1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Soạn thảo văn bản hành chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (183.28 KB, 33 trang )


Các loại quyết định

• Quyết định tăng lương;

• Quyết định khen thưởng;

• Quyết định kỷ luật;

• Quyết định thành lập phòng ban;

• Quyết định bổ nhiệm;

• Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

• Quyết định phê duyệt dự án.Cấu trúc của quyết định.

+ Phần căn cư:ù gồm căn cứ pháp lý và căn cứ thực

tế.

Căn cứ pháp lý là văn bản của các cơ quan nhà nước

quy định nội dung quyết định.

Căn cứ thực tế là điều kiện hay tình hình thực tiễn

làm cơ sở để ban hành quyết định.

+ Phần điều khoản.

Các điều khoản phụ thuộc vào ndung QĐ. (quyết

định tối thiểu là phải có hai điều)

Các điều khoản của quyết định phải trình bày ngắn

gọn, cô đọng và theo một trình tự nhất định.Soạn thảo quyết định thành lập cơ quan, văn

phòng đại diện

- Căn cứ+ Thẩm quyền của bộ phận, cơ quan…

+ Kế hoạch, nhu cầu của cơ quan đơn vị

+ Theo đề nghị của người có chức năng

- Điều khoản

+ Điều khoản thành lập cơ quan, văn phòng

+ Điều khoản quy định chức năng của cơ quan, văn

phòng

+ Quy định về cơ cấu tổ chức của cơ quan, văn phòng

+ Bộ phận thực hiệnSoạn thảo quyết định bổ nhiệm cán bộ

- Căn cứ+ Quyết định thành lập cơ quan (bộ phận mới

thành lập)

+ Căn cứ thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan

+ Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ

- Nội dung

+ Điều khoản bổ nhiệm cán bộ

+ Điều khoản trách nhiệm quyền hạn

+ Điều khoản thi hànhQuyết định tăng bậc lương

- Căn cứ+ Căn cứ thẩm quyền của thủ trưởng cơ

quan

+ Căn cứ thời hạn tăng lương

+ Xét đề nghị

- Nội dung

+ Điều khoản tăng bậc lương

+ Điều khoản thi hànhSoạn thảo quyết định khen thưởng

- Căn cứ+ Thẩm quyền thủ trưởng cơ quan

+ Căn cứ biên bản hội đồng thi đua khen thưởng

- Nội dung

+ Điều khoản công nhận danh hiệu lao động

+ Điều khoản khen thưởng thể hiện bằng vật chất

+ Các bộ phận thi hànhSoạn thảo quyết định kỷ luật

- Căn cứ+ văn bản quy định về việc kỷ luật cán bộ

+ Xét tính chất và mức độ vi phạm của ông bà

+ Theo đề nghị của trưởng phòng tổ chức

- Nội dung

+ Điều khoản kỳ luật ông bà.. Với hình thức …vì …

vi phạm chế độ

+ Điều khoản bộ phận thi hành2.2. Soạn thảo công văn

• - Khái niệm.

• - Công văn là thư công dùng để liên hệ giao dịchgiải quyết công việc mang tính hành chính với

nhiều cơ quan :

• - Các loại công văn :

• + Công văn đề nghị, yêu cầu

• + Công văn trả lời, phúc đáp

• + Công văn chỉ đạo, hướng dẫn

• + Công văn đôn đốc, nhắc nhở

• + Công văn mời họp…- Yêu cầu soạn thảo công văn

+ Về thể thức

+ Bố cục

+ Hiểu nội dung công việc (vấn đề). Ví dụ: PĐT

Trường Kinh tế-Luật soạn thảo công văn gửi Công ty

điện thoại Viettel đề nghị về việc tiếp nhận sv của Khoa

Quản trị kinh doanh đến thực tập. Phòng Đtạo Trường

cần gửi tới Cty các thông tin như:

- Số lượng sv thực tập

- Thời gian thực tập

- Nội dung thực tập

- Ý nghĩa và yêu cầu của đợt thực tập đối với sv2.2.1. Soạn thảo công văn đề nghị

• Mở đầu

• Trình bày mục đích, lý do (cơ sở) dẫn đềnghị.

• Nội dung :

• - Trình bày các đề nghị (yêu cầu).

• - Cam kết nếu cần.

• Kết thúc :

• Mong muốn được quan tâm giải quyết.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (33 trang)

×