1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (306.4 KB, 63 trang )


3.1.Chứng từ gốc

-Nghiệp vụ 1:Hóa đơn GTGT, giấy báo nợ, phiếu chi

-Nghiệp vụ 2:Phiếu chi, giấy báo có

-Nghiệp vụ 3:Phiếu xuất kho, phiếu chi, hóa đơn GTGT

-Nghiệp vụ 4: Phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT, giấy báo nợ

-Nghiệp vụ 5: Phiếu xuất kho, giấy báo có , hóa đơn GTGT

-Nghiệp vụ 6:Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm, giấy báo nợ

-Nghiệp vụ 7: Phiếu xuất kho, giấy báo có , hóa đơn GTGT

-Nghiệp vụ 8: Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT

-Nghiệp vụ 9: Giấy báo nợ, phiếu chi, hóa đơn GTGT

-Nghiệp vụ 10: Giấy báo có63.2.Ghi sổ nhật ký chung :

Hàng ngày kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung khi các nghiệp vụ diễn ra

Công ty cổ phần BibicaSổ nhật ký chung

Năm 2017

Đơn vị: VNĐ

Chứng từ ghi sổ

NTGSSHNTDiễn giải

Mua máy in văn phòng Canon

đã thanh tốn

Mua máy in văn phòng Canon

đã thanh tốn

Mua máy in văn phòng Canon

đã thanh tốn

Chi phí vận chuyển máy in

Canon

Chi phí vận chuyển máy in

Canon

Chi phí vận chuyển máy in

Canon01/0201/02HĐGT

01/02 GT01/0201/02 GBN01/0201/0201/02HĐGT

01/02 GT01/0201/02 PC01/0201/02

01/0201/02 Kết chuyển vốn

01/02 Kết chuyển vốn

Thanh lý oto của bộ phận quản

05/03 lý

Thanh lý oto của bộ phận quản

05/03 lý

Thanh lý oto của bộ phận quản

05/03 lý

Chi phí thanh lý oto ở bộ phận

05/03 quản lý

Chi phí thanh lý oto ở bộ phận

05/03 quản lý

Chi phí thanh lý oto ở bộ phận

05/03 quản lý

Thu nhập từ thanh lý ô tô ở bộ

05/03 phận quản lý

Thu nhập từ thanh lý ô tô ở bộ

05/03 phận quản lý

Thu nhập từ thanh lý ô tô ở bộ

05/03 phận quản lý

NT

Diễn giảiBPBK

05/03 HTS

BBĐG

05/03 LTS

QĐTLT

05/03 S

05/03 PC

05/03

05/03

05/03 GBC

05/03

05/03

NTGSSH7Đã

ghi

sổ

cái

xSố

hiệu

TKSố tiền

Nợ21112.000.0001331.200.000112

x13.200.000211220.00013322.000111

xx242.000414

41112.220.000214450.000.000811230.000.00012.220.000211

xx811680.000.000

4.000.0001111.000.0003313.000.000112177954449.2

161.776.772711

Đã

ghi

sổ3331

Số Nợ

hiệu

TK16.177.677.2

cái

16/04

16/04 PXK

16/04

HĐGT

16/04 GT

16/04 PC

16/04

16/04

BPBCP

16/04 SC

16/0420/05 PNK

HĐGT

20/05 GT

20/05

20/05

20/05

20/05Chi phí sửa chữa máy sx bánh

16/04 kem xốp

Chi phí sửa chữa máy sx bánh

16/04 kem xốp

Chi phí sửa chữa máy sx bánh

16/04 kem xốp

Chi phí sửa chữa máy sx bánh

16/04 kem xốp

Chi phí sửa chữa máy sx bánh

16/04 kem xốp

16/04 Kết chuyển chi phí sửa chữa

16/04 Kết chuyển chi phí sửa chữa

16/04 Phân bổ chi phí sửa chữa lớn

16/04 Phân bổ chi phí sửa chữa lớn

Mua bột mỳ loại 2 của công ty

20/05 Đại Lộc

Mua bột mỳ loại 2 của công ty

20/05 Đại Lộc

Mua bột mỳ loại 2 của công ty

20/05 Đại Lộc

Mua bột mỳ loại 2 của công ty

20/05 Đại Lộc

20/05 Hàng thiếu trong định mức20/05 GBN20/05 Hàng thiếu trong định mức

Thanh toán tiền mua bột mỳ

20/05 loại 220/05Thanh toán tiền mua bột mỳ

20/05 loại 221/06Thanh toán tiền mua bột mỳ

20/05 loại 2

Xuất kho 200 công cụ cho

21/06 công ty bánh kẹo Hải Hà thuê

Xuất kho 200 công cụ cho

21/06 công ty bánh kẹo Hải Hà thuê21/0621/06 Phân bổ21/0621/06 Phân bổ20/05

21/06 PXKNTGS

SH

21/06 GBCx241330.000.000153

xx

xxx30.000.000241315.000.0001331.500.000111

242

241316.500.000

45.000.000

45.000.000627

2429.000.00015282.500.0001338.415.00013811.650.000331

6329.000.00092.565.000

1.650.000

1.650.000152

x33192.565.0005151.388.475

91.176.525112

x24218.000.000153

x64218.000.000

3.000.000242

Đã

ghi

sổ

cái

xNT

Diễn giải

21/06 Thu tiền từ cho thuê

8Số

hiệu

TK Nợ

1123.000.000

22.000.000HĐGT

21/06 GT

21/0630/0621/06 Thu tiền từ cho thuê

21/06 Thu tiền từ cho thuê

Tính tiền lương phải trả trong

30/06 tháng 6

Tính tiền lương phải trả trong

30/06 tháng 6

Tính tiền lương phải trả trong

30/06 tháng 6

Tính tiền lương phải trả trong

30/06 tháng 6BPBTL

30/06 VBH

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06 GBN

30/0630/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/0630/06 BPBTL

30/06

30/0622/07 PXK

22/07

HĐTG

22/07 TGT

22/07

22/07

22/07 GBC

22/07

26/08 PXK

26/08

HĐTG

26/08 TGT

26/08

26/08

26/08

26/08NTGS

SH

26/08

26/08 PNK

26/08

27/09 HĐKTx6272.000.000

60.000.000

120.000.000

40.000.000334

x22/07

22/07

22/07

22/07

22/07

26/08

26/08Ghi nhận doanh thu bán hàng

Ghi nhận doanh thu bán hàng

Ghi nhận doanh thu bán hàng

Thu tiền bán hàng

Thu tiền bán hàng

Xuất kho bán hàng cho Lotte

Xuất kho bán hàng cho Lottex26/08

26/08

26/08

26/08

26/08Ghi nhận doanh thu

Ghi nhận doanh thu

Ghi nhận doanh thu

Khách hàng trả lại hàng bán

Khách hàng trả lại hàng bánx9622

642Trích bảo hiểm xã hội

Trích bảo hiểm xã hội

Trích bảo hiểm xã hội

Trích bảo hiểm xã hội

Trích bảo hiểm xã hội

Nộp khoản trích

Nộp khoản trích

Xuất kho bán hàng cho Pan

22/07 Food

Xuất kho bán hàng cho Pan

22/07 FoodNT

Diễn giải

26/08 Khách hàng trả lại hàng bán

26/08 Ghi giảm giá vốn

26/08 Ghi giảm giá vốn

Nhập khẩu dây truyền sản xuất

27/09 bánh20.000.000511

3331xx220.000.000622

642

627

334

338

338

11214.100.000

28.200.000

9.400.000

23.100.00063224.000.00074.800.000

74.800.000

74.800.000155x

xx

Đã

ghi

sổ

cái

xx131

511

3331

112

131

632

155

131

511

3331

521

333124.000.000

37.400.000

34.000.000

3.400.000

18.700.000

18.700.000

270.000.000

270.000.000

330.000.000

300.000.000

30.000.000

150.000.000

15.000.000Số

hiệu

TK Nợ131

165.000.000

155

135.000.000

632

135.000.000

211462.000.00027/09Nhập khẩu dây truyền sản xuất

27/09 bánh

Thanh toán số tiền mua dây

27/09 truyền sản xuất

Thanh toán số tiền mua dây

27/09 truyền sản xuấtHĐTG

27/09 TGT

27/0927/09 Tính thuế nhập khẩu

27/09 Tính thuế nhập khẩux27/09

27/09

27/09

27/09

27/09

27/09

27/09

27/09

27/09

27/09x27/09

27/09 GBN27/09

27/09

27/09

27/09

27/09

27/09 GBN

27/09

27/09

27/09

27/09

HĐTG

27/09 TGT

27/09 PC

27/10 GBC

27/10 GBC

31/12 SKT

31/12

31/12 SKT

31/12NTGSSHTính thuế tiêu thu đặc biệt

Tính thuế tiêu thu đặc biệt

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Nộp thuế

Nộp thuế

Nộp thuế

Nộp thuế

Nộp thuế

Chi phí vận chuyển27/09 Chi phí vận chuyển

27/09 Chi phí vận chuyển

Fan Food thanh tốn số tiền

27/10 còn nợ

Fan Food thanh tốn số tiền

27/10 còn nợ

31/12 Kết chuyển thuế GTGT

31/12 Kết chuyển thuế GTGT

Kết chuyển chi phí nhân cơng

31/12 trực tiếp

Kết chuyển chi phí nhân cơng

31/12 trực tiếpNT31/1231/1231/1231/1231/1231/1231/12

31/1231/12

31/12Diễn giải

kết chuyển chi phí sản xuất

chung

kết chuyển chi phí sản xuất

chung

Kết chuyển các khoản giảm trừ

doanh thu

Kết chuyển các khoản giảm trừ

doanh thu

Kết chuyển giá vốn vào

10331

x462.000.000331323.400.000112323.400.000211

333369.300.000211

3332

133

3331

3333

3332

3331

11253.130.0002113.500.000133

111350.000x11218.700.000x131

3331

1331.545.462.85615474.100.000x

xxx69.300.00053.130.000

58.443.000

58.443.000

69.300.000

53.130.000

58.443.000

180.873.0003.850.00018.700.000

1.545.462.856622

Đã

ghi

sổ

cáiSố

hiệu

TKx15474.100.000Nợ

58.400.000627

x511x521

91158.400.000

150.000.000

150.000.000

160.650.00031/1231/1231/1231/1231/12

31/12

31/1231/12

31/12

31/1231/1231/1231/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/1231/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12

31/12HĐSXKD

Kết chuyển giá vốn vào

HĐSXKD

Kết chuyển chi phí quản lý

doanh nghiệp

Kết chuyển chi phí quản lý

doanh nghiệp

Kết chuyển chi phí khác

Kết chuyển chi phí khác

Kết chuyển doanh thu bán

hàng

Kết chuyển doanh thu bán

hàng

Kết chuyển doanh thu tài chính

Kết chuyển doanh thu tài chính

Kết chuyển doanh thu khác

Kết chuyển doanh thu khác

Kết chuyển lỗ

Kết chuyển lỗ632160.650.000x911x642

911

811234.000.000511204.000.000xx

x

x151.200.000

151.200.000

234.000.000911

515

911

711

911

421

911Cộng số phát sinh204.000.000

1.388.475

1.388.475

161.776.772

161.776.772

178.684.753

178.684.753

6.656.955.305.26.656.955.305.23.3.Ghi sổ cái:

Hàng ngày kế toán lập sổ cái dựa trên sổ nhật ký chung

Công ty cổ phần BibicaSổ cái

Năm 2017

Tên TK: TIỀN MẶT Số hiệu: 111

Chứng từ ghi sổ

NTSHNTDiễn giải

11Trang

sổ

NKCTK

đối

ứngĐơn vị: VNĐ

Số tiền

NợHĐGTG

T01/02

01/02

05/0

3

16/0

4

16/0

4

27/0

9

27/0

9PC

HĐGTGTPCDư đầu kỳ

Chi phí vận chuyển máy in

01/02 Canon

01/02 Thuế GTGT111252.170.148211

133220.000

22.0008111.000.000241315.000.00016/04 Thuế GTGT1331.500.00027/09 Chi phí vận chuyển2113.500.00027/09 Thuế GTGT

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳ133350.000

21.592.00005/03 Chi phí thanh tốn oto

Chi phí sửa chữa máy sx bánh

16/04 kem xốp230.578.148- Sổ này

có ....

trang,

đánh số từ

trang số

01 đến

trang ...

- Ngày mở sổ:...Nguyễn Thị Lan AnhNgười lập biểuKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Ngày ... tháng ... năm ...

Người đại diện theo pháp

luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)Cơng ty cổ phần BibicaSổ cái

Năm 2017

Tên TK: TIỀN GỬI NGÂN HÀNGSố hiệu: 112

Đơn vị: VNĐChứng từ ghi sổ

NTSHNTTrang

sổ

NKCDiễn giải01/02Dư đầu kỳ

01/02 Mua máy in văn phòngHĐGTG

01/02 T

05/03 GBC

05/03

20/05 GBN01/02

05/03

05/03

20/05Thuế GTGT

Thu nhập từ thanh lý ơ tơ

Thuế GTGT

thanh tốn tiền mua bột

12TK

đối

ứngSố tiềnNợ65.663.279.89

112

3

211133

711

3331

33112.000.000

1.200.000161.776.772

16.177.677

91.176.52521/06

21/06

30/06

22/07GBC

HĐGTGT

GBN

GBC21/06

21/06

30/06

22/0727/09

27/09

27/09

27/09

27/10GBN

GBN

GBN

GBN

GBC27/09

27/09

27/09

27/09

27/10mỳ

Thu tiền từ cho th

Thuế GTGT

Nộp khoản trích

Thu tiền bán hàng511

133

338

131Thanh tốn số tiền

mua thiết bị sản xuất

Nộp thuế

Nộp thuế

Nộp thuế

Khách hàng thanh toán

Cộng phát sinh331

3333

3332

3331

131Số dư cuối kỳ20.000.000

2.000.000

74.800.000

18.700.000

323.400.000

69.300.000

53.130.000

58.443.000

18.700.000

237.354.449

65.217.184.81

7683.449.525- Sổ này

có ....

trang,

đánh số

từ trang

số 01 đến

trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Lan AnhNgày ... tháng ... năm ...

Người đại diện theo pháp

luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế tốn trưởng

(Ký, họ tên)Cơng ty cổ phần BibicaSổ cái

Năm 2017

Tên TK: PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Tran

g

sổ

NK

CChứng từ ghi sổNTSHNTDiễn giảiSố hiệu: 131

Đơn vị: VNĐ

Số tiềnTK

đối

ứngNợ78.590.050.18

7

6.373.109.16213122/07Dư đầu kỳ

Ghi nhận doanh thu

22/07 bán hàng51134.000.000HĐGTG

22/07 T22/07 Thuế GTGT33313.400.0001322/07 GBC

HĐGTG

26/08 T

HĐGTG

26/08 T

26/08

HĐGTG

26/08 T

27/10 GBC22/07 Thu tiền bán hàng11218.700.00026/08 Ghi nhận doanh thu511300.000.00026/08 Ghi nhận doanh thu

Khách hàng trả lại

26/08 hàng bán333130.000.000521150.000.00026/08 Thuế GTGT

Khách hàng thanh

27/10 toán

Cộng phát sinh333115.000.00011218.700.000

202.400.000367.400.000

78.957.450.18

7Dư cuối kỳ6.575.509.162- Sổ này

có ....

trang,

đánh số từ

trang số

01 đến

trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Lan AnhNgày ... tháng ... năm ...

Người đại diện theo pháp

luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế tốn trưởng

(Ký, họ tên)Cơng ty cổ phần BibicaSổ cái

Năm 2017

Tên TK: THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪSố hiệu: 133

Đơn vị: VNĐNTChứng từ ghi sổDiễn giảiTrang

14TKSố tiềnSH

01/02

01/02

16/04

20/05

27/09HĐGTGT

HĐGTGT

HĐGTGT

HĐGTGTHĐTGTG

27/09 T

31/12 SKTsổ

NKCNT

01/02

01/02

16/04

20/05

27/09Số dư đầu kỳ

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Khấu trừ thuế27/09 Thuế GTGT

31/12 Kết chuyển

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳđối

ứng Nợ133

1.475.532.856

112

1.200.000

111

22.000

111

1.500.000

331

8.415.000

3331

58.443.000

111

3331-350.000

69.930.000

-1.545.462.856

1.545.462.856- Sổ này

có ....

trang,

đánh số từ

trang số

01 đến

trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Lan AnhNgày ... tháng ... năm ...

Người đại diện theo pháp

luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế tốn trưởng

(Ký, họ tên)Cơng ty cổ phần BibicaSổ cái

Năm 2017

Tên TK: PHẢI THU KHÁCSố hiệu: 138

Đơn vị: VNĐNTChứng từ ghi

sổ

SH

NTDiễn giảiTrang

sổ

NKC

15TK

đối

ứngNợSố tiền

20/0

5 PNKSố dư đầu kỳ138110.570.945.05820/05 tài sản thiếu chờ xử lý

Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ3311.650.000

1.650.000

10.572.595.058- Sổ này

có ....

trang,

đánh số từ

trang số

01 đến

trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Ngày ... tháng ... năm ...

Người đại diện theo pháp

luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế tốn trưởng

(Ký, họ tên)Cơng ty cổ phần BibicaSổ cái

Năm 2017

Tên TK: NGUYÊN VẬT LIỆUSố hiệu: 152

Đơn vị: VNĐNTChứng từ

ghi sổ

SH NTDiễn giải

Số dư đầu kỳ

20/05 PNK 20/05 Nhập kho bột mỳ loại 2

Hàng thiếu trong

20/05 PNK 20/05

định mức

Cộng phát sinh

Số dư cuối kỳTrang

sổ

NKCTK

đối

ứng Nợ

152

331Số tiền53.135.202.075

82.500.000

1.650.000632

82.500.000

53.216.052.0751.650.000Nguyễn Thị Lan Anh- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Nguyễn Thị Lan Anh

Công ty cổ phần Bibica

16Ngày ... tháng ... năm ...

Người đại diện theo pháp

luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (63 trang)

×