1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

IV. ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (900.88 KB, 74 trang )


Các chi nhánh phụ thuộc được xem là các thành viên trong ngôi nhà chung của

VietinBank, với những quy tắc, mục đích và khát vọng chung. Chiến lược xây dựng

từ ý chí, nguyện vọng, quan điểm của tất cả các đơn vị thành viên sẽ là một phương

tiện hữu hiệu để gắn kết tất cả các bộ phấn trong hệ thống VietinBank lại với nhau.

Sự tham gia, trao đổi của các đơn vị thành viên trong quá trình xây dựng chiến

lược sẽ tăng cường sự hiểu biết của họ về hướng phát triển của VietinBank, thúc

đẩy cảm nhận về sự sở hữu kế hoạch chiến lược và về việc họ là một bộ phận của cả

tổ chức.

Có thể nói quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược là nhằm xác định những phẩm

chất, năng lực chung lien kết bộ phận thành một, làm cho VietinBank lớpn mạnh

hơn thay vì sự lắp ghép đơn giản của các bộ phận cấu thành. Ngoài ra, kế hoạch

chiến lược phát triển cũng tại ra một cơ chết quản lý chiến lược và giám sát thực

hiện kế hoạch chiến lược để đảm bảo hoạt động cảu các đơn vị thành viên theo

đúng đường lối chiến lược chung của VietinBank.

 Thúc đẩy việc xây dựng chiến lược của các đơn vị thành viênVietinBank có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chiến lược riêng của mình và các kế

hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Trên cơ sở đó, ngân

sách được phân bổ sao cho nguồn lực, tài chính và cơ sở vật chất được sử dụng một

cách hiệu quả nhất.

 Tăng cường vị thế của VietinBankTrước hết, chiến lược là cơ sở để các đối tác, cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm.

Việc thực thi chiến lược sẽ góp phần củng cố vị thế đặc biệt của VietinBank trong hệ

thống các NHTM Việt Nam. Việc thưck hiện được sứ mệnh đã đưa ra góp phần củng

cố uy tín của VietinBank không chỉ đối với Nhà nước, xã hội mà còn với cả các đối

tác trong và ngoài nước. Nhờ đó, việc thu hút khách hàng, sự hợp tác của các đối

tác, các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ thuận lợi hơn. Các đối tác sẽ tin

tưởng vào định hướng, tầm nhìn và năng lực của VietinBank cũng như hiểu được

những thế mạnh của VietinBank để có hướng hợp tác phù hợp và hiệu quả hơn.

2. Giải pháp

72-Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng sau khi khách hàng sử dụng các sản

phẩm của Ngân hang Thương mại Cô phần Công Thương Việt Nam-(VietinBank) như sản phẩm bảo hiểm, sản phẩm thẻ, dịch vụ chuyển tiền,…

Nâng cao chất lượng cán bộ bằng biện pháp đào tạo cho đội ngũ cán bộ mới, bổ

sung kiến thức cho cán bộ tác nghiệp, thường xuyên mở các lớp tập huấn cho

các chi nhánh, mở rộng đối tượng được bổ sung kiến thức, không chỉ ưu tiên cho

các phòng tác nghiệp mà nên mở rộng đối với các phòng ban nghiệp vụ có liên-quan.

Bổ sung nguồn nhân lực cho các chi nhánh, đáp ứng yêu cầu của từng bộ phận,

từng phòng ban nhằm mục đích thực hiện tốt công tác tác nghiệp và quảng bá-sản phẩm, thương hiệu, hình ảnh của Ngân hang TMCP Công Thương Việt Nam

Kiểm soát thành điền kiện thành lập và hoạt động của phòng giao dịch các chi

nhánh trên cùng một địa bàn trong hệ thống VietinBank phù hợp với cơ chếquản lý mạng lưới của Ngân hang TMCP Công Thương Việt Nam.

• Đối với lĩnh vực kinh doanh chính

- Thành lập các phòng chuyên biệt chịu trách nhiệm công tác Marketing

- Mở rộng các hoạt động đầu tư và huy động vốn

- Tác biệt bà coi trọng bộ máy tổ chức nhân sự và quản lý nhân sự phù hợp

- Nâng cao hiệu quản quản lý và sử dụng vốn

- Mở rộng địa bàn hoạt động và mạng lưới hoạt động

• Đối với các lĩnh vực kinh doanh khác

- Bán các sản phẩm đi kèm với các sản phẩm chính (thẻ, bảo hiểm,…)

- Nâng danh mục đầu tư của chi nhánh và không tập trung cho một ngành, lĩnh

-vực nhất định

Liên doanh kiên kết với những đối tượng có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ

của ngân hang (các đại lý mua bán xe ô tô, các trường học công sở để chi trả

lương, thu tiền điện-nước hàng tháng...)73DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Quản trị chiến lược

2. Lợi thế cạnh tranh - Michael E. Porter

3. Website:

• http://www.vietinbank.vn

• http://tailieu.vn

• http://vneconomy.vn

• http://www.sbv.gov.vn

• http://www.stockviet.com.vn

• http://vi.wikipedia.org

• http://www.ebook.edu.vn

V.74Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (74 trang)

×