4

C.∫0 sin 2 x + 2 ( 1 + sin x + cos x ) dx = 4 .

π

4πsin  x − ÷

−4 − 3 2

4

D.∫0 sin 2 x + 2 ( 1 + sin x + cos x ) dx = 4 .

π

4eCâu 50. Tính∫x3ln 2 xdx.1e3

2

A. ∫ x ln xdx =

1e5e3 − 1

.

32e3

2

B. ∫ x ln xdx =

1e5e − 1

.

C. ∫ x ln xdx =

32

1

3Câu 51. Tính423

2

D. ∫ x ln xdx =

1tan 4 x

∫0 cos 2 xdx.()4

A. tan x dx = − 5 3 + 1 ln 2 + 3 .

∫0 cos 2 x

9

2π

6()4

C. tan x dx = 10 3 + 1 ln 2 + 3 .

∫0 cos 2 x

9

2

4

04A. ∫

04C. ∫

0Câu 53. Tính5e − 1

.

32π

6π

6Câu 52. Tính5e 2 − 1

.

32π

6()4

B. tan x dx = − 10 3 + 1 ln 2 + 3 .

∫0 cos 2 x

27

2π

6()4

D. tan x dx = − 10 3 + ln 2 + 3 .

∫0 cos 2 x

94x −1

dx.

2x +1 +14x −1

10

dx = + ln 2.

3

2x +1 +1

4x −1

22

dx = − + ln 2.

3

2x +1 +14B. ∫

04D. ∫

04x −1

22

dx =

+ ln 2.

3

2x +1 +1

4x −1

22

dx =

+ ln 2.

3

2x +1 +1π

2sin 2 x + sin x

dx.

1 + 3cos x

0Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh21Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh

π

2π

2A. sin 2 x + sin x dx = 2 .

∫0 1 + 3cos x

5B. sin 2 x + sin x dx = 27 .

∫0 1 + 3cos x

25π

2π

2C. sin 2 x + sin x dx = 34 .

∫0 1 + 3cos x

27

3Câu 54. Tính3 + ln x∫ ( x + 1)2D. sin 2 x + sin x dx = 35 .

∫0 1 + 3cos x

29dx.13A. ∫

133 + ln x( x + 1)dx =

2−3 + ln 27 − ln16

.

43 + ln x3 + ln 27 + ln16

dx =

.

C. ∫

2

4

1 ( x + 1)3B. ∫

13D. ∫

13 + ln x( x + 1)23 + ln x( x + 1)2dx =3 + ln 27 − ln16

.

4dx =3 − ln 27 − ln16

.

4ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

Câu 55. Kí hiệu S là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị của hàm số liên tục y = f ( x ) ,

trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b như trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sai?bA. S = ∫ f ( x ) dx.

abB. S = ∫  − f ( x )  dx.

abC. S = ∫ f ( x ) dx.

abD. S =∫ f ( x ) dx .

aCâu 56. Kí hiệu S là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị của hàm số liên tục y = f ( x ) ,

trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b như trong hình vẽ bên. Khẳng định nào đúng?bA. S = ∫ f ( x ) dx.

abB. S = − ∫ f ( x ) dx.

aSố 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng Ninh22Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh

bbC. S = ∫ f ( x ) dx.D. S =a∫ f ( x ) dx .

aCâu 57. Kí hiệu S là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = x3 , trục hoành và

hai đường thẳng x = −1, x = 2 như trong hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng?2A. S =02−103

3

B. S = − ∫ x dx + ∫ x dx∫ x dx.

3−1

2C. S =∫ x dx .

3D. Không có khẳng định nào đúng.−1Câu 58. Kí hiệu S ( t ) là diện tích của hình thang vuông T giới hạn bởi đường thẳng y = 2 x + 1 , trục

hoành và hai đường thẳng x = 1, x = t ( 1 ≤ t ≤ 5 ) . Khẳng định nào sai?A. S ( t ) = ( t + 2 ) ( t − 1) .

B. S ( t ) là một nguyên hàm của f ( t ) = 2t + 1, t ∈ [ 1;5] .

C. Hình thang vuông giới hạn bởi đường thẳng y = 2 x + 1, trục hoành và hai đường thẳng

5x = 1, x = 5 có diện tích là S = ∫ ( 2 x + 1) dx.

1D. Hình thang vuông giới hạn bởi đường thẳng y = 2 x + 1, trục hoành và hai đường thẳng

x = 1, x = 3 có diện tích là 30.

Câu 59. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi parabol y = cos x, y = sin x và hai đường

thẳng x = 0, x =

A. S = 2()π

.

22 −1 .()B. S = 2 1 − 2 .C. S = 2 2.Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng NinhD. S = 2 2 − 1.

23Thầy Khương- Dạy học bằng Tâm- Nâng Tầm Học Sinh

Câu 60. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 2 x 2 + 3x + 1 và parabolπ 

y = x 2 − x − 2 . Tính cos  ÷.

S

π 

2

2

π 

π 

. C. cos  ÷ =

.

A. cos  ÷ = 0. B. cos  ÷ = −

2

S

S

S 23

π 

.

D. cos  ÷ =

S 2Câu 61. Gọi S là số đo diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường y = x sin x, trục hoành và hai đường

thẳng x = 0, x = π . Khẳng định nào sai?

S

S

A. sin = 1.

B. cos 2S = 1.

C. tan = 1.

D. sin S = 1.

2

4

Câu 62. Kí hiệu S1 , S 2 lần lượt là diện tích hình vuông cạnh bằng 1 và diện tích hình phẳng giới hạn

bởi các đường y = x 2 + 1, y = 0, x = −1, x = 2 . Chọn khẳng định đúng.

A. S1 = S2 .B. S1 > S 2 .C. S1 =1

S2 .

2D.S1

= 6.

S21

Câu 63. Biết rằng diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x ln x, y = 0, x = , x = e

e 1

có thể được viết dưới dạng S = a  1 − ÷. Tìm khẳng định sai?

 e

2

A. a − 3a + 2 = 0.

B. a 2 − a − 2 = 0.

C. a 2 + 3a − 2 = 0.

D. 2a 2 − 3a − 2 = 0.

Câu 64. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đường parabol y = x 2 − 3 x + 2 và hai đường

thẳng y = x − 1, x = 0.

A. S =111

.

424

B. S = .

3C. S =799

.

300D. S = 2.Câu 65. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi hai đường y 2 + x − 5 = 0 , x + y − 3 = 0.

A. S = 3.

B. S = 4.

C. S = 4,5.

D. S = 5.

Câu 66. Câu 66. Hình phẳng H có diện tích S gấp 30 làn diện tích hình phẳng giới hạn bởi các

đường y 2 = 2 x, x − 2 y + 2 = 0, y = 0. Tính S .

A. S = 20.

B. S = 30.C. S = 40.D. S = 50.Câu 67. Kí hiệu S1 , S 2 , S3 lần lượt là diện tích hình vuông đơn vị (có cạnh bằng đơn vị), hình tròn

đơn vị (có bán kính bằng đơn vị), hình phẳng giới hạn bởi hai đườngy = 2 1 − x 2 , y = 2 ( 1 − x ) . Tính tỉ số

A.S1 + S3 1

= .

S2

3B.S1 + S3

.

S2S1 + S3 1

= .

S2

4C.S1 + S3 1

= .

S2

2Số 062- Khu Quang Trung- Mạo Khê- Đông Triều- Quảng NinhD.S1 + S3 1

= .

S2

524Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×