1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >

Mô tả mối kết hợp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.35 MB, 155 trang )


Website hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2. Mô tả mối kết hợp: SAMPLEQUESTION

Hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tinTrang:MÔ HÌNH QUAN NIỆM

DỮ LIỆUwebsite hỗ trợ học và thiHiện tại [ ]TOEFLTương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả mối kết hợpXây dựng website hỗ trợNgày lập:SAMPLEQUESTIONhọc và thi TOEFLNgười lập:Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắtDiễn giảiKiểuMiềnChiều dàiGhigiá trịthuộc tínhLoạidữ liệugiá(ký tự)chútrị

OrderNumber Số thứ tự câuBS>02hỏi trong đề

thi mẫu

Chiều dài tổng2cộng

Tổng số thểTối thiểu:1Khối lượnghiện:Tối thiểu:2tổng cộng:

Trung bình:100Trung bình:200Tối đa:1000Tối đa:20000112077-Lê Khánh Trí137/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên3. Mô tả mối kết hợp: SAMPLETALK

Hệ thống thông tin:Trang:MÔ HÌNH QUAN NIỆMHệ thống thông tinDỮ LIỆUwebsite hỗ trợ học và thiHiện tại [ ]TOEFLTương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả mối kết hợpXây dựng website hỗ trợNgày lập:SAMPLETALKhọc và thi TOEFLNgười lập:

Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắtDiễn giảiKiểuMiềnChiềuGhigiá trịthuộc tínhLoạidữgiá trịdài (kýchúliệu

OrderNumber Số thứ tự câu hỏiBtự)S>02trong đề thi mẫu

Chiều dài tổng2cộng

Tổng số thểTối thiểu:1Khối lượng tổngTốicộng:thiểu:hiện:

Trung bình:100Trung2200bình:

Tối đa:0112077-Lê Khánh Trí1000138/155Tối đa:20000112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên4. Mô tả mối kết hợp: SAMPLEPARAGRAPH

Hệ thống thông tin:Trang:MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮHệ thống thông tinLIỆUwebsite hỗ trợ học vàHiện tại [ ]thi TOEFLTương lai [ ]Ứng dụng:Mô tả mối kết hợpXây dựng website hỗNgày lập:SAMPLEPARAGRAPHtrợ học và thi TOEFLNgười lập:Tờ:1 - Lê Khánh Trí

- Lê Trần Thùy TrangTên tắt thuộcDiễn giảiOrderNumberSố thứ tự câuKiểuMiềnChiều dàigiá trịtínhLoạidữ liệugiá trị(ký tự)BS>0Ghi chú2hỏi trong đề

thi mẫu

Chiều dài tổng2cộng

Tổng số thểTối thiểu:1Khối lượng tổnghiện:Tối thiểu:2cộng:

Trung bình:100Trung200bình:

Tối đa:0112077-Lê Khánh Trí1000139/155Tối đa:20000112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL2.3- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênBảng tổng kết khối lượngHệ thống thông tin:

Hệ thống thông tinTrang:MÔ HÌNH QUAN NIỆM

DỮ LIỆUwebsite hỗ trợ học và thiHiện tại [ ]TOEFLTương lai [ ]Ứng dụng:

Xây dựng website hỗ trợNgày lập:

Bảng Tổng Kết Khốihọc và thi TOEFLNgười lập:Lượng

Tờ:1STT Tên thực thể / mối kết

hợpChiều dàiTổng sốtổng cộngKhối lượngthể hiện tối

đa1QUESTIONS30720.0006140,0002ANSWERS15480.00012.320.0003PARAGRAPHS5350026.5004TALKS1043500364.0005LESSONS3062000616.0006LESSONCATEGORIES20250101.0007MEMBERS630500008FORUMCATEGORIES204500112077-Lê Khánh Trí140/15531.900.000

10.2000112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên9FORUMS3545010FORUMTOPICS4125000020.700.00011REPLIES3125000015.600.00012SAMPLES1422002840013SECTION115000500014SECTION215000500015RECORDS1100.00016SAMPLEQUESTION21000200017SAMPLETALK21000200018SAMPLEPARAGRAPH210002000100.00087.939.800Khối lượng tổng cộng:2.417.700Danh sách các thuộc tínhHệ thống thông tin:MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮHệ thống thông tin websiteTrang:LIỆUhỗ trợ học và thi TOEFLHiện tại [ ]

Tương lai [ ]Ứng dụng:Danh sách các thuộc tínhXây dựng website hỗ trợNgười lập:học và thi TOEFL0112077-Lê Khánh TríNgày lập:Tờ:1141/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFLSTT- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênTên tắtDiễn giảiTên tắt các loại thực

thể/mối kết hợp1QuestionIDMã câu hỏiQUESTIONS2QcontendNội dung câu hỏiQUESTIONS3SectionLoại section trongQUESTIONSTOEFL

4PartLoại part trong sectionQUESTIONS5ExplainGiải thích đáp ánQUESTIONS6EaseMức độ dễ khóQUESTIONS7OptionIDMã câu chọnANSWERS8OContendNội dung câu chọnANSWERS9SelectedLà đáp án đúng của câuANSWERShỏi

10StartPosVị trí bắt đầu của câuANSWERSchọn trong câu hỏi (dành

cho section 2, part B)

11ParagraphIDMã đoạn đọc12PathĐường dẫn đến tập tinPARAGRAPHSchứa nội dung đoạn đọc

13NumberItemSố câu hỏi trong đoạn

đọc14TalkID0112077-Lê Khánh TríMã đoạn nghe142/155PARAGRAPHSPARAGRAPHS

TALKS0112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL15PathAudio- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênĐường dẫn tập tin âmTALKSthanh của đoạn nghe

16NumberItemSố câu hỏi của đoạnTALKSnghe

17PathScriptĐường dẫn đến tập tinTALKSscript của đoạn nghe

18PartLoại đoạn ngheTALKS19LessonIDMã bài họcLESSONS20LessonNameTên bài họcLESSONS21PathĐường dẫn đến tập tinLESSONSchứa nội dung bài học

22NoteGhi chú23LastDateNgày cập nhật bài họcLESSONS

LESSONScuối cùng

24QuestionMinSố câu hỏi tối thiểuLESSONStrong bài thi

25QuestionMaxSố câu hỏi tối đa trongLESSONSbài thi

26CategoryIDMã chuyên mục bài họcLESSONCATEGORIES27CategoryNameTên chuyên mục bài họcLESSONCATEGORIES28CategoryNoteGhi chú cho chuyên mục LESSONCATEGORIES

bài học29UserIDMã người dùngMEMBERS30UserNameTên người dùng – TênMEMBERS0112077-Lê Khánh Trí143/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiênđăng nhập

31UgrantQuyền người dùngMEMBERS32EmailĐịa chỉ emailMEMBERS33PassMật khẩu người dùngMEMBERS34BirthNgày sinhMEMBERS35HighScoreĐiểm thi thử cao nhấtMEMBERS36LastScoreĐiểm thi thử mới nhấtMEMBERS37ShowEmailHiển thị emailMEMBERS38SignatureChữ ký trong diễn đànMEMBERS39AvatarUrlĐường dẫn đến biểuMEMBERStượng trong diễn đàn

40HomepageTrang chủ riêngMEMBERS41AddedDateNgày gia nhập diễn đànMEMBERS42LastComeNgày đến cuối cùngMEMBERS43CategoryIDMã chuyên mục của diễn FORUMCATEGORIES

đàn44CategoryNameTên chuyên mục trongFORUMCATEGORIESdiễn đàn

45CategoryImageUrl Đường dẫn tập tin biểuFORUMCATEGORIEStượng cho chuyên mục

46ForumIDMã diễn đàn (trongFORUMSchuyên mục)0112077-Lê Khánh Trí144/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên47ForumNameTên diễn đànFORUMS48ForumDescriptionMô tả diễn đànFORUMS49TopicIDMã chủ đề trong diễnFORUMTOPICSđàn

50TitleTên chủ đềFORUMTOPICS51MessageNội dung chủ đềFORUMTOPICS52AddedDateNgày gửi chủ đề lên diễn FORUMTOPICS

đàn53ReplyIDMã bài trả lời cho chủ đề REPLIES54MessageNội dung bài trả lờiREPLIES55AddedDateNgày gửi bài trả lờiREPLIES56GradeĐiểm bài họcRECORD57PartPhần thi trong 1 sectionSECTION158PartPhần thi trong 1 sectionSECTION259OrderNumberSố thứ tự của câu hỏiSAMPLEQUES,trong đề mẫuSAMPLETALK,

SAMPLEPARAGRAPH60SampleIDMã bài thi mẫuSAMPLES61SampleNameThông tin tên bài thiSAMPLES62SampleNoteGhi chúSAMPLES0112077-Lê Khánh Trí145/1550112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL63

2.5AddedDate- GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênNgày nhập liệuSAMPLESMô tả bảng dữ liệu mức logic1- Mô tả thuộc tính bảng SECTION1

STThuộc tínhKiểuTChiều Ràng

dài1QuestionIDSố nguyên42QcontendChuỗi3PartSố nguyên14TalkIDSố nguyênExplainChuỗi6EaseSố nguyênKhoáGhi chúgiá trị15buộcMiền

>0100Mã câu hỏi

Nội dung‘1-3’Phần trong section

Mã đoạn nghe200Giải thích đáp án1Mức độ dễ khó2- Mô tả thuộc tính bảng SECTION2

STThuộc tínhKiểu1QuestionIDSố nguyên2QcontendChuỗi3PartSố nguyên4ExplainChuỗi5EaseSố nguyên0112077-Lê Khánh TríRàngMiềndàiTChiềubuộcgiá trị4Khoá>0100

1

200

1146/155Ghi chú

Mã câu hỏi

Nội dung‘1-3’Phần trong section

Giải thích đáp án

Mức độ dễ khó0112119-Lê Trần Thùy TrangWebsite hỗ trợ học và thi TOEFL- GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên3- Mô tả thuộc tính bảng SECTION3

STThuộc tínhKiểu1QuestionIDSố nguyên2QcontendChuỗi3ParagraphidSố nguyên4ExplainChuỗi5EaseSố nguyênRàngMiềnu dàiTChiềbuộcgiá trị4Khoá>0100Ghi chú

Mã câu hỏi

Nội dung1Mã đoạn đọc200Giải thích đáp án1Mức độ dễ khó4- Mô tả thuộc tính bảng ANSWERSEC1

STThuộc tínhKiểuRànMiềndàiTChiềugGhi chúgiá trịbuộc

1OptionIDSố nguyên1Kho0-3Mã câu chọná

2OcontendChuỗi3SelectedTrue/False150Nội dung câu chọn10-1Là đáp án của câu

hỏi4QuestionIDSố nguyên2KhoMã câu hỏiá5-0112077-Lê Khánh Trí147/1550112119-Lê Trần Thùy TrangXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (155 trang)

×