1. Trang chủ >
  2. Lớp 9 >
  3. Lịch sử >

Hoạt động 3. Cá nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.68 MB, 207 trang )


Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ Triều

->Cùng chung mục tiêu xây

dựng CNXH, chung hệ t tởng

chủ nghĩa Mác Lênin. Đều

do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

? Trình bày sự hợp tác về

kinh tế của các nớc XHCN?

->Tổ chức tơng trợ kinh tế

giữa các nớc XHCN-SEV

GV:Hội đồng tơng trợ kinh

tế giữa Liên Xô và Đông Âu

gồm các thành viên: Liên Xô,

Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung-gari, Ru-ma-ni, An-ba-ni, Cộng

hoà dân chủ Đức, Mông Cổ,

Cuba, Việt Nam. đã đánh dấu

sự hình thành hệ thống

XHCN.

?Những thành tựu kinh tế

tiêu biểu của khối SEV đã đạt

đợc?

-Hs trả lời theo sgv

đi lên.

-Gv bổ sung, giảng theo sgk:

Tốc độ tăng trởng công

nghiệp 10% năm. Thu nhập

quốc dân tăng 5,7%. Liên Xô

cho các nớc vay 13 tỉ rúp và

viên trợ không hoàn lại 20 tỉ

rúp

Mặc dù có nhiều thành tựu

nhng khối SEV cũng có

những hạn chế: Hoạt động

khép kín không hoà nhập,

nặng trao đổi hàng hoá mang

tính bao cấp, cơ chế quan liêu

bao cấp,phân công chuyên

ngành cha hợp lí...đến

28/6/1991 SEV tuyên bố giải

thể.

? Trình bày sự hợp tác về

quân sự , chính trị ?

->Tổ chức Hiệp ớc Vác sava.Tổ chức Hiệp ớc Vác-sava là liên minh phòng thủ

quân sự, chính trị của các nớc

XHCN Châu Âu để duy trì

hoà bình an ninh Châu Âu và

thế giới..

GVbổ sung:Tổ chức Hiệp ớc

Vác-sa-va và khối SEV tan rã

cùng với sự khủng hoảng và

tan rã của các nớc XHCN đâyNăm học 2013-2014Nguyễn Thị ThựcTrờng THCS

+Cần hợp tác, giúp đỡ lẫn

nhau.

-Cơ sở hình thành:

+Cùng chung mục tiêu là

xây dựng chủ nghĩa xã

hội.

+Nền tảng t tởng là chủ

nghĩa Mác Lê-nin.

2. Sự hinh thành hệ

thống XHCN.

-Ngày 8/1/1949 thành lập

Hội đồng tơng trợ kinh tế.- Trình bày- Trình bày- Trình bày-Tổ chức Hiệp ớc Vac-sava(14/5/1955).

Hệ thống XHCN đợc

hình thành và phát triển.- Trình bày9Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị ThựcTrờng THCSlà sự khủng hoảng to lớn của

các nớc XHCN,hiện nay họ

đang tìm cách khắc phục

*GV sơ kết bài học

- Sự ra đời của các nớc dân

chủ nhân dân Đông Âu và

tiếp đó là công cuộc xây

dựng CNXH ở các nớc này

đã làm cho CNXH ngày càng

mở rộng , đóng góp to lớn

vào phong trào cách mạng

thế giới.

- Các tổ chức của hệ thống

XHCN ra đời : Khối SEV và

khối Vác sa va đã có vai trò

to lớn trong việc củng cố và

phát triển hệ thống XHCN.IV.Củng cố

Bài tập:Học sinh lên bảng xác định rõ vị trí của các nớc Đông Âu trên bản đồ.

Bài tập trắc nghiệm

1. Hệ thống XHCN thế giới đợc hình thành vào khoảng thời gian nào?

A.1917

B.1945

C.1949

D.1950

2. Các nớc Đông Âu tiến lên xây dựng CNXH trên cơ sở nào?

A. Là những nớc t bản phát triển

B. Là những nớc t bản kém phát triển

C. Là những nớc phong kiến

D. A và B đúng

3 .Mục đích của việc thành lập Hội đồng tơng trợ kinh tế là gì?

A.Cần có hợp tác nhiều bên

B.Sự phân công và chuyên môn hoá trong sản xuất giữa các nớc XHCN nhằm nâng cao

năng suất lao động và xoá bỏ tình trạng chênh lệch về trình độ.

C.Tăng thêm sức mạnh trong việc đối phó với chính sách bao vây kinh tế của các nớc

phơng Tây

D.Cạnh tranh với Mĩ và các nớc khác

4. Tổ chức Hiệp ớc Phòng thủ Vac-sa-va thành lập năm nào?

A.1955

B.1956

C.1957

D.1958

Yêu cầu : 1-C ,2-B ,3-D ,4-A

V.Giao bài tập về nhà

- Học thuộc bài theo câu hỏi trong SGK.

- Đọc nghiên cứu bài 2 theo hệ thống câu hỏi SGK,tìm t liệu liên quan.

*. Rút kinh nghiệm:Năm học 2013-201410Nguyễn Thị ThựcTrờng THCS9a9b9c9d11/911/913/913/9Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuLớp

Ngày soạn

Ngày dạy

Điều chỉnh25/8Tiết 3 - Bài 2Liên xô và các nớc đông âu từ giữanhững năm 70 đến đầu

những năm 90 của thế kỷ XX

A.Mục tiêu bài học:

1- Kiến thức:

- Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX: giai đoạn

khủng hoảng dẫn tới sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu .

- Biết đánh giá những thành tựu đạt đợc và một số sai lầm , hạn chế của Liên Xô và

các nớc xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

2- Kỹ năng: Phân tích, đánh giá, so sánh những vấn đề lịch sử nhất là những vấn

đề lịch sử phức tạp.

3- T tởng: Học sinh thấy rõ những tính chất khó khăn, phức tạp, những thiếu sót,

sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. Sự khủng hoảng và tan

rã của Liên Xô và Đông Âu cũng ảnh hởng tới Việt Nam. Nhng chúng ta tiến hành đổi

mới thắng lợi trong gần 2 thập kỷ qua, những thành tựu đó đợc thế giới công nhận và làm

thay đổi bộ mặt KT - XH - VN.

- Học sinh tin tởng vào con đờng Đảng ta đã chọn, đó là Công nghiệp hoá, Hiện đại

hoá theo định hớng XHCN thắng lợi do Đảng cộng sản lãnh đạo.

B. Phơng pháp:

Thuyết trình, đàm thoại, trực quan...

C. Chuẩn bị

- Bản đồ Liên Xô và Đông Âu.

-T liệu lịch sử về Liên Xô và Đông Âu trong giai đoạn lịch sử này (Cuộc đảo chính lật đổ

Tổng thống Goóc - Ba - Chốp thất bại và sự giải thể Liên Xô).

D.Tiến trình dạy học:Năm học 2013-201411Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị ThựcTrờng THCSI. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi: Cơ sở hình thành hệ thống XHCN?

+Cơ sở hình thành hệ thống XHCN

Cùng chung mục tiêu là xây dựng CNXH.

Nền tảng t tởng là Chủ nghĩa Mác Lênin

II.Giới thiệu bài:

Nh các em đều biết ở bài trớc, Liên Xô đã giải phóng cả vùng Đông Âu rộng lớn và hình

thành hệ thống XHCN,vậy hệ thống các nớc XHCN phát triển nh thế nào?....gặp những

khó khăn gì....bài học hôm nay chúng ta sẽ biết điều đó.

III. Bài mới:

Hoạt động của GV-HS

Hoạt động 1. Cả lớp, cá

nhân

* Hớng dẫn HS tìm hiểu

thông tin SGK

?Em hãy nêu tình hình thế

giới năm 1973?

-> 1973 khủng hoảng KT thế

giới bùng nổ đầu tiên

khủng hoảng dầu mỏ các

nớc phải có những cải cách,

KT, chính trị XH

? Trớc bối cảnh đó , Ban lãnh

đạo Liên Xô đã có thái độ nh

thế nào ? Hậu quả của nó đối

với Liên Xô?

-> Ban lãnh đạo Liên Xô

không tiến hành cải cách cần

thiết .Dẫn đến đầu những

năm 80 của thế kỉ XX nền KT

Liên Xô ngày càng khó khăn,

sản xuất công nghiệp và nông

nghiệp trì trệ, thực phẩm và

nhiều hàng hoá tiêu dùng

thiếu thốn, mức sống nhân

dân giảm sút, tệ nạn xã hội

lộng hành.Đất nớc lâm vào

khủng hoảng toàn diện.Năm học 2013-2014Chuẩn kĩ năng cần đạt

Củng cố các thao tác t duy- Nhận biết thông tin SGK- Phát hiện kiến thức SGKChuẩn kiến thức cần đạt

I- Sự khủng hoảng và tan

rã của Liên bang Xô viết.

1- Nguyên nhân:

- Năm 1973, khủng hoảng

KT thế giới bùng nổ.

- Liên Xô không tiến hành

cải cách KT, chậm đổi mới

duy trì mô hình về CNXH

có nhiều khuyết tật.- Đất nớc khủng hoảng toàn

diện.12Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị Thực? Để thoát khỏi khủng hoảng

Liên Xô đã làm gì?

- Trình bày

-> Tiến hành cải tổ .Tiến hành cải tổ.? Thời gian ,mục đích cải tổ

là gì?

- Vấn đáp

-> Sửa chữa những thiếu sót ,

sai lầm trớc kia, đa đất nớc

thoat khỏi khủng hoảng.

HS theo dõi phần in nhỏ

SGK/10.

? Em hãy cho biết ND cải tổ

của Gốc- ba chốp nh thế

- Trình bày

nào?

-> HS dựa vào phần chữ in

nhỏ trả lời.

* Nội dung cải tổ:

- Về kinh tế cha thực hiện đợc.

- Chính trị: Tập trung mọi

quyền lực vào Tổng thống.

- Thực hiện đa nguyên về

chính trị.2- Diễn biến:

- Tháng 3/1985 Goóc - Ba

Chốp đề ra đờng lối cải tổ.- Xoá bỏ sự lãnh đạo độc

quyền của Đảng cộng sản.

? Cuộc cải tổ của Liên Xô có

thành công không ? Vì sao ?

Và nó có tác động gì đến kt- Phân tích , giải thích

xh Liên Xô?

- Không thành công vì chuẩn

bị không chu đáo, thiếu đờng

lối chiến lợc. - Đất nớc ngày

càng khủng hoảng và rối loạn.

Mâu thuẫn sắc tộc bùng nổ

GV: Trong khi đất nớc khủng

hoảng toàn diện, Tổng thống

đa ra biện pháp cải tổ quáNăm học 2013-2014Trờng THCS13Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị ThựcTrờng THCSnhanh toàn diện nhng không

có sự chuẩn bị chu đáo thất

bại.

? Trong bối cảnh đó những

ngời lãnh đạo Đảng và nhà nớc Xô viết đã làm gì? Hậu quả

của việc làm đó?

- Trình bày

-> 19-8-1991 đảo chính lật đổ

Gốc- Ba- Chóp nhng không

thành công 21-12-1991

Liên Bang Xô Viết bị giải tán

thành lập cộng đồng các quốc

gia độc lập ( SNG)-19/8/1991 Tiến hành cuộc

đảo chính lật đỏ Gốc ba

chốp không thành công gây

hậu quả nghiêm trọng.

- Đảng cộng sản Liên Xô bị

đình chỉ hoạt động.

- 21/12/1991, 11 nớc cộng

hoà đòi ly khai, hình thành

cộng đồng các quốc gia độc

lập.

3. Kết quả : CNXH ở Liên

Xô bị sụp đổ.GV kết luận

Do chậm sửa đổi trớc tình

hình TG nên Liên Xô lâm vào

khủng hoảng để thoát khỏi

khủng hoảng Liên xô tiến

hành cải tổ nhng cuộc caỉ tổ

đa đến hậu quả nghiêm trọng

là CNXH bị sụp đổ ở liên Xô.

- Chuyển ý

Hoạt động 2. Cả lớp, cá

nhân

GV: Giới thiệu vị trí các nớc

Đông Âu Sgk.

- HS theo dõi bản đồ

GV: Ru - ma - ni năm 1989

- Quan sát lợc đồ.

nợ nớc ngoài 11 tỷ USD và

1980 nợ 21 tỉ USDNăm học 2013-2014II-Cuộc khủng hoảng tan

rã của chế độ XHCN ở các

nớc Đông Âu.

- Năm 1991 hệ thống các nớc XHCN bị tan rã và sụp

đổ.

14Giáo án Lịch sử 9

Thuỷ TriềuNguyễn Thị ThựcTrờng THCS? Sự sụp đổ của các nớc Đông

Âu dẫn đến hậu quả nghiêm

trọng nh thế nào ?

- Thực hiện đa nguyên chính

- Nhận định

trị.

- Chuyển sang KT thị trờng.

- Đổi tên nớc và ngày quốc

khánh chỉ gọi chung là nớc

cộng hoà.

-> 28/6/1991 khối SEV chấm

dứt hoạt động. 1/7/1991 tổ

chức hiệp ớc Vác-sa- va tuyên

bố giải thể. Đây là tổn thất hết

sức nặng nề với PT CM thế

giới và các lực lợng tiến bộ,

các dân tộc bị áp bức đang

đấu tranh cho hoà bình và độc

lập dân tộc

? Nguyên nhân dẫn tới sự sụp

đổ của CNXH ở Liên Xô và

Đông Âu?

- Nguyên nhân sụp đổ

* Thảo luận theo bàn

- Hệ quả.

? Em có suy nghĩ gì về sự sụp - Đáng giá.

đổ của hệ thống XHCN , sự

sụp đổ đó dẫn tới hệ quả gì?

- Thảo luận

*GV sơ kết bài

- Do những nguyên nhân - Nhận xét

khách quan và chủ quan sự

sụp đổ của Liên xô và Đông

Âu là không tránh khỏi

- Cuộc cải tổ của Gốc- ba

-chóp với hậu quả là sự tan rã

của chế độ CNXH ở Liên Xô

IV.Củng cố

? Theo em nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự tan rã và sụp đổ của Liên Xô và các

nớc Đông Âu ?

+ Mô hình CNXH có nhiều khuyết tật, thiếu sót, tuy nó phù hợp với thời gian trớc

đó. Nhng trong quá trình phát triển bộc lộ sự thiếu tôn trọng với quy luật phát triển

khách quan, cơ chế quan liêu bao cấp làm nền KT thiếu năng động, thiếu dân chủ, thiếu

công bằng xã hội.Năm học 2013-201415Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (207 trang)

×