1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >

PHẦN 313: 3.1.1.Cơ cấu tài sản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (672.38 KB, 37 trang )


chính dài hạn

PHẦN 374:0.000.000

3.TSDHPHẦN 375:chưa được khấu hao

PHẦN 380:Tổng cộngTS00.000.0004.518.7 PHẦN 376:PHẦN 377:

57.159PHẦN 381:14,240,3299.296.591100,000,25851.997.907100,00PHẦN 387: →Trong hai năm thì tài sản ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng gấp đôi tài

sản dài hạn, năm 2018 tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm còn tỷ trọng tài sản dài hạn lại

tăng nhưng tăng không đáng kể (4,39%), tăng do đầu tư tài chính dài hạn tăng → Cơ

cấu tài sản của doanh nghiệp có xu hướng dịch chuyển tăng tài sản dài hạn và giảm

tài sản ngắn hạn.

PHẦN 388: →Năm 2017: Tiền và các khoản tương đương tiền chiếm tỷ trọng lớn

nhất trong tổng tài sản, TSDH chưa được khấu hao chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong

tổng tài sản. Năm 2018 đầu tư tài chính dài hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài

sản.

PHẦN 389: →Trong các khoản mục tài sản ngắn hạn thì chỉ có khoản phải thu

khách hàng tăng (7,71%) còn các khoản mục khác đều giảm do năm 2018 công ty

con là Công ty TNHH MTV Bibica miền Tây bán tài sản cố định chưa thu tiền, số

tiền là : 119.471.487.150đ và bán hàng chưa thu tiền với Pan Food Manufacturing

(cơng ty trong cùng tập đồn) số tiền là: 397.497.000đ tăng gấp 5 lần so với số đầu

năm.→Doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn cao

PHẦN 390: →Trong các khoản mục tài sản dài hạn thì chỉ có khoản đầu tư tài

chính dài hạn tăng còn lại đều giảm do trong năm 2018 cơng ty đầu tư góp vốn vào

cơng ty con là Công ty TNHH MTV Bibica miền Tây số tiền là 125.500.000.000đ13(0,07)1.567. PHẦN 384:PHẦN 385PHẦN 386: Nguồn: Bảng cân đối kế tốn của cơng ty năm 2018để nắm quyền kiểm soát.6,523.935. PHẦN 378:PHẦN 379

570.5001.404.1 PHẦN 382:PHẦN 383:20,760,00PHẦN 391: -Cơ cấu tài sản bộ phận: (Chỉ tiêu tài sản ngắn hạn i/TSNH ; Chỉ tiêu

tài sản dài hạn i/TSDN )

PHẦN 392: Bảng 3. 2:Bảng cơ cấu tài sản bộ phận của công ty

PHẦN 394:

PHẦN 393:Chỉtiêu TSPHẦN 403:A.TàhạnPHẦN 396:PHẦN 401:Chênh

Tỉ trọng lệch tỷ

(%)trọng82 PHẦN 407:PHẦN 408:9.190.176.709100,000,00

PHẦN 414:39 PHẦN 411:PHẦN 412:4.792.758.573PHẦN 416:49,2129 PHẦN 413:(13,079.675.459.57818 PHẦN 417:PHẦN 418:2.921.702.18736,14)22,8017 PHẦN 419:PHẦN 420:7.564.648.47721,41-1,393.Cáckhoản phải thu ngắn

hạnPHẦN 422:12 PHẦN 423:PHẦN 424:4.657.578.480

4.Hàng tồn kho

PHẦN 433:100,00Số20182.Đầu tư tài chính ngắnPHẦN 427:PHẦN 399:

PHẦN 400:

Tỉ trọng

tiền(đ)

(%)80 PHẦN 405:PHẦN 406:2.255.767.435PHẦN 410:tương đương tiềnPHẦN 421:PHẦN 404:PHẦN 395:1.Tiền và các khoảnPHẦN 415:Sốtiền(đ)i sản ngắn hạn

PHẦN 409:PHẦN 398:2017PHẦN 428:sản dài hạnPHẦN 434:0.107.085.79691. PHẦN 429:PHẦN 430:688.148.267

B.Tài15,5411,43100,0031,3715,8381. PHẦN 431:PHẦN 432:434.417.07435 PHẦN 435:PHẦN 436:1.769.049.11826 PHẦN 425:PHẦN 426:9,82(1,61)46 PHẦN 437:PHẦN 438:1.555.703.501100,000,00

PHẦN 444:PHẦN 439:1.Tàisản cố định

PHẦN 445:13 PHẦN 441:PHẦN 442:4.886.555.01338,3512 PHẦN 443:(12,021.501.034.90226,32)2.Đầu tư tài chính dài

hạnPHẦN 440:PHẦN 446:20 PHẦN 447:PHẦN 448:0.000.000.00056,86

1432 PHẦN 449:PHẦN 450:5.500.000.00070,5213,67PHẦN 394:

PHẦN 393:Chỉtiêu TSPHẦN 451:PHẦN 398:

tiền(đ)PHẦN 452:haoPHẦN 399:

PHẦN 400:

Tỉ trọng

tiền(đ)

(%)4.5 PHẦN 453:PHẦN 454:18.757.159PHẦN 457:PHẦN 395:

Số2018PHẦN 396:PHẦN 401:Chênh

Tỉ trọng lệch tỷ

(%)trọng3.TSDH chưa được khấucộng tsSố2017TổngPHẦN 458:1,281.43.9 PHẦN 455:PHẦN 456:35.570.500

PHẦN 460:0,85(0,43)1.504.199.296.591 PHẦN 459: 67.851.997.907 PHẦN 461:PHẦN 462:PHẦN 463: Nguồn: Bảng cân đối kế tốn của cơng ty năm 2018

PHẦN 464: →Trong hai năm, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền

chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn nhưng năm 2018 giảm so với năm 2017 là

13,07% do công ty bán hàng và thanh lý tài sản chưa thu được tiền nên khoản mục

này giảm so với năm trước; khoản mục đầu tư tài chính dài hạn chiếm tỷ trọng lớn

trong tài sản dài hạn, năm 2018 tăng 13,67% so với năm 2017 do doanh nghiệp góp

vốn đầu tư vào cơng ty con

PHẦN 465: →Trong tài sản ngắn hạn thì các khoản mục đều giảm chỉ có khoản

mục phải thu ngắn hạn tăng cho thấy doanh nghiệp quản lý nợ phải thu chưa tốt gây

ứ đọng vốn nhưng cũng có thể đó là chiến lược thu hút khách hàng của công ty.

Hàng tồn kho của công ty giảm do số lượng thành phẩm giảm nhiều chứng tỏ doanh

nghiệp bán được nhiều hàng nên số hàng tồn kho giảm phù hợp với chính sách bán

hàng cho chịu của doanh nghiệp

PHẦN 466: →Trong tài sản dài hạn thì các khoản mục đều giảm chỉ có khoản mục

đầu tư tài chính dài hạn tăng, khoản mục tài sản cố định giảm do công ty thanh lý

nhượng bán tài sản cố định do tài sản quá cũ →Doanh nghiệp không có chiến lược

đầu tư thêm tài sản cố định để mở rộng quy mơ sản xuất mà thay vào đó là góp vốn

vào cơng ty con để nắm quyền kiểm sốt nhằm thu lợi ích trong tương lai.

15PHẦN 467: 3.1.2.Cơ cấu nguồn vốn:

PHẦN 468: -Cơ cấu nguồn vốn toàn phần: (Chỉ tiêu nguồn vốn i/Tổng nguồn vốn)

PHẦN 469:

PHẦN 470:

PHẦN 471: Bảng 3. 3:Bảng thể hiện cơ cấu nguồn vốn toàn phần của công ty

PHẦN 472:Chỉtiêu NV

PHẦN 488:C. Nợphải trả

PHẦN 494:1.Nợ2.NợD.Vốn1.Vốn2.Lợinhuận giữ lại

PHẦN 524:354.4 PHẦN 490:PHẦN 491:

25.24PHẦN 501:23.79PHẦN 507:1.46PHẦN 513:74.7675.121.180

PHẦN 519:70.392.295.306

Tổngcộng nguồn vốnPHẦN 525:4.37199.296.591100.000.751.16(0.30)74.30(0.45)1.0 PHẦN 516:

PHẦN 517:

69.25(1.13)79. PHẦN 522:

PHẦN 523:185.297.1471.404. PHẦN 526:

PHẦN 527:24.531.1 PHẦN 510:

PHẦN 511:85.804.413.76261.34 PHẦN 520:

PHẦN 521:0.4518. PHẦN 504:

PHẦN 505:64.989.710.909988.3 PHẦN 514:

PHẦN 515:25.70384 PHẦN 498:

PHẦN 499:192.766.6461.049. PHẦN 508:

PHẦN 509:PHẦN 475:Chênh

PHẦN 480:

lệch tỷ

40 PHẦN 492:

PHẦN 493:.669.520.35220.48 PHẦN 502:

PHẦN 503:2018Số2.862.286.998333.9 PHẦN 496:

PHẦN 497:717.416.486đầu tư của CSH

PHẦN 518:PHẦN 495:PHẦN 474:PHẦN 478:

PHẦN 479:6.317.133chủ sở hữu

PHẦN 512:PHẦN 489:Số95.562.972dài hạn

PHẦN 506:PHẦN 477:201781.880.105ngắn hạn

PHẦN 500:PHẦN 473:5.050.681.5 PHẦN 528:

PHẦN 529:67.851.997.907100.000.00PHẦN 530: Nguồn: Bảng cân đối kế toán của cơng ty năm 2018

PHẦN 531: →Trong hai năm thì vốn chủ sở hữu luôn chiếm tỷ trọng cao hơn nợ

phải trả cho thấy mức tự chủ về tài chính của công ty cao, năm 2018 tỷ trọng của

vốn chủ sở hữu giảm còn tỷ trọng nợ phải trả lại tăng nhưng tăng không đáng kể

16(0,45%), tăng do nợ ngắn hạn tăng → Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp có xu

hướng dịch chuyển tăng nợ phải trả và giảm vốn chủ sở hữu.

PHẦN 532: →Trong hai năm thì vốn chủ sở hữu luôn chiếm tỷ trọng lớn trong

tổng nguồn vốn nợ dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong tổng nguồn vốn cho thấy

cơ cấu nguồn vốn của công ty rất hợp lý

PHẦN 533: →Trong khoản mục nợ phải trả chỉ có nợ phải trả ngắn hạn tăng còn

nợ dài hạn giảm do các chỉ tiêu phải trả người bán, người lao động, thuế phải nộp

đều tăng so với năm trước; nợ dài hạn là khoản đặt cọc thuê văn phòng và mua hàng

hóa từ khách hàng giảm →Cơng ty khơng có các khoản vay nên khơng có chi phí

vốn vay

PHẦN 534: →Trong khoản mục vốn chủ sở hữu thì vốn đầu tư của CSH giảm còn

lợi nhuận giữ lại tăng nhưng tăng không đáng kể (0,68%), cho thấy doanh nghiệp

giữ lại phần lợi nhuận này để tái đầu tư làm tăng giá trị doanh nghiệp

PHẦN 535: -Cơ cấu nguồn vốn thành phần: (Chỉ tiêu NVNH i/NVNH; Chỉ tiêu

NVDH i/NVDH)

PHẦN 536:

PHẦN 537: Bảng 3. 4:Bảng thể hiện cơ cấu nguồn vốn thành phần của công ty

PHẦN 541:

Chênh

PHẦN 538:Chỉ tiêuNVPHẦN 554:PHẦN 539:Nguồnvốn ngắn hạn

PHẦN 560:

hạnlệch tỷ

20172018trọngPHẦN 543:SốPHẦN 544:PHẦN 545:Sốtiền(đ)

PHẦN 555:Tỉ trọng

33 PHẦN 556:tiền(đ)

PHẦN 557:Tỉ trọng

38 PHẦN 558: PHẦN 559:3.995.562.972

Nợ ngắnPHẦN 540:PHẦN 561:100,0033 PHẦN 562:3.995.562.972100.00

174.669.520.352

PHẦN 563:PHẦN 546: PHẦN 547:100,000,0038 PHẦN 564: PHẦN 565:4.669.520.352100.000.00Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (37 trang)

×