1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

XÂY DỰNG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TỔNG HỢP HỆ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (384.94 KB, 52 trang )


Đồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠI.Mạch vòng điều chỉnh dòng điện.Hằng số thời gian điện từ của phần ứng động cơ:

Tư=L/R =2,82.10-3/0,94= 0,003(s)

M= K.φ.Iđm=>K. φ= M/.Iđm =40.9/26 =1.57

Hằng số thời gian cơ học:

Tc= (Rư.J)/(K. Φ )2 =0,94.0,25/1,572=0,095(s)

Ta thấy rằng hằng số thời gian cơ học Tc=0,095(s) rất lớn so với hằng

số thời gian điện từ của phần ứng động cơ Tư =0,003(s) nên ta có thể coi

sức điện động của động cơ không ảnh hưởng tới quá trình điều chỉnh của

mạch vòng dòng điện.Đồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠVì phản ứng của mạch phần ứng (Sdd E) chậm hơn nhiều so với phản

ứng của bộ điều chỉnh dòng điện Ri nên khi tổng hợp mạch vòng dòng điện

ta có thể bỏ qua khâu phả hồi E= K. Iđm.W.

Đối tượng điều chỉnh có hàm truyền đạt

S0i= (Ki.Kbd/Rư) / [ (1+ pTs)(1+pTư) ]

Nh vậy sơ đồ mạch vòng dòng điện sẽ là:Ta có :

S 0i =K cl .K i / R

1

. 1 + pT

(1 + pTdk )(1 + pTvo )(1 + pTi )

uMẫu sè : (1 + pTdk )(1 + pTvo )(1 + pTi ) =

1 + p ( Tdk + Tvo + Ti ) + p 2 ( Tdk Tvo + Tdk Ti + Tvo Ti ) + ...Bá qua các thành phần bậc cao, ta có:

S oi ( p) =K si

(1 + pTsi )(1 + pTu )

Tsi = Tdk + Tvo + TiTrong đó :K si =K cl K i

RTổng hợp mạch theo chuẩn tối ưu :

Fi ( p ) =S oi ( p ) Ri ( p )

1 + S oi ( p ) Ri ( p )

Fc

Suy ra : Ri ( p ) = S ( p)[1 − F ]

oi

cĐồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠ

FCMD =1

1 + 2τ σ p + 2τ 2 p 2Ri ( p ) =Vậy:1

1 + 2τ σ + 2τ 2σ p 2

K si

1

[1 −

]

2

(1 + pTsi )(1 + pTu )

1 + 2τ σ p + 2τ σ p 2Ri ( p =Chọn : ττ =1

K si

.2τ σ p (1 + τ σ p )

(1 + pTsi )min(Tsi , Tu ) = Tsi1 + pTRT1u

u

=> Ri ( p) = 2 pT K K / R = 2 K K T (1 + T p ) Là khâu tỉ lệ tích phân

si

cl

i

cl

i si

uTa có :K cl =Ud0

290,55

=

= 29,05

U dk max

10* Sensơ đo dòng điện Si:

Ki =Udk

10

=

= 0,19

Id

2 * 26Chọn :Ti = 0,00025sTdk = 0,00025s

Tvo =1,67.10 −3 sTsi = Tdk + Tvo + Ti = 0,00217 s

1=> Ri ( p) = 0,0696.(1 + 0,003 p )

Ta có mạch tạo nên theo khâu PI.Đồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠTa có :

UI/(Uid-Ui)=-(R2+1/PC)= (R2/R1+R2/PC.R1.R2)=(R2/R1)(1+1/PC.R2)

hệ phương trình :Ki =R2

R1Tu = R2 CChọn C=1μF=10-6F => R2 =

R33.10

2

=> R1 = K = 0,0348

iTu

0,003

= 3(kΩ)

−6 =

10 −6

10= 86,2( kΩ

)Hàm truyền đạt của mạch vòng dòng điện là:

1111Fi = K . 1 + 2T P + 2T 2 P 2 = K . 1 + 2T P

i

i

si

si

si

I ( p)Fi = U ( p )=1

1

.

0,19 1 + 2.0,0367 pII. Mạch vòng điều chỉnh tốc độ:Ta có thể chuyển nút Mc ra ngay sau khối kΦđm.

Hằng số thời gian cơ học

Tc =Ru J

Ru

1

= Kφ T P

2 2 =>( kΦđm)

JP

K φdm

dm cĐồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠDo Ts là hằng số thời gian nhá (Ts=Tvo+Ti) nên có thể bỏ qua thành

phần 2.Ts2P2 trong biểu thức hàm truyền của F1 .

Vì mạch có nhiễu loạn Mc nên ta phải tổng hợp mạch nhiễu

1. Xét mạch khi Uwd ≠ 0 và Mc =0 (mạch không có nhiễu loạn)

Hàm truyền đạt của đối tượng điều chỉnh

S ow =KΦ.K w /K i J

KΦ.K w /K i J

=

p( 1 + p[Tw + 2Tsi ])

p( 1 + pTsw )Trong đó :Tsw = Tw + 2TsiNh vậy sơ đồ sẽ có dạng nh sau.Tổng hợp mạch theo tiêu chuẩn tối ưu môdul thì:

Fc( p ) =1

1 + 2τ δ P + 2τ δ2 P 2Rw ( p) =Fc

S ow ( p)(1 − Fc )Rw ( p) =Rw ( p) =1

2

1 + 2τ σ p + 2τ σ p 2KφK w

1

(1 −

)

2

K i Jp (1 + pTsw )

1 + 2τ σ p + 2τ σ p 2

1

KφK w

2τ σ p (1 + τ σ p )

KJ (1 + pTsw )Đồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠChọn: τσ= TswK KφTi

c

 Rw ( p ) = 2T K R

sw

wTsw = Tw + 2Tsi = 0,00025 + 2.2,17.10 −3 = 4,59.10 −3 sTc =0,095 (s); KΦ = 1,57;Ki=0,38;Rư =0,94;

Kw= Uđk/w =10.9,55/1050=0,09

0,19.1,57.0,095=> Rw= 2.4,59.10 −3 0,94.0,09= 38,6mà R2/R1 = Rw => chọn R1=5k.

=>R=R1.Rw= 5.38,6.103= 193k.

Và hàm truyền đạt của mạch vòng tốc độ là

11F2= K 1 + 2.T ' . p + 2.T ' 2 . p 2

w

sw

sw

=1

0,09.(1 + 2.8,67.10 p + 2.8,67 2.10 −6 p 2 )

−3Ta có mạch tạo nên khâu PVới R2=R1K I .K .φDM .TC 1

RU .K W

4.TS'2. Xét mạch khi Uwd=0 và Mc ≠0 (mạch có nhiễu loạn)Đồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠNhư vậy để tín hiêu ra w không phu thuộc vào nhiễu Mc thì ta phải bù bằng

khâu bù có hàm truyền đạt Wb (p) như sau:Ta dễ dàng tính được hàm truyền của hệ trên.

(Wb .R w .F1 −W1 )W 2FMc(P)=W(P)/Mb(P)= 1 + R .F .W .S

w

1

2

wNhư vậy để ư không phụ thuộc vào Mc thì :

WB.RW.F1-W1=0  WB=W1/(RW.F1)

Trong đó W1 =1/(KΦĐM)

1Rw= 1 + 4.T ' . p + 8.T ' 2 . p 2

s

s

1111F1= K x 1 + 2.T ' . p + 2.T ' 2 . p 2 ≈ K 1 + 2.T ' . p

i

i

s

s

s

Wb =R.U K W .4.TS'( K .φdm ) 2 TC(1 + 2.TS P ) là khâu tỉ lệ.Đồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠCHƯƠNG 5THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN

I.Điều khiển Tiristo:

Tiristo chỉ mở cho dòng điện chạy qua khi có điện áp dương đặt trênanôt và có xung áp dương đặt vào cực điều khiển. Sau khi tiristo đã mở

thì xung điều khiển không còn tác dụng nữa, dòng điện chạy qua tiristo

do thông số của mạch quyết định.

Mạch điều khiển có các chức năng sau:

-Điều chỉnh được vị trí xung điều khiển trong phạm vi nửa chu kì

dương của điện áp đặt trên anôt – catôt tiristo.-Tạo được các xung đủ điều kiện mở đươc tiristo ( xung điều

khiển thường có biên độ từ 2- 10V, độ rộng xung tx = 20-100 đối

với thiết bị chỉnh lưu tx≤ 10 đối với thiết bị biến đổi tần số cao).Độ rộng xung được xác định theo biểu thức:

I dt

di / dt= txTrong đó :

Idt – dòng duy trì của Tristo.

di/dt – tốc độ tăng trưởng của dòng tải.

Cấu trúc của mạch điều khiển được trình bày như sau:

Trong đó:Đồ án môn họcTỔNG HỢP HỆĐIỆN CƠUcm : là điện áp điều khiển, điện áp một chiều.

Ur : là điện áp đồng bộ, là điện áp xoay chiều hay biến thể của nó,

đồng bộ với điện áp của anôt- catôt của Tristo.

Hiệu điện áp Ucm –Uz được đưa vào khâu so sánh 1, làm việc như một

trigơ lật trạng thái, ở đầu ra của nó ta nhận được một chuỗi xung hình chữ

nhật.

- Khâu 2 là điện áp hài 1 trạng thái ổn định.

- Khâu 3 là khâu khuếch đại xung.

- Khâu 4 là khâu biến áp xung.

Bằng cách tác động vào Ucm ta có thể điều chỉnh vị trí xung điều khiển,

cũng tức là điều chỉnh góc α.

II.Hệ thống điều chỉnh thiết bị chỉnh lưu:a) Nguyên tắc điều khiển:

Trong điều khiển chỉnh lưu thì việc tạo thời điểm để phát xung mở Tristo là

một khâu rất quan trọng. Việc điều khiển chỉnh lưu thường sử dụng hai

nguyên tắc đó là nguyên tắc điều khiển thẳng đứng tuyến tính và nguyên tắc

điều khiển thẳng đứng arcost để điều chỉnh vị trí xung trong nửa chu khì

dương của điện áp đặt lên Tristo.

Sau đây ta sẽ mô tả về 2 nguyên tắc điều khiển này:

* Nguyên tắc điều khiển arccost được thể hiện như sau:Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (52 trang)

×