1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >

II. Thực trạng triển khai bảo hiểm vật chất xe cơ giới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (410.73 KB, 76 trang )


Chuyên đề thực tập tốt nghiệpca h, liờn kt vi ngõn hng, cỏc t chc cỏ nhõn. to iu kin cho vic

khai thỏc rt hiu qu.

Bng 3: Tỡnh hỡnh khai thỏc bo him vt cht xe c gii ti Cụng ty c phn bo

him Nh Rng- Chi nhỏnh H Ni:NmS lng xe lu hnh

trờn a bn

ụ tụ2003

2004

2005

20061129322

162432

278795

350939S lng xe tham gia

bo him ti chi

nhỏnhT l tham gia bo

him (%)Xe mỏyụ tụXe mỏyụ tụXe mỏy2400000468-0,414%-320000012510,77%370000023140,83%415000037451,067%( Ngun: Bỏo cỏo tng kt thng kờ bo him vt cht xe c gii ti Cụng ty bo

him Nh Rng- Chi nhỏnh H Ni )

Nh vy cựng vi s phỏt trin ca kinh t xó hi, i sng ngi dõn tng

cao, sn xut kinh doanh cng c y mnh cỏc phng tin giao thụng ng b

ngy cng gia tng. Nhỡn vo bng trờn ta thy s lng xe ụ tụ v xe mỏy tng

mnh qua cỏc nm. Vic khai thỏc ca chi nhỏnh cng ngy cng tng mnh. Nm

2003 t l tham gia bo him vt cht xe c gii mi t 0.414% nhng n nm

2005 ó t 0.83% ( tng gp ụi ) v n nm 2006 ó lờn ti 1.067% tuy nhiờn ú

mi ch l con s cha phn ỏnh cht lng khai thỏc vỡ dự khai thỏc nhiu nhng

doanh thu khụng cao thỡ cng khụng phn ỏnh c gỡ.

Bng 4: Tỡnh hỡnh thu phớ ca nghip v bo him vt cht xe c gii ti cụng ty c

phn bo him Nh Rng chi nhỏnh ti H Ni

( n v triu ng)Mai Thị NgọcLớp Bảo hiểm 45BChuyên đề thực tập tốt nghiệpPhớ thuNm

ụ tụ

2003

2004

2005

20062477

5457

8269

12532Xe mỏyTng doanh

thu ca chi

nhỏnhDoanh thu

nghip v trờn

tng doanh-750033.031341039.141931442.752778945.09( Ngun: Thng kờ phớ thu bo him vt cht xe c gii ti cụng ty c phn bo

him Nh Rng Chi nhỏnh H Ni )

Qua bng trờn ta thy cựng vi vic gia tng s lng xe tham gia bo him thỡ

doanh thu ca doanh nghip cng tng mnh nm 2003 mi l 7500 triu ng thỡ

n nm 2005 ó tng 19314 triu ng tng61.16 % v n nm 2006 l 27789

triu ng tng 73.01% chim phn ln trong tng doanh thu ca chi nhỏnh.

Qua hai bng ta thy lng xe tham gia giao thụng tng lờn rt nhanh nhng

lng xe tham gia bo him ti chi nhỏnh vn cũn ớt. M nghip v ny li chim t

trng cao trong tng doanh thu ca doanh nghip v vỡ vy doanh nghip cn chỳ

trng hn trong cụng tỏc khai thỏc vỡ a bn hot ng ca chi nhỏnh l mt a

bn y tim nng rt thun tin cho chi nhỏnh. Hn na vỡ nghip v ny l nghip

v m chi nhỏnh chim u th hn c nờn chi nhỏnh cn cú nhng bin phỏp hn

na v cn ũi hi s n lc hn na ca i ng cỏn b nhõn viờn trong chi nhỏnh.

Trong nhng nm qua cựng vi s phỏt trin ca i sng vt cht ca ngi

dõn c ci thin, thu nhp ca h tng lờn, ngoi ra vic ra i ca quyt nh s

890 ca B giao thụng vn ti v vic thay th cỏc i xe c ó gúp phn thỳc y

nghip v ny cú mc tng trng cao. Trong nn kinh t cnh tranh gay gt nht l

H Ni l ni cú th núi l ni tp trung tt c cỏc cụng ty bo him nờn s cnh

tranh din ra rt gay gt, mi cụng ty u cú phng ỏn, chin lc khỏc nhau nhMai Thị NgọcLớp Bảo hiểm 45BChuyên đề thực tập tốt nghiệpgim phớ, tng hoa hang, m rng phm vi bo him nờn s xe tham gia ti cụng ty

cũn ớt l iu cú th hiu c vỡ:

Chi nhỏnh mi thnh lp nờn quy mụ cũn nh, thng hiu cha ni tờng

ngi dõn bit n nhiu ó gay khú khn trong vic khai thỏc ca cỏc cỏn b khai

thỏc, hn na cng trờn th trng cỏc cụng ty ln cng nm ngay trờn a bn m

H Ni cụng ty mi ch t chi nhỏnh cha lờn cụng ty vỡ vy uy tớn cha c

ngi dõn ỏnh giỏ cao.

Cha t chc c cụng tỏc tn thu m rng thờm nhiu khỏch hng mi

ngoi ra chi nhỏnh nh hng bi tinh thn trỏch, tớnh gng mu, tớnh nng ng

sỏng to ca cỏn b cũn hn ch n hiu qu kinh doanh, vic phõn cụng theo dừi

hp ng bo him tỏi tc kp thi cha c chỳ ý n.

Tuy nhiờn trong quỏ trỡnh hot ng chi nhỏnh cng ó n lc khụng ngng

v t c kt qu ỏng khớch l.

Mc dự ó cú hng dn ca Nh nc v trin khai bo him vt cht xe

mỏy nhng Bo Long n gi mi bt u trin khai nhng cha c m rng l

do mt s nguyờn nhõn sau:

Cha chỳ trng khai thỏc, qun lý v n ch phc tp, xe than gia bo him

n l, cỏn b khai thỏc ớt m cụng tỏc tuyờn truyn trờn thụng tin i chỳng cha

mnh mi ngi dõn hiu v tham gia bo him. Khỏch hng ch yu ca chi

nhỏnh hin nay vm l cỏc khỏch hng quen thuc t cỏc c ụng ln ca cụng ty

v mt s khỏch hng quen thuc khỏc. Chi nhỏnh cha tớch cc khai thỏc nhng

khỏch hng tim nng trờn th trmg m rmg th phn hn na.

Nghip v ny cũn rt khú trin khai vỡ tõm lý ca khỏch hng cũn xem tn

tht vt cht xe mỏy l nhng tn tht khụng tht s ln v quan trng hn c l s

am hiu ca ngi dõn v bo him cha rừ rng.

Trong khi ú khi lp mt h s bo him rt phc tp nờn ngi tham gia

bo him cũn lỳng tong ch chỳ trng n nhiu v n him trỏch nhim dõn s v

õy cng l mt hn ch ca loi hỡnh bo him vt cht xe c gii.Mai Thị NgọcLớp Bảo hiểm 45BChuyên đề thực tập tốt nghiệpTuy nhiờn cựng vi s phỏt trin ca th trng bo him Vit Nam vi s

gia nhp WTO cựng vi cỏc iu khon v thu v v m ca th trng bo him

chi nhỏnh ó v ang lm rt nhiu cỏc bin phỏp phỏt trin nghip v nh: ch

ng bi dng nghip v cho cỏc cng tỏc viờm v i lý bo him, ký hp ng

i lý bo him, thc hin phng chõm ph kớn a bn khai thỏc mi lỳc mi ni,

ngoi ra cỏc cỏn b khai thỏc cũn tớch cc t vn gii thớch cho cỏc ch phng tin

thy rừ c u vit ca vic tham gia bo him ton b.

Phớ bo him nh hng rt ln n hiu qu khai thỏc ca doanh nghip.

Hin nay cỏc cụng ty bo him vn ỏp dng biu phớ do B ti chớnh ban hnh v cú

nhng iu chnh riờng cho phự hp vi chin lc ca cụng ty v tng hon cnh

khỏc nhau.Bng 5 : Biu phớ Bo him vt cht xe c gii ti cụng ty c phn bo

him Nh Rng chi nhỏnh ti H Ni :

T l phớ bo him c bn/

STTGiỏ tr thc t xe1Xe mi, ó s dng di 3 nm hoc giỏMai Thị NgọcSTBH

Xe ụ tụ

Xe

Bohim

Bo him

mỏy

ton b

b phn

-Lớp Bảo hiểm 45BChuyên đề thực tập tốt nghiệptr cũn li t 70% tr lờn so vi giỏ tr xe

2cũn mi

Xe ó s dng t 3 n 6 nm hoc giỏ tr3cũn li t 50% n 70% so vi xe mi

Xe ó s dng trờn 6 nm hoc giỏ tr cũn4

5li di 50% so vi giỏ tr xe mi

Xe ụng lnh

Xe taxi( ch nhn bo him cho xe mi ti1,5%2,5%1,7%2,7%-1,9%2,9%-2,0%

2,2%3,0%

Khụng-nhn

2,5%

2,5%-3 nm s dng)

6

7Xe ti

1,7%

Xe chuyờn dựng( xe bn, trn bờ tụng..)

1,7%

( Ngun chi nhỏnh Bo Long H Ni )Trng hp ch xe mun tham gia bo him vt cht xe khi tn tht khụng

tớnh khu hao cho cỏc b phn thay mi thỡ t l phớ s nõng tng ng l :

0,2 % cho xe khụng kinh doanh

0,4% cho xe kinh doanh

0,8 % cho taxi v xe ụng lnh

Tựy tng trng hp m Bo Long cú nhng iu chnh phự hp thu hỳt

khỏch hng. V chi nhỏnh cng cú chớnh sỏch gim phớ cho khỏch hng trong mt

s trng hp nh :

Chi nhỏnh a ra nhng ch gim phớ khi tham gia bo him vi s

lng ln, tham gia theo nhúm v khỏch hng lõu nm. trng hp khỏch hng tỏi

tc hp ng khụng cú khiu ni phi bi thng theo quy tc bo him kt hp xe

c gii thỡ c gim phớ theo mc sau:

Bng 6:Mc gim phớ ti a hng nm ca nghip v bo him vt cht xe c gii

ti cụng ty c phn Bo him Nh Rng chi nhỏnh ti H Ni

Thi gian bo him ti Bo Long

Mc phớ gim ti a

01 nm

05% tng s phớ

02 nm

10% tng s phớ

03 nm

15% tng s phớ

(Ngun: Cụng ty Bo Long H Ni )

Trng hp xe tham gia bo him trờn 3 nm thỡ chi nhỏnh cú nhng iu chnh

xut riờng.Mai Thị NgọcLớp Bảo hiểm 45BChuyên đề thực tập tốt nghiệpVic gim phớ theo nm vi mc gim cỏch 05 % cho mi nm rt khuyn khớch

ch xe tỏi tc hp ng bo him gim chi phớ ỏng k trong vic tỡm khỏch hng

mi m doanh thu nghip v vn tng. Hn na cỏc xe tỏi tc hp ng trong thi

gian di s d dng cho chi nhỏnh hn trong vic theo dừi giỏm sỏt tỡnh hỡnh tn

tht cú bin phỏp phũng hn ch tn tht.

Bng 7: Gim phớ theo s lng xe tham gia bo him vt cht xe c gii ti cụng

ty c phn bo him Nh Rng chi nhỏnh ti H Ni

S lng xe tham gia bo him

Mc gim phớ

5-10 xe

5% tng s phớ

11-20 xe

7% tng s phớ

21-30 xe

10% tng s phớ

31-50 xe

15% tng s phớ

(Ngun: Cụng ty Bo Long H Ni )

Trng hp xe tham gia bo him trờn 50 xe thỡ chi nhỏnh cú t trỡnh xut

riờng.

Vic gim phớ theo s lng xe tham gia bo him giỳp cho chi nhỏnh d

dng hn trong vic khai thỏc i vi nhng khỏch hng ln, gim chi phớ khai thỏc

mt cỏch ỏng k. Cỏc khỏch hng ln vi s lng xe tham gia nhiu cng thng

c a vo nhúm i tng c quan tõm trong cụng tỏc ỏnh giỏ ri ro v hn

ch tn tht. Vỡ vy vic gim phớ theo s lng xe tham gia bo him khụng ch

lm chi nhỏnh khai thỏc c nhiu vi s lng ln m cũn giỳp chi nhỏnh cú bin

phỏp phũng hn ch tn tht v theo dừi tn tht mt cỏch tt nht.

Chi nhỏnh cũn b ra nhng chi phớ nht nh phc v cụng tỏc khai thỏc.

Vic t chc cng tỏc viờn v i lý bo him luụn gn vi vic thanh toỏn hoa

hang cho h. V rt nhiu nhng chi phớ nh in n ch, sao chop ti liu, chi phớ ti

liu cung cp cho khỏch hng cỏc khon chi trong khõu khai thỏc l thit yu tuy

nhiờn cng cn phi theo dừi k hiu qu kinh doanh c tt nht.

Bng8 : Tỡnh hỡnh chi khai thỏc nghip v bo him vt cht xe c gii ti

cụng ty c phn bo him Nh Rng chi nhỏnh ti H Ni

NmQung cỏoChi khỏcTngTngChi/chiMai Thị NgọcHoa hngthuthuLớp Bảo hiểm 45BChuyên đề thực tập tốt nghiệpST l Sttin(%)(%)(triu

2003

2004

2005

2006tin

(triul S

tintl(%)(triung)

ng)

ng)

10,93 14,26 57,96 76,57 7,80

10,17 76,69

7500

14,01 14,02 69,30 69,32 10,60 10,66 99,97

13410

20,06 17,79 82,90 73,50 9,83

8,71

112,807 19341

23,8

18,12 95,78 72,96 11,7

8,9

131,28

27789

( Ngun: Cụng ty c phn bo him Nh Rng- chi nhỏnh H Ni )0,01

0,0074

0,0058

0,047Qua bng trờn ta thy: Tng chi cho nghip v ny tng khỏ nhanh nhng

chi/ thu li gim chng t hiu qu hot ng nghip v ca chi nhỏnh l tng. S

tin chi cho hot ng khai thỏc tng vỡ doanh nghip phi u t cho hot ng

ny tng thu trong nghip v. Chi cho hoa hng tng mnh v cỏc hot ng

khỏc tng chng t hot ng ca chi nhỏnh trong nhng nm sau l khỏ sụi ni.

Vic tng nhanh ca chi hoa hng cựng vi s tng nhanh ca doanh thu nghip v

l iu ng nhiờn tuy nhiờn chi nhỏnh nờn cú bin phỏp ỏnh giỏ ỳng n lm

sao chi ỳng v hiu qu nht ( Nh vic ỏnh giỏ qua t l chi hoa hng trờn tng

chi qua cỏc nm hay chi hoa hng trờn tng doanh thu nghip v cú ỏnh giỏ

chớnh xỏc nht v kt qu hot ng ca mỡnh....). Chi cho qung cỏo tng nhanh

nhng qung cỏo tỏc ng n hot ng khai thỏc l cha nhiu vỡ trờn th trng

thng hiu Bo Long cha úng vai trũ quan trng trong vic quyt nh tham gia

hay khụng ca khỏch hng. Doanh nghip khai thỏc nhiu l nh s nng ng

nhit tỡnh ca cỏn b nhõn viờn v cỏc ai lý khai thỏc cng nh khỏch hng lõu

nm ca chi nhỏnh ch cha ng thc s vng bng thng hiu cu mỡnh õy l

yu t m cụng ty cn cú nhng iu chnh trong thi gian ti phỏt trin mt

cỏch bn vng hn na.

Qua phõn tớch ta thõý chi nhỏnh cng ó cao vai trũ ca cụng tỏc khai thỏc

v cú nhng chớnh sỏch mnh m tng hiu qu khai thỏc v t c mt s

thnh tu quan trng nh:

+T chc v tng bc hon thin, cng c mng li cng tỏc viờn i lý

bo him v phỏt huy c hiu qu cao ca mng li ny.Mai Thị NgọcLớp Bảo hiểm 45BChuyên đề thực tập tốt nghiệp+ Thc hin tt vic qun lý v bỏn gia khỏch hng trong iu kin kinh

doanh cú nhiu thay i, cnh tranh ngy cng gay gt tr nờn soi ni hn, bờn cnh

ú tinh thn thỏI phc v ca cỏn b i vi khỏch hng ó c nhiu ngi

khen ngi.

+ Hon thnh tt ch trng ph kớn a bn, nng cao trang thit b c s

vt cht phc v cho quỏ trỡnh khai thỏc.

Tuy nhiờn quỏ trỡnh khai thỏc ca chi nhỏnh cũn nhiu hn ch nh:

+ Vic mt khỏch hng vn xy ra thng xuyờn, v khỏch hng c khụng tỏi

tc hp ng vn xy ra.

+ Vic tr lng v hoa hang theo doanh thu vn cha c trin khai mt

cỏch linh hot

Chớnh vỡ mt s lý do ú m chi nhỏnh vn cha khai thỏc c nhiu. Chi

nhỏnh cn cú nhng bin phỏp khc phc nú v a ra phng ỏn kinh doanh c

th hn.

2. Khõu ỏnh giỏ ri ro:

Khõu ỏnh giỏ ri ro l mt khõu c bit quan trng trong doanh nghip kinh

doanh bo him vỡ nú liờn quan n phớ bo him a ra cho tng i tng bo

him. Nú cng liờn quan ti cụng tỏc phũng hn ch tn tht v cỏc chng trỡnh

phũng nga ri ro m doanh nghip bo him a ra cho tng i tng khỏch

hng.

Tuy nhiờn vic ỏnh giỏ ri ro khụng phi l n gin vỡ nú tn khỏ nhiu chi

phớ v ũi hi cỏn b phi gii v chuyờn mụn nghip v xe ng thi cn cú s

phi hp t phớa khỏch hng ỏnh giỏ ỳng v a ra mc phớ phự hp v trỏnh

trc li bo him t phớa khỏch hng.

Vic ỏnh giỏ ri ro thng l trc khi ký kt hp ng bo him. Cụng tỏc

ỏnh giỏ ri ro ca chi nhỏnh thng tp trung vo nhng khỏch hng ln cũn i

vi nhng khỏch hng riờng l phc v mc ớch i li thỡ ch ỏnh giỏ qua vic

phõn loi theo bng phớ v vic tớnh khu hao, v i vi nhng xe cht lng quỏ

kộm th hin rừ trờn xe thỡ chi nhỏnh khụng nhn bo him.Mai Thị NgọcLớp Bảo hiểm 45BChuyên đề thực tập tốt nghiệpCụng tỏc ỏnh giỏ ri ro ca chi nhỏnh cú mt s tn ti sau ;

+ Cụng tỏc ỏnh giỏ ri ro chi nhỏnh l cha thc s hiu qu vỡ nhiu lý

do: do chi phớ ln, do trỡnh cỏn b v k thut xe cũn hn ch, do cha cú s

cng tỏc cht ch t phớa khỏch hng

+ Chi nhỏnh thng xem xột ri ro qua nhúm, loi xe ó c phõn nhúm,

nm s dng, mc ớch s dng cha cú s ỏnh giỏ cht ch qua tng chic

xe.

+ Vic ỏnh giỏ ri ro qua ch xe, tui tỏc kinh nghim ngi lỏi xe cha

phn ỏnh linh hot vo phớ bo him

+ Chi nhỏnh cng quan tõm ti cụng tỏc ny trc khi ký kt hp ng bo

him vỡ nú liờn quan trc tip n hiu qu kinh doanh ca doanh nghip. Nu

cụng tỏc ny khụng thc hin mt cỏch nghiờm tỳc thỡ d dn n trc li bo

him hay ri ro o c v lm cho tn tht xy ra nhiu m doanh thu t phớ

bo him li khụng phn ỏnh ỳng i tng bo him. Chi nhỏnh cng quan

tõm ti vic t vn cho khỏch hng, thng xuyờn nhc nh khỏch hng trong

vic phũng ri ro. Tuy nhiờn chi nhỏnh vn cha a ra nhng chng trỡnh

qun lý ri ro mt cỏch cht ch cho tng i tng khỏch hng nờn cụng tỏc

ny cũn nhiu hn ch,

Nhn thc c tm quan trng ca cụng tỏc ỏnh giỏ ri ro, trong thi gian ti

chi nhỏnh cn cú nhng bin phỏp tớch cc hn na ỏnh giỏ ri ro ỳng, cht

lng m chi phớ li thp.

3. Khõu phũng hn ch tn tht:

phũng hn ch tn tht c hiu l cỏc hot ng c th ca con ngi

nhm ngn nga, hn ch, gim bt ri ro cú th xy ra gõy thit hi cho ngi v

ca.

Doanh nghip bo him khụng ch cú trỏch nhim bi thng tn tht thuc

phm vi bo him do ri ro tai nn bt ng gõy ra nhm giỳp ngi c bo him

n nh kinh t, khụI phc sn xut kinh doanh v i sng, m cũn tin hnh cỏc

bin phỏp phũng ri ro v tn tht trc khi tai nn xy ra.Mai Thị NgọcLớp Bảo hiểm 45BChuyên đề thực tập tốt nghiệpThụng qua phõn tớch nguyờn nhõn ca nhng ri ro tai nn bt ng, doanh nghip

bo hiờm rỳt ra c nhng bin phỏp cn thit cựng khỏch hng thc hin nhm

phũng tn tht xy ra.

L mt khõu khụng th thiu c trong bt k mt nghip v bo him no c

bit cú ý ngha quan trng i vúi nghip v bo him xe v gii núi riờng c ton

xó hi núi chung. Nú khụng ch em li li ớch cho chi nhỏnh, cho cụng ty bo him

m c ngi tham gia bo him bi vỡ: cho dự ó tham gia bo him ngi c

bo him cng khụng bao gi mun mỡnh b xy ra tai nn hay ri ro vỡ nú liờn quan

trc tip n tớnh mng cu h, bờn cnh ú cụng ty bo him cng luụn mun trỏch

nhim bi thng c gim bt.

Nu lm tt cụng tỏc ny s cú nhng tỏc dng sau:

+ S v tn tht gim i, s gim uc t l tn tht, t ú cụng ty s gim

c s tin bi thũng cho cỏc i tng tham gia bo him.

+ To nim tin v uy tớn i vi khỏch hng, khỏch hng cm thy c

quan tõm chm súc sau khi tham gia bo him, cú tỏc dng kớch thớch h tham gia

tỏi tc hp ng cho cỏc nm tip theo.

+ Nu lm tt cụng tỏc ny thỡ hiu qu ca nú s phỏt huy c trong nhiu

nm ch khụng phi ch trong thi gian ngn. Vỡ vy chi nhỏnh cng cn cú bin

phỏp phõn b chi phớ cho phự hp phn ỏnh ỳng hiu qu kinh doanh nghip

v.

Nm c ý ngha ú ca cụng tỏc ny trong thi gian va qua chi nhỏnh ó cú

nhiu bin phỏp tớch cc phũng hn ch tn tht mt cỏch tt nht. Nh:

+ Chi nhỏnh ó cú s phi hp cht ch vi cỏc c quan ngnh liờn quan nh

ngnh giao thụng vn ti, cụng an, v cỏc cụng ty bo him khỏc ng ti tr

trong vic lm cỏc ng lỏnh nn, bin bỏo, xõy dng b xung cc tiờu, ỏp pớc ti

cỏc nỳt giao thụng quan trng hay xõy dng cỏc ng chn bo v ti cỏc ng

xy ra nhiu tai nn.

+ Tuyờn truyn ng viờn phong tro gi gỡn an ton giao thụng, khen

thng kp thi cỏc n v cỏ nhõn t chc cú thnh tớch xut sc trong cụng tỏcMai Thị NgọcLớp Bảo hiểm 45BChuyên đề thực tập tốt nghiệpphũng v hn ch tn tht. T chc cỏc cuc thi an ton giao thụng cho cỏc ch xe.

Cung cp cỏc ti liu v an ton giao thụng cho cỏc ch xe. Tuyờn truyn qung cỏo

trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng v an ton giao thụng

+ Chi nhỏnh cng b ra khỏ nhiu chi phớ cho hot ng ny v cú bin phỏp

qun lý chi phớ mt cỏch hiu qu.

+ Chi nhỏnh cng thng xuyờn t vn cho khỏch hng v cht lng xe, v

an ton v a ra nhng quy tc cht ch trong hp ng bo him khỏch

hng t cú nhng bin phỏp phũng hn ch tn tht cho ti sn ca mỡnh.Bng 9 : Tỡnh hỡnh chi phũng hn ch tn tht nghip v bo him vt cht xe c

gii ti cụng ty c phn bo him Nh Rng chi nhỏnh ti H Ni

Nm

Tng chi phũng hn ch tn tht2003

17,2532004

23,5152005

27,6182006

32,818(triu ng)

( Ngun : Cụng ty c phn bo him Nh Rng- chi nhỏnh H Ni )

Nh vy tng chi phũng hn ch tn tht nghip v bo him vt cht xe c

gii trong mt vi nm gn õy tng mnh chng t chi nhỏnh ngy cng quan tõm

ti cụng tỏc ny. Tuy nhiờn vic tng chi phũng hn ch tn tht nh hng

khụng nh ti tng chi hot ng nghip v vỡ vy chi nhỏnh cng cn cú nhng

theo dừi sỏt sao chi c hiu qu nht.

Vi nhng hot ng nờu trờn ó cú tỏc dng khụng nh trong vic lm gim

bt tai nn giao thụng, gim mc nghiờm trng ca cỏc v tai nn khụng ch cho

khỏch hng ca chi nhỏnh m cho ton xó hi. Tai nn giao thụng l mi quan tõm

chung ca xó hi vỡ vy nú cn cú s phi hp cht ch t cỏc nghnh, a phng

v ngi dõn gim tai nn giao thụng mt cỏch ti thiu phc v cho mc

ớch phỏt trin kinh t xó hi ca t nc.

4. Khõu giỏm nh bi thng:Mai Thị NgọcLớp Bảo hiểm 45BXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (76 trang)

×