1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

2- Giới thiệu về kết cấu phân loại chuyển mạch ATM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (590.45 KB, 131 trang )


Đồ án tốt nghiệpChuyển mạch có bộ nhớ dùng chung

Chuyển mạch phân chia không gian

3.2.1. Chuyển mạch có phong tiện dùng chung

S/P

AF

FIFO

P/S

S/P

AF

FIFO

P/S

S/P

AF

FIFO

P/S

BUS chung

Bộ nhớ cổng ra

S/P: Bộ chuyển đổi nối tiếp song song

P/S: Bộ chuyển đổi song song nối tiếp

AF: Bộ lọc theo địa chỉ

FIFO: Bộ lọc vào truớc ra trớc

1

2

N

Hình 3.2: Nguyên lý chuyển mạch BUS dùng chung

Với chuyển mạch có phơng tiện dùng chung các tế bào đến đợc ghép lại trong môi trờng

chung là Bus hoặc Ring. Tốc độ của môi trờng chung thờng lớn hơn hoặc bằng giá trị

tổng của tốc độ của các luồng tín hiệu đến. Cấu trúc này chỉ cần một bộ FIFO có dung lPage 48 of 131Đồ án tốt nghiệpợng nhỏ đủ để lu giữ một số lợng ít các tế bào trớc khi chúng truy nhập vào môi trờng

chung. Tranh chấp đầu ra không xảy ra với cấu trúc này vì không xảy ra trờng hợp hai tế

bào đến đầu ra cùng một thời điểm, Tuy nhiên, tốc độ tế bào đến tại một số tuyến nối đi

có thể vợt quá băng tần của tuyến nối trong một số thời điểm, và do vậy cần phải sử dụng

các bộ nhớ đầu ra để lu giữ tế bào.Mỗi đầu ra đợc gán với một địa chỉ cố định. Khi tuyến nối đi của một tế bào đến đợc xác

định, địa chỉ cổng ra sẽ đợc gắn cho từng tế bào trớc khi chúng đợc gửi đến môi trờng

chung. Địa chỉ này đợc giải mã tại từng giao diện của cổng ra và đợc lọc theo địa chỉ để

xác định tế bào có đợc gửi tới cổng ra hay không. Các tế bào đã đợc đánh địa chỉ cho

từng cổng ra để sao chép lại tại bộ nhớ đầu ra và gửi tới tuyến đi.

Cấu trúc chuyển mạch có phơng tiện dùng chung thích hợp với các dịch vụ nhân phiên

bản/quảng bá và hoạt động hiệu quả khi tốc độ môi trờng chung lớn hơn hoặc bằng tổng

tốc độ các tuyến nối đến. Nếu nh số lợng tuyến nối và tốc độ của các tuyến nối tăng lên

về mặt công nghệ sẽ khó chế tạo đợc môi trờng chung có tốc độ quá cao. Đây là một

trong những hạn chế của cấu trúc này, do vậy, cấu trúc này chỉ phù hợp với số lợng cổng

nhỏ. Tuy nhiên cấu trúc chuyển mạch có phơng tiện dùng chung có thể đợc sử dụng nh là

thành phần của một hệ thống chuyển mạch lớn mà trong đó các thành phần đuợc đấu nối

với nhau theo một số phơng pháp.Page 49 of 131Đồ án tốt nghiệp3.2.2. Chuyển mạch có bộ nhớ chung

Chuyển mạch có bộ nhớ chung bao gồm một khối nhớ cổng kép dùng chung cho

tất cả cổng vào và ra. Các tế bào đến đợc ghép vào một luồng tín hiệu duy nhất và đợc

viết vào bộ nhớ chung. Bộ nhớ đợc cấu trúc thành các hàng logic, mỗi hàng tơng ứng

với một cổng ra.tế bào tại các hàng ra cũng đợc ghép lại thành một luồng chung, đợc

đọc tách kênh và sau đó đợc gửi tới các tuyến đi. Nhợc điểm của cấu trúc này là hạn

chế về thời gian truy nhập bộ nhớ đối với tất cả lu lợng đế và lu lợng đi.

Bộ nhớ có thể truy nhập theo hai phơng pháp: hoàn toàn dùng chung hoặc hoàn toàn chia

tách. Trong phơng pháp thứ nhất, toàn bộ nhớ đợc sử dụng chung cho tất cả các cổng ra

và tế bào đến sau sẽ bị loại bỏ khi đầy bộ nhớ. Phơng pháp thứ hai sử dụng giới hạn số lọng tế bào đợi trong hàng của mỗi cổng ra và té bào bị loại bỏ khi số lợng tế bào đến vợt

quá giới hạn cho phép, kể cả trong truờng hợp bộ nhớ vẫn còn chỗ trống. Phơng pháp bộ

nhớ hoàn toàn chung có kết quả tốt hơn so với phơng pháp hoàn toàn chia tách về dặc

tính xác suất tỏn thất tê bào do việc sử dụng hiệu quả bộ nhớ; tuy nhiên phơng pháp này

có hạn chế trong việc xử lý khi tại một cổng ra xảy ra đột biến với các tế bào và làm giảm

đột ngột dung lợng bộ nhớ; điều này có thể làm giảm chất lọng dịch vụ tại một số công ra

khác.

Điều khiểnRAM

1

N

Ghép luồng

MUX

Tách luồng

DEMUX

Hình 3.3:Nguyên lý chuyển mạch có bộ nhớ chungPage 50 of 131Đồ án tốt nghiệpHiện tại chuyển mạch có bộ nhớ chung là cáu trúc đợc áp dụng tơng đối rộng rãi do các u

điểm trong việc áp dụng các kỹ thuật nhân phiên bản và do những tiến bộ trong công

nghệ bộ nhớ dẫn tới có khả năng giải quyêt các hạn chế về tốc độ truy nhập bộ nhớ.

3.2.3. Chuyển mạch phân chia không gian

Trong chuyển mạch phân chia không gian, tế bào tổng hợp từ các cổng vào khác nhau có

thể đợc truyền tải đồng thời đến các tuyến nối. Việc truyến tải mỗi tế bào đòi hởi sự thiết

lập đờng truyền vật lý riêng trong phần tử chuyển mạch để nối tuyến nối đến và tuyến

nối đi. Các phần tử chuyển mạch này cũng cần có sự phân chia điều khiển trong phần tử ,

do vậy làm giảm độ phức tạp trong thiết kế. Chuyển mạch phân chia không gian đợc tổ

chức giống nh trong chuyển mạch ngang dọc.

Khối chuyển mạch cơ bản trong chuyển mạch phân chia

không gian là điểm nối chéo mà hoạt động theo sự điều khiển

của khối điều khiển. Mỗi điểm nối chéo bao gồm hai đầu vào và

hai đầu ra và cho phép hai đờng nối hoạt động đồng thời.

Tranh chấp ở đầu ra trong một điểm nối chếo xảy ra khi

hai đầu vào yêu cầu kết nối với cùng một đâù ra. Trong trờng

hợp này, chỉ một đầu vào đợc phép kết nối, còn đầu vào của

đầu vào còn lại sẽ bị loại bỏ hoặc đợc lu giữ trong bộ nhớ đến

khi đầu ra không bị chiếm giữPage 51 of 131Đồ án tốt nghiệpĐầu vào

Đầu ra

Đầu vào

Đầu ra

Đấu chéo

Đấu thẳng

Hình 3.4 Điểm nối chéo và hình thức đấu nốiKhi sử dụng bộ nhớ, chúng có thể đặt ở cổng vào hoặc bên

trong bộ nối chéo. Trong cả hai trờng hợp, do kích thớc bộ

nhớ chỉ có giới hạn nên việc sử dụng bộ nhớ cũng không giải

quyết hết vấn đề tranh chấp đầu ra. Ngoài ra, có thể xảy ra

trờng hợp đầy bộ nhớ gây ra việc loại bỏ tế bào do không có

khả năng lu giữ các tế bào đến sau.

3.3- Kết nối ảo cố định (PVC - Permanent Virtual Connection)

Cũng nh trong bất kỳ mạng chuyển mạch gói nào, trong ATM ngời ta cũng định nghĩa

kết nối ảo cố định (PVC). Việc này đợc thực hiện thông qua một vài hình thức yêu cầu

dịch vụ. Hệ thống quản lý mạng sẽ đặt cấu hình định tuyến cho các thiết bị để qui định

các giá trị của VPI/VCI trớc. Cấu hình cũng đợc đặt sẵn ở trong các bảng nối đờng tại các

nút mạng. Ngời sử dụng có thể nhận dịch vụ ATM theo hai cách:

- Thiết lập một kênh ảo cố định.

Page 52 of 131Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (131 trang)

×