1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Củng cố luyện tập: (9 phút)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (593.4 KB, 56 trang )


Giáo án Hình học 7

Thủy Nam







Trờng THCS Ng



Ngy son: 02 /03 /2013

Ngày dạy: 04 /03 /2013

Tiết 48:

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

-Củng cố kiến thức về mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong 1 tam giác

(Định lý 1 –2)

-Vận dụng hai định lý vào giải các bài tập có liên quan

-Rèn kỹ năng vẽ hình đúng yêu cầu và dự đốn

II- CHUẨN BỊ :

-Gv: bảng phụ vẽ hình 5 sgk/56 và nội dung các bài tập

-HS: học lý thuỵết và chuẩn bị các bài tập phần luyện tập

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút)

HS1 : Sữa bài tập cho về nhà tiết trước

HS2: nêu nội dung 2 ĐL đã học và sữa bài tập 3 SGK/ 56

(2HS lên bảng, cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung, GV giúp đỡ HS yếu)

3. Dạy học bài mới:

HĐ của giáo viên

HĐ của học sinh

Ghi bảng

*T/c HS làm bài 4-SGK

Bài luyện tại lớp :

(10 phút)

Bài 4: Trong một tam giác ,

-Cho hs làm bài tập 4 sgk -Đọc bài 4 và làm trên đối diện với cạnh nhỏ nhất

trên phiếu học tập

phiếu học tập (cá nhân)

là góc nhỏ nhất (ĐL1) mà

-Gv thu một số phiếu có -HS nhận xét và bổ sung góc nhỏ nhất của tam giác

tình huống khác nhau và nếu cần

chỉ có thể là góc nhọn (do

sữa bài

tổng ba góc bằng 1800 v

Giáo viên: Phạm Thị Thà

2012 - 2013



36



Năm học:



Giáo án H×nh häc 7

Thđy Nam







Trêng THCS Ng

mỗi tam giác có ít nhất là

một góc nhọn

Bài 5 :



*T/c HS làm bài 5SGK(10 phút)

-Y/c HS đọc đề.

-Y/c HS quan sát hình vẽ

ở bảng phụ, và thảo luận

làm theo nhóm.

-GV gọi đại diện của

nhóm làm nhanh nhất lên

trình bày

-Các thành viên có thể bổ

sung nếu cần nếu khơng

nhóm khác được bổ sung

-Gv nhận xét đánh giá



D

-Cá nhân đọc đề ở SGK

-HS hoạt động nhóm bài

tập 5



A



C

B

-Cử đại diện 1 nhóm

trình bày

Trong tam giác BCD góc

DCB



=>

BD>CD=>Ngun đi dài

-Các thành viên có thể hơnTrang đi

·

·

bổ sung

Vì BCD

tù => DBC

nhọn

·

-HS theo dõi bổ sung và => DBA

tù .

sữa bài

Trong tam giác ABD có

ABD tù => AD>BD =>

đoạn đường Hạnh đi dài

hơn Nguyên đi

Kết luận : AD>BD> CD =>

Hạnh đi xa nhất , Trang đi

*T/c HS làm bài 6gần nhất

SGK(10 phút)

Bài 6

B

-Y/c HS đọc đề và quan

sát hình ở bảng phụ.

HS yếu đọc đề

HD:

.

C1:Dựa vào ĐL1

-HS dựa vào ĐL1

A

C2:

c/m : AC >BC

C

D

Nếu nối BD có nhận xét C2: dựa vào tam giác

gì về tam giác BCD ?

cân và dựa vào t/c góc

-Ap dụng t/c góc ngồi

ngồi

Kết luận c (Â< B)là đúng

-2 HS lên bảng làm 2 vì :AC = AD+DC

cách.

= AD+BC > BC

-HS khác nhận xét, bổ Mà đối diện với AC là góc

sung.

B đối diện BC là Â

*GV hướng dẫn bài 7

Bài 7:hd

sgk (5 phút)

a) dựa vào điểm nằm giữa

-Y/c HS đọc đề.

=> tia nằm giữa => so

-GV hướng dẫn về nhà -Cá nhân đọc đề.

sánh góc

làm

-Theo dừi.

b) Tam giỏc cõn => gúc

bng nhau



.



Giáo viên: Phạm Thị Thà

2012 - 2013



37



Năm học:



Giáo án Hình học 7

Thủy Nam







Trờng THCS Ng

Dựa vào góc ngồi . kết

hợp cả ba ý trên => đpcm



4. Củng cố luyện tập: (kết hợp trong bài)

5. Hướng dẫn về nhà: (3phút)

-Học lại lý thuyết

-BTVN: Bài 7 sgk , SBT .

Chuẩn bị : Quan hệ giữa đường vng góc và đường xiên, đường xiên và hình

chiếu.



*******************************************



Ngày soạn: 09/03 /2013

Ngày dạy: 11 /03 /2013

Tiết 49:

QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VNG GĨC VÀ ĐƯỜNG XIÊN,

ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU

I. MỤC TIÊU:

-HS nắm được khái niệm đường vng góc, đường xiên, khái niệm chân đường

vng góc ,hay hình chiếu vng góc của điểm, đường chiếu vng góc của

đường xiên.

- Nắm vững định lý 1, biết chuyển định lý thành bài toán, biết vẽ hình ghi

GT;KL, hiểu cách c/m ĐL, biết chuyển bài toán cụ thể thành phát biểu định lý 2

- Biết vẽ hình, biết áp dụng hai định lý để c/m một số ĐL sau này và giải bài tập

II. CHUẨN BỊ:

- HS: ôn lại định lý Py Ta Go , so sánh căn bậc hai và quan hệ giữa góc và

cạnh đối diện trong tam giác .

- GV: Thước, êke, bảng phụ.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định tổ chức:( 1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

HS1: Phát biểu định lý về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác,

vẽ hình, ghi GT,KL.

HS2: Làm lại bi tp 3-SGK

Giáo viên: Phạm Thị Thà

2012 - 2013



38



Năm học:



Giáo ¸n H×nh häc 7

Thđy Nam







Trêng THCS Ng



(2HS lên bảng, cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung, GV giúp đỡ HS yếu)

3. Dạy học bài mới:

HĐ của giáo viên

HĐ của học sinh

Ghi bảng

HĐ1: Đặt vấn đề (3phút)

1- Khái niệm đường vng

-GV nêu tình huống như -HS tiếp nhận tình huống góc , đường xiên , hình

bài tập 9 /sgk/59 (Bảng

chiếu của đường xiên .

phụ)

A

HĐ2: - Khái niệm đường

vng góc , đường xiên ,

hình chiếu của đường

xiên ( 10 phút)

d

-GV hướng dẫn hs vẽ -HS vẽ hình theo yêu cầu

H

B

hình như hình 7 ở SGK.

(HĐ cá nhân).

-AH là đường vng góc –

-GV giới thiệu các k/n -Theo dõi, tiếp nhận kiến H là chân đường vng góc

đường vng góc, đường thức mới.

và H là hình chiếu của A

xiên, hình chiếu của

trên d-AH còn gọi là

đường xiên...

khoảng cách từ A đến d

-Yêu cầu hs làm ?1 trên -Hs làm ?1 lên phiếu học - AB là đường xiên

phiếu học tập

tập.

-BH là hình chiếu của

-Thu phiếu của 1 số em -1HS lên bảng làm, HS đường xiên AB trên d

để kiểm tra.

khác nhận xét, bổ sung.

HĐ3: Quan hệ giữa

đường vng góc và

đường xiên (12 phút)

-Gv cho hs làm theo yêu -Cá nhân tại chổ trả lời:

cầu của ?2

kẻ được duy nhất một

đường vuông góc và vơ

số đường xiên (HS yếu)

-Hãy so sánh đường -HS trả lời.

vng góc và đường

xiên?

-GV chốt lại và nêu định -HS yếu đọc lại đlý.

lý.

-Hãy vẽ hình và ghi -HS nêu GT kết luận

GT,Kl.

? Bài yêu cầu ta c/m điều - Trả lời

gì ?

-Gọi hs đứng lên chứng -HS chng minh

minh

nh lý

-GV gii thiu k/c gia -Theo dừi.

Giáo viên: Phạm Thị Thà

2012 - 2013



39



2-Quan h gia ng

vuụng gúc v đường xiên

A



d

H

B

• ĐL1: sgk/58

GT A∉ d ,

AH ⊥ d

AB đường xiên

KL AH< AB

C/m

Xét ∆ ABH vng tại H

=>AHB=900 là góc ln

nht => AB ln nht vy

AH< AB

Năm học:



Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

×