1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Phụ lục 1. PHIỀU ĐIỀU TRA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.26 MB, 271 trang )


Trường : Đại học Thương Mại

Thông tin chỉ được sử dụng với mục địch duy nhất làm đề tài nghiên cứu về

công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty.

Để nắm rõ thông tin về công ty và phục vụ cho việc làm khóa luận tốt

nghiệp. Kính mong các anh(chị) cho biết ý kiến đánh giá của mình v ề v ấn đề sau:

Thông tin cá nhân

Họ và tên:Chức vụ cơng tác:Giới tính:Tuổi

Trình độ:

:Câu 1: Theo anh (chị) mục đích đánh giá thực hiện cơng việc là gì ?Phản ánh đúng năng lực của người lao động

Là cơ sở xét lương thưởng

Xác định nhu cầu về lao động

Tất cả các ý kiến trên

Câu 2: Theo anh (chị) vai trò của đánh giá thực hiện cơng việc thế nào?

Rất quan trọng

Quan trọng

Khơng có vai trò gì nhiều

Khơng hề quan trọng59Câu 3: Chu kì đánh giá thực hiện cơng việc tại cơng ty như thế nào?Rất phù hợp

Phù hợp

Trung bình

Khơng phù hợp

Câu 4: Theo anh (chị) thì tiêu chuẩn ĐGTHCV của công ty đã hợp lý chưa?

Rất hợp lý

Hợp lý

Cần phải bổ xung thêm

Chưa hợp lý

Câu 5: Theo anh (chị) có nên áp dụng nhiều phương pháp ĐGTHCV khơng?Khơng

Câu 6: Theo anh (chị) hoạt động phỏng vấn ĐGTHCV tại công ty như thế nào?

Rất phù hợp

Phù hợp

Khá phù hợp

Không phù hợp

Câu 7: Doanh nghiệp nên lựa chọn người đánh giá là ai ?

Chuyên gia đánh giá

Cấp trên đánh giá

Đồng nghiệp

Ý kiến khác

Câu 8: Theo anh (chị) với loại hình kinh doanh của cơng ty thì nên áp dụng chu

kì đánh giá như thế nào là hợp lí ?

1 tháng

3 tháng

6 tháng

1 năm60Câu 9: Theo anh (chị) kết quả đánh giá thực hiện cơng việc đã chính xác chưa ?Rất chính xác

Chính xác

Chỉ chính xác một phần

Chưa chính xác

Câu 10: Trong q trình ĐGTHCV tại cơng ty thường mắc những lỗi nào ?

Tiêu chuẩn khơng rõ ràng

Lỗi xu hướng trung bình

Lỗi thành kiến

Lỗi do ảnh hưởng của sự kiện gần nhất

Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết kết quả ĐGTHCV có được sử dụng vào các hoạt

động QTNL khác hay khơng?Khơng

Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết thời gian biết đến công tác đánh giá?

Trước khi triển khai

Trong khi triển khai

Sau khi triển khai

Khơng thơng báo

Câu 13: Anh (chị) có đề xuất gì để hồn thiện cơng tác đánh giá thực hiện

công việc tại công ty hiện nay?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn Q anh (chị) đã giúp đỡ tơi hồn thành chương trình

khảo sát này.

Hải Dương, ngày….tháng….năm 2016.

Người tham gia điều traNgười làm phiếu điều traPHỤ LỤC 2: CÂU HỎI PHỎNG VẤN

CÂU HỎI PHỎNG VẤN

61I.Thơng tin chung

Họ và tên:

Phòng ban:

Chức vụ:II.Câu hỏi phỏng vấn

Câu 1. Xin ơng vui lòng cho biết trong cơng ty có thực hi ện ho ạt đ ộng

ĐGTHCV không? Tầm quan trong của ĐGTHCV trong doanh nghi ệp nói chung và

tại cơng ty nói riêng?

Câu 2. Xin ông cho biết mục đích ĐGTHCV của công ty là gì?

Câu 3. Đối tượng nào trực tiếp tham gia vào q trình ĐGTHCV tại cơng ty?

Câu 4. Chu kỳ ĐGTHCV của cơng ty? Tiêu chí cụ th ể của từng đ ợt đánh giá

như thế nào?

Câu 5. Hiện nay công ty đang sử dụng những phương pháp đánh giá nào?

Hiệu quả mang lại của những phương pháp đó?

Câu 6. Quy trình ĐGTHCV của cơng ty diễn ra thế nào? Trong các bước tri ển

khai cụ thể như vậy, công ty chú trọng vào bước nào nhất?

Câu 7. Cách thức truyền thông để nhân viên trong công ty bi ết đ ến hoạt

động ĐGTHCV của công ty như thế nào?

Câu 8. Sau khi tiến hành đánh giá, cơng ty có phỏng v ấn đánh giá khơng?

Nếu có quy trình như thế nào?

Câu 9. Kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới của cơng ty như thế nào? Nó

có ảnh hưởng gì đến hoạt động đánh giá hay không?

Câu 10. Theo ông có những yếu tố nào ảnh hưởng đến q trình đánh giá

thực hiện của cơng ty?

Câu 11. Cơng ty có tổ chức đào tạo cán bộ đánh giá không? Nếu có thì cách

thức đào tạo là gì?

Câu 12. Xin ơng cho biết định hướng công tác đánh giá thực hi ện công vi ệc

của công ty trong thời gian tới là như thế nào?

Câu 13. Xin ông cho biết chiến lược phát tri ển của công ty trong giao đo ạn

tới, chiến lược kinh doanh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các kế ho ạch và chính

sách đào tạo cũng như đánh giá nhân lực trong công ty.

Xin chân thành cảm ơn ông!

PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

Người trả lời

621Xin ơng (bà) vui lòng cho

biết trong cơng ty có thực

hiện hoạt động ĐGTHCV

khơng? Tầm quan trong

của ĐGTHCV trong doanh

nghiệp nói chung và tại

cơng ty nói riêng?2Đối tượng nào trực tiếp Hiện tồn thể cán bộ cơng nhân của cơng ty đều

tham gia vào q trình có trách nhiệm tham gia vào hoạt động: lãnh đạo

các phòng ban sẽ là người đánh giá kết quả của

ĐGTHCV tại công ty?

các nhân viên dưới sự giám sát của ban GĐ.

Chu kỳ đánh

Nên xây dựng

Chu kỳ ĐGTHCV của công xây dựng chu

giá hợp lý. Các chu lỳ đánh

ty? Tiêu chí cụ thể của kỳ ĐG 3

giá theo quý,

từng đợt đánh giá như lần/năm là hợp tiêu chí được

lý, tiêu chí tùy đưa ra sẽ thay tăng thêm số

thế nào?

thuộc vào

đổi linh hoạt

lần đánh giá

chiến lược

với sự thay đổi trong năm.

kinh doanh

của môi

mỗi giai đoạn. trường kinh

doanh, chiến

lược của DN

Hiện nay công ty đang sử Đánh giá bằng ĐGTHCV trong công ty sử

dụng những phương phương pháp dụng phương pháp thang điểm,

điểm. phương pháp này những ngày

pháp đánh giá nào? Hiệu thang

quả mang lại của những Chưa đạt hiệu đầu có kết quả tốt nhưng môi

quả như mong trường càng biến đổi, cơng ty

phương pháp đó?

đợi,

đang đang có xu hướng kết hợp các

nghiên cứu kết phương pháp khác để đạt hiệu

hợp

nhiều quả cao nhất

phương pháp

để ĐG

Phòng chúng

Các hoạt động

Cách thức truyền thơng Tơi đã định

tơi ln có

như dán thơng

để nhân viên trong công hướng rằng

trách nhiệm

báo, gửi mail

ty biết đến hoạt động tồn bộ NLĐ

truyền thơng,

điện tử, thơng

ĐGTHCV của cơng ty như trong công ty

phải

được

biết

đưa

tin

đến

báo từ trưởng

thế nào?

đến hoạt động mọi nhân viên các bộ phận

này

vẫn được diễn

ra tốt

Đương nhiên

Kế hoạch kinh doanh Cơng ty vẫn có

khi kế hoạch

trong thời gian tới của những kế

kinh doanh

cơng ty như thế nào? Nó hoạch trọng

thay đổi thì

có ảnh hưởng gì đến điểm để đạt

mục

tiêu

đến

công tác

hoạt động đánh giá hay

năm 2020 đã

ĐGTHCV

không?

đề ra.

cũng sẽ thay345663Đây là hoạt động quan trọng, trong công ty vẫn

đang thực hiện công tác ĐGTHCV. Hoạt động

giúp công ty đánh giá đúng được chất lượng nhân

lực để xây dựng cũng như triển khai các chính

sách nhân lực ngắn hạn, dài hạn nói riêng và xây

dựng chiến lược hoạt động cho tồn cơng ty nói

chung.7Theo ơng (bà) có những

yếu tố nào ảnh hưởng

đến q trình đánh giá

thực hiện của cơng ty?8Xin ông (bà) cho biết

định hướng công tác

đánh giá thực hiện công

việc của công ty trong

thời gian tới là như thế

nào?đổi phù hợp

theo.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến q trình

ĐGTHCV như người đánh giá, người được đánh

giá, các tiêu chí hay cách thức tiến hành đánh giá,

các tác động từ mơi trường bên ngồi. Tùy theo

từng thời kỳ mà nó có tác động khác nhau.

Cơng ty vẫn

Trong thời

Đầu tư cho

đang tổ chức

gian tới phòng cơng tác đánh

đánh giá thực

tơi sẽ nghiên

giá, đào tạo cả

hiện công việc cứu, điều

về người đánh

theo 4 bước:

chỉnh áp dụng giá và người

xác định mục

thêm các

được đánh giá.

tiêu, thiết kế,

phương pháp

triển khai và

đánh giá để

sử dụng kết

mang lại hiệu

quả đánh giá.

quả cao hơn.PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG

CÔNG TY

ST

T

1

2

3

4Câu hỏi

Chu kì đánh giá thực hiện cơng

việc tại cơng ty như thế nào?

Theo anh (chị) hoạt động phỏng

vấn ĐGTHCV tại công ty như

thế nào?

Theo anh (chị) kết quả đánh giá

thực hiện cơng việc đã chính xác

chưa?

Theo anh (chị) thì tiêu chuẩn

ĐGTHCV của cơng ty đã hợp lý

chưa?Rất phù

hợpPhù hợpTrung

bìnhKhơng

phù hợp17%51%20%12%9%40%38%13%5%37%39%19%21%49%28%2%STT

Câu hỏi

1

Theo anh (chị) có nên áp dụng nhiều phương

pháp ĐGTHCV khơng?

2

Anh (chị) hãy cho biết kết quả ĐGTHCV có

được sử dụng vào các hoạt động QTNL khác

hay khơng?Khơng87%13%74%26%Đề xuất của người lao động để hiện thiện công tác ĐGTHCV tại công ty hiện

nay:

641. Phải nâng cao tuyên truyền, truyền thông về đánh giá tới các bộ phận, các dây truyềnthi công sản xuất trong công ty, nhiều nơi công tác truyền thông yếu kém.

2. Nâng cao chất lượng chuyên môn của người đánh giá, vì nó quyết định quan trọng đến

hiệu quả cũng như tâm lý của người lao động

3. Ban lãnh đạo cần xây dựng chính sách cũng như quy trình đánh giá phù hợp với lượngcơng việc cũng như đo lường chính sách kết quả thực hiện cơng việc.65Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (271 trang)

×