1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Xã hội học >

Tiêu chí 1: Nhà trường thực hiện kế hoạch quản lý tài chính theo quy định và huy động hiệu quả các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (578.54 KB, 87 trang )


b. Lập dự toán thực hiện thu chi quyết toán thống kê, báo cáo tài chính theo

đúng chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước, có quy chế chi tiêu nội bộ rõ ràng, mỗi

học kỳ công khai tài chính để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết và tham gia

giám sát kiểm tra, định kỳ thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính.

c. Có kế hoạch huy động hiệu quả các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt

động giáo dục.

1. Mô tả hiện trạng:

- Có đầy đủ hệ thống văn bản quy định hiện hành về quản lý tài chính. Quản lý

sử dụng, lưu giữ đầy đủ hệ thống văn bản hiện hành về quản lý tài chính biểu.Thực

hiện đầy đủ các quy định quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ. [TC5.01.01]

- Mỗi học kỳ công khai tài chính để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết và

tham gia giám sát kiểm tra, định kỳ thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính

Hàng năm trường tổ chức hội nghị viên chức góp ý dự thảo quy chế chi tiêu

nội bộ trong năm.

- Lập dự toán thực hiện thu chi tài chính vào đầu hàng năm xây dựng lên kế

hoạch hoạt động trong năm để chủ động về tài chính theo đúng chế độ chuyển ngạch.

- Hàng quý chốt số liệu đối chiếu với kho bạc cập nhật nội dung thu chi trong

tháng và đối chiếu các nguồn kinh phí được cấp.

- Thực hiện đúng nguyên tắc hạch toán thu chi tài chính theo sự hướng dẫn của

ngành và quản lý tài chính.

- Hàng năm Kế toán cùng nhà trường quyết toán tài chính theo năm dương lịch.

- Số liệu quyết toán tài chính được quyết toán theo từng quý và 1 năm công

khai 2 lần 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.

- Hàng năm ngoài công khai tài chính thì Ban thanh tra nhân dân đại diện cho

cán bộ giáo viên trong trường tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện các nguồn thu

chi và hoạt động chung của nhà trường. [TC5.01.02]

- Nhà trường có kế hoạch và huy động được các nguồn kinh phí có nguồn gốc

hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục. [TC5.01.03]

- Dự kiến đầu năm huy động thu của cha mẹ học sinh và các nhà tài trợ nhằm

thúc đẩy phong trào học tập và giảng dạy tốt.

2. Điểm mạnh:

- Có đủ hệ thống văn bản hiện hành

- Quy chế chi tiêu nội bộ được công khai.

- Lưu giữ đầy đủ các loại hồ sơ về quy định tài chính theo chuyên ngành đọc dễ

hiểu để tra cứu.

- Quy chế chi tiêu nội bộ, dự toán kinh phí hàng năm được lập đầy đủ, đúng với

yêu cầu chế độ nguyên tắc tài chính và được sự đóng góp ý kiến của cán bộ giáo viên.

Sau khi cấp trên phê duyệt được công khai trong hội đồng sư phạm

- Hàng năm phải công khai công tác thu chi tài chính 2 lần vào 6 tháng đầu năm

và 6 tháng cuối năm cho cán bộ giáo viên và cha mẹ phụ huynh học sinh biết…

69- Ban giám hiệu cùng Ban thanh tra nhân dân thực hiện công tác kiểm tra, tự

kiểm tra tài chính với tổ tài vụ.

- Duy trì và phát huy công tác kiểm tra tự kiểm tra của Ban Thanh tra nhân dân

và công khai minh bạch số liệu, nội dung thanh tra với Hội đồng sư phạm qua các kỳ

họp tổng kết 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.

- Hàng năm làm tốt việc công khai tài chính thu - chi của nhà trường, của Ban

Thanh tra nhân dân nên nhà trường không có hiện tượng khiếu kiện gì, cán bộ giáo

viên yên tâm công tác.

- Thực hiện ghi đúng, chi đúng, số liệu chính xác các chứng từ thu - chi có đầy

đủ chữ ký theo qui định.

- Hồ sơ, sổ sách, giấy tờ hợp lệ đúng nguyên tắc tài chính

- Hàng năm được phòng Tài chính và phòng giáo dục kiểm tra và duyệt quyết

toán đánh giá việc thu - chi hạch toán rõ ràng, số liệu chính xác, sổ sách, mở đầy đủ

ghi chép rõ ràng, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính công khai minh bạch.

- Quản lý tài sản và thiết bị dạy học trên hệ thống sổ sách, phân công trách

nhiệm từng người theo dõi từng loại, phòng chức năng nâng cao ý thức trách nhiệm

về việc quản lý tài sản và thiết bị tránh mất mát hư hỏng.

- Hàng năm kiểm kê cuối kỳ theo 1 năm 2 lần vào cuối năm học và cuối năm

(31/12) hàng năm nhằm kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định.

3. Điểm yếu :

- Trong công tác kiểm kê đánh giá TSCĐ chưa đúng quy trình.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

- Duy trì và tiếp tục thực hiện các văn bản về quy định quản lý tài chính lưu trữ

hồ sơ, sổ sách, chứng từ theo quy định hiện hành của ngành và của Luật ngân sách

Nhà nước…

- Thực hiện nghiêm Luật ngân sách, Luật kiểm toán Nhà nước quy định.

- Duy trì tốt việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm.

- Hàng năm lập dự toán và kế hoạch thu chi vào đầu năm.

- Thực hiện tốt việc đối chiếu chốt số liệu với Kho bạc theo từng tháng, quý,

năm.

- Thực hiện đúng lịch duyệt quyết toán tài chính thu chi theo tháng, quý, năm

và báo cáo công khai tài chính.

- Lập xây dựng dự toán đầu năm phải sát với thực tế phù hợp với hoạt động của

nhà trường.

- Các số liệu thu chi tài chính báo cáo luôn phải công khai qua các kỳ họp phụ

huynh và tổng kết hàng năm.

- Duy trì và phát huy tốt lịch kiểm tra giám sát của Ban thanh tra nhân dân

- Các chứng từ và nội dung thu chi rõ ràng, chính xác.70- Các tài sản và thiết bị dạy học được bảo quản, quản lý ghi chép hạch toán qua

hệ thống sổ sách hàng năm phải kiểm kê đánh giá lại tài sản thiết bị.

- Công khai việc sử dụng kinh phí trong và ngoài ngân sách định kỳ 1 năm 2

lần.

- Xây dựng quy trình kiểm kê tài sản cố định.

5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 2: Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển

trường và xây dựng được môi trường xanh, sạch đẹp theo quy định của Bộ

Giáo dục đào tạo

a) Có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường

b) Tổng diện tích mặt bằng của nhà trường tính theo đầu học sinh đạt ít nhất

2

6m /học sinh trở lên (đối với nội thành, nội thị) và 10m 2/học sinh trở lên đối với các

vùng còn lại.

c) Xây dựng được môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường.

1. Mô tả hiện trạng

- Nhà trường có cổng xây, có biển trường được thiết kế đúng qui định của Bộ

Giáo dục và đào tạo và hướng dẫn của phòng GD&ĐT Na Hang.

Trường có tường bao xung quanh chiều cao 1,5m đảm bảo an toàn cho người

và tài sản. [TC5.02.01]

Nhà trường có khu phòng học văn hoá: 725 m2. Diện tích còn lại gồm: Phòng

hội đồng + Phòng học bộ môn + Nhà công vụ + Phòng BGH + Nhà để xe + Nhà vệ

sinh: 3789 m2. Khu sân chơi: 4590m2.

- Tổng diện tích: 9104 m2; Bình quân: 27,5m2/học sinh. [TC5.02.02]

- Sân trường được trồng cây bóng mát, xanh, sạch, đẹp. [TC5.02.03]

2. Điểm mạnh:

- Khai thác tốt tính tự giác ý thức và bảo vệ của công của giáo viên và học sinh.

- Duy trì tốt lịch lao động vệ sinh hàng ngày.

- Phát huy vai trò của giáo viên và học sinh các lớp.

- Giáo viên và học sinh thực hiện các hoạt động có nền nếp.

- Có khuôn viên xanh, sạch, đẹp, thoáng mát.

- Trường có địa điểm hợp lý thuận tiện cho việc đi lại an toàn của giáo viên và

học sinh.

- Có diện tích sử dụng tốt phù hợp với môi trường sư phạm.

- Xây dựng tốt ý thức bảo vệ của công và nơi công cộng.

3. Điểm yếu: Không

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

- Duy trì và phát huy điểm mạnh của giáo viên học sinh.

- Xây dựng trồng tăng cường thêm cây bóng mát khu sân trường.

71- Xây dựng nhà đa chức năng.

- Chăm sóc bảo vệ cây.

- Vệ sinh sạch sẽ môi trường.

- Rèn luyện học sinh ý thức tự giác bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.

- Giám sát, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường.

- Rút kinh nghiệm tổng kết công tác thi đua xếp loại cho giáo viên và lớp đưa

vào tiêu chí thi đua.

- Xây dựng phong trào vệ sinh, sạch sẽ, nền nếp, nếp sống văn minh cho từng

học sinh, lớp, tập thể…

5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 3: Nhà trường có khối phòng học thông thường, phòng học bộ môn trong

đó có phòng máy tính kết nối Internet phục vụ dạy học, khối phòng phục vụ

học tập, khối phòng hành chính đảm bảo quy cách theo quy định của Bộ GD

và ĐT.

a. Có đủ phòng học để học nhiều nhất 2 ca trong một ngày, phòng học đảm bảo

đủ ánh sáng, thoáng mát, đủ bàn ghế phù hợp với các đối tượng học sinh, có bàn ghế

của giáo viên, bảng viết, có nội quy học sinh niêm yết trong mỗi phòng học.

b. Có đủ và đảm bảo quy cách theo quy định và phòng học bộ môn, khối phòng

phục vụ học tập, phòng làm việc, bàn ghế, thiết bị làm việc của Hiệu trưởng, phó Hiệu

trưởng văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phòng

giáo viên, phòng truyền thống, phòng Đoàn đội, phòng y tế học đường, phòng thường

trực, nhà kho và các phòng khác.

c. Việc quản lý, sử dụng các khối phòng nói trên được thực hiện có hiệu quả và

theo các quy định hiện hành.

1. Mô tả hiện trạng

- Trường bố trí đủ 10 phòng học cho 10 lớp.

- Phòng học được thiết kế đúng tiêu chuẩn đảm bảo 1hs/1 chỗ ngồi.

[TC5.03.01]

- Trường có 01 phòng làm việc của ban giám hiệu; Có 01 phòng hội đồng

phòng họp toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên); Có 01 phòng thư viện;

[TC5.03.02]

- Việc quản lý và sử dụng các phòng học, phòng làm việc, phòng bộ môn được

thực hiện có hiệu quả trong từng tuần, từng tháng, từng năm học. [TC5.03.03]

2. Điểm mạnh:

Trường đảm bảo mỗi lớp 1 phòng cho học 1 ca. Bàn ghế đúng quy cách.

- Tất cả các phòng học thoáng mát, có bảng chống loá, quạt mát, có nội qui học

sinh và các khẩu hiệu theo qui định được niêm yết trong mỗi phòng học.

- Phòng Thư viện có diện tích 45m2 gồm 1 kho để sách và phòng đọc cho học

sinh, giáo viên.

72Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

×