1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

I. CHOĩN CH ĩ TAI - XAẽC ậNH S Bĩ CNG SUT ĩNG C IN - LP BANG TấNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (871.45 KB, 101 trang )


 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạy2. Cäng sút âäüng cå häüp täúc âäü

Xạc âënh cäng sút âäüng cå âiãûn cáưn phi âảt mỉïc chênh

xạc nháút âënh. Hiãûn nay viãûc tênh toạn chênh xạc âäüng cå âiãûn l

mäüt váún âãư khọ khàn vç khọ xạc âënh âỉåüc âiãưu kiãûn lm viãûc

v hiãûu sút mạy, âiãưu kiãûn chãú tảo cäng sút âäüng cå. Hiãûn

nay cọ hai cạch thỉåìng dng âãø xạc âënh âäüng cå âiãûn:

- Xạc âënh cäng sút âäüng cå âiãûn theo hiãûu sút täøng.

- Tênh chênh xạc sau khi â chãú tảo xong mạy, bàòng thỉûc

nghiãûm cọ thãø xạc âënh âỉåüc cäng sút âäüng cå, cạc säú vng

quay v chãú âäü càõt gt khạc nhau, räưi thỉûc phỉång phạp so

sạnh.

a) Xạc âënh cäng sút âäüng cå truưn dáùn chênh.

Lỉûc tạc dủng khi gia cäng âỉåüc xạc âënh:

ky t 

P = C.B.Z.St  

0

D .(Bng II,1/IV - 90)Ta cọ cäng thỉïc kinh ngiãûm âãø tênh lỉûc càõt trung bçnh (Bng

II,1/IV - 90). Våïi cạc hãû säú láúy tỉì chãú âäü thỉí mảnh.

PZ = (0,5 ÷ 0,6) P0.

PS = (1 ÷ 1,2) P0.

Pa = ± 0,2. P0.

Px = 0,3. P0.tgβ3.

Våïi mạy phay cọ P0 =0 → Pmax

β : l gọc nghiãng ràng ca dao,

Z : säú ràng SZ (mm/ràng),

D : âỉåìng kênh dao phay .

B : chiãưu räüng phay.

B = 50 (mm) , v = 235 (m/ph) , n = 750 (v/p) , t = 3 (mm).

Dao phay P18 cọ D = 100 (mm) , Z = 4, chi tiãút gang HRB = 195 .

Cạc hãû säú càõt tra (Bng II,1/IV - 90)

C = 682 ; y = 0,72 ; k = 0,86 ,

→ P0 = 682.50.4. 

0,72750 750 4 

..

.

3 100

0,86= 2464(N).→ PZ = 1232 ÷ 1478 , chn PZ = 1300 (N),

→ PS = 2464 ÷ 2957 , chn PZ = 2700(N).

Hiãûu sút truưn âäüng trủc trênh ( quay trn) , chn η = 0,75.

Ta cọ cäng sút càõt :

Nc =SVTH :PZ .v

1300.235

=

= 5.1 (KW)

60.102.9.81 60.102.9,81Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 33 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyCäng sút càõt trong mạy càõt kim loải chiãúm 70 ÷ 80 % cäng

sút âäüng cå âiãûn, ta tiãn hnh tênh cäng sút âäüng cå theo cäng

thỉïc:

N âc =Ncη=5,1

≈ 6,8 (KW).

0,75Chn âäüng cå cọ N = 7 KW täúc âäü n = 1440 (v/ph).

b) Láûp bng tênh âäüng hc häüp täúc âäü.

Säú vng quay âỉåüc tênh tỉì nâc = 1440 (v/ph).

Täúc âäü vng quay tênh toạn n t = n min .4n max

.

n minCäng sút tiãu hao trãn trủc:

Ntr = Nâc . ηi.

Våïi :

Nâc = 7(KW)

ηi l hiãûu sút tỉì âäüng cå âãún trủc âang xẹt

ηä = 0,995 : hiãûu sút ca mäüt càûp äø làn.

ηbr = 0,97 : hiãûu sút ca mäüt càûp bạnh ràng.

ηlh = 1 : hiãûu sút ca ly håüp.

Mä men xồõn trãn cạc trủc tênh theo cäng thỉïc:

Mx = 9,55.106.N tr

(mm).

ntÂỉåìng kênh så bäü ca cạc trủc âỉåüc xạc âënh båíi:

d sb = C.3N tr

(mm).

ntVåïi C = (120 ÷ 150 ), chn C = 130.

Theo trçnh tỉû trãn ta tiãún hnh tênh cho tỉìng trủc.

o Trủc I :

nmin = nmax = nâc = 1440 (v/ph).

n t = 14404

.1440

= 1440

1440(v/ph),N1 = Nâc.ηlh.ηä.ηbr = 7.1.0,955.0,97 = 6,75(KW),

M x1 = 9,55.106.

d sb = C.36,75

= 44766(N.mm),

14406,75

= 2,2 (cm).

1440o Trủc II :

n II = n I .SVTH :24

= 750 (v/ph)

46Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 34 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyNtr = NI.ηlh.ηbr.ηä = 6,5 (KW),

M x = 9,55.10 6.

d sb = C.36,5

= 82766 (N.mm),

7506,5

= 2,6 (cm).

750o Trủc III :

17

= 297 (v/ph),

43

23

= n II .

= 467 (v/ph),

37n min = n II .

n max467

= 333

297nt = 297.4(v/ph),Ntr = 6,5.ηlh.ηbr.ηä3/2 = 6,26 (KW),

M x = 9,55.10 6.

d sb = C .36,26

= 179529 (N.mm),

3336,26

= 3,4 (cm).

333o Trủc IV :

20

= 119 (v/ph),

50

43

= n max III .

= 744 (v/ph),

27n min = n min III .

nmaxnt = 119.4744

= 188 (v/ph),

119Ntr = 6,26.ηlh.ηbr.ηä3/2 = 6,01 (KW),

M x = 9,55.10 6.

d sb = C.36,01

= 305295 (N.mm),

1886,01

= 4,1 (cm).

188o Trủc V :

nmin = 29,7 (v/ph),

nmax =1448

nt = 29,7.4(v/ph),1448

= 78,5

29,7(v/ph),Ntr = Nâc.ηlh.ηbr.ηä3/2 = 5,76 (KW),

M x = 9,55.10 6.

d sb = C.35,76

= 700739 (N.mm),

78,55,76

= 5,4 (cm).

78,5Tỉì âọ, ta láûp bng âäüng hc häüp täúc âäü:SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 35 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungTrủcThiãút kãú mạynt(v/p)I

II

III

IVNmin

(v/p)

1440

750

297

119Mxtênh

(Nmm)

44766

82766

179529

305295dsb(cm)1440

750

333

188Ntrủc

(Kw)

6,75

6,5

6,26

6,012,2

2,6

3,4

4,1dchn

(mm)

25

30

35

45V29,778,55,767007395,4553. Cäng sút âäüng cå häüp chảy dao.

Ta cọ hai phỉång phạp âãø tênh cäng sút âäüng cå häüp chảy

dao:

- Tênh theo t lãû våïi cäng sút âäüng cå chênh ( sỉí dủng âäúi

våïi cạc mạy dng chung âäüng cå).

Nâcs = K.Nâcv.

- Tênh theo lỉûc chảy dao Q.

Q.v s

N âcs =

(KW). (II,24 /IV - 94)

612.10 4.ηcd .9,81

Trong âọ :

Q : lỉûc kẹo (N) xạc âënh theo cäng thỉïc :

Q =k.Px + f’.( Pz +2Py +G ) .

(II,15 /IV -92) .

k : hãû säú tàng lỉûc ma sạt do P x tảo ra, chn k =

1,4,

Pz : lỉûc tiãúp tuún,

Px = 0,3.P0.tgβ (β: gọc xồõn dao, β = 45° ),

f’ = 0,2,

G : trng lỉåüng bn mạy ,

vs : váûn täúc chảy dao (m/ph),

ηcd : hiãûu sút truưn âäüng cå cáúu chảy dao,

ηcd ≤ 0,15 ÷ 0,2.

Vç häüp chảy dao cọ âäüng cå riãng, nãn ta dng phỉång phạp

2.

c) Xạc âënh lỉûc chảy dao theo cäng thỉïc kinh nghiãûm:

Tra bng chãú âäü càõt nhanh.

B = 100 (mm) , v = 13,5 (m/ph) , t = 12 (mm).

S = 118 mm/ph → SZ =S

= 0,3

n.ZDao phay P18 cọ D = 90 (mm) , Z = 8,

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 36 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyCạc hãû säú càõt tra (Bng II,1/IV - 90)

C = 692 ; y = 0,72 ; k = 0,86 ,

→ P0 = 682.100.8.(0,3)0,72 12 

. 

 90 0 ,86= 41505(N).→ PZ = 0,5 P0 , chn PZ = 20752,5(N),

Py = (1_1,2) P0 , chn Py = 1,1.P0 =45655 (N).

Px = 0,3.P0.tgβ = 12451 (N).

→ Q = 1,4.12451 + 0,2 (20752,5 + 2.45655 + 2000)

= 40404 (N).

Tỉì âáy ta cọ cäng sút âäüng cå chảy dao:

Q.v s

40404.118

=

=1,4 (KW).

N âcs =

4

612.10 .ηcd .9,81 612.10 4.0,15.9,81

Chn âäüng cå cọ N = 1,7 KW täúc âäü n = 1440 (v/ph).

d) Láûp bng tênh âäüng hc häüp chảy dao.

Säú vng quay âỉåüc tênh tỉì nâc = 1440 (v/ph).

Täúc âäü vng quay tênh toạn n t = n min .4n max

.

n minCäng sút tiãu hao trãn trủc:

Ntr = Nâc . ηi.

Våïi ηi l hiãûu sút tỉì âäüng cå âãún trủc âang xẹt

ηä = 0,995 : hiãûu sút ca mäüt càûp äø làn.

ηbr = 0,97 : hiãûu sút ca mäüt càûp bạnh ràng.

ηlh = 1 : hiãûu sút ca ly håüp.

Mä men xồõn trãn cạc trủc tênh theo cäng thỉïc:

Mx = 9,55.106.N tr

(mm).

ntÂỉåìng kênh så bäü ca cạc trủc âỉåüc xạc âënh båíi:

d sb = C.3N tr

(mm).

ntVåïi C = (120 ÷ 150 ), chn C = 130.

Theo trçnh tỉû trãn ta tiãún hnh tênh cho tỉìng trủc.

o Trủc I :

nmin = nmax = nâc = 1440 (v/ph).

n t = 14404

.1440

= 1440

1440(v/ph),Ntr = Nâc.ηlh.ηä = 1,65 (KW),SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 37 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyM x = 9,55.10 6.

d sb = C.31,65

= 10943 (N.mm),

14401,65

= 1,4 (cm).

1440o Trủc II :

nII = nddc.26

44850(v/ph),

nt = 850 (v/ph),

Ntr = Nâc.ηlh.ηbr.ηä = 1,54 (KW),

=M x = 9,55.10 6.

d sb = C.31,54

= 17282 (N.mm),

8501,54

= 1,7 (cm).

850o

n III = 850.Trủc III :24

= 314 (v/ph),

65nt = 314(v/ph),

Ntr = Nâc.ηlh.η2br.ηä = 1,44 (KW),

M x = 9,55.10 6.

d sb = C.31,44

= 43796 (N.mm),

3141,44

= 2,2 (cm).

314oTrủc IV :18

= 157 (v/ph),

36

36

= 314.

= 628 (v/ph),

16nmin = 314

nmaxnt = 157.4628

= 220

157(v/ph),Ntr = Nâc.ηlh.η2br.ηä = 1,35 (KW),

M x = 9,55.10 6.

d sb = C.31,35

= 58602 (N.mm),

2201,35

= 2,4 (cm).

220o Trủc V :

18

= 71 (v/ph),

40

24

= 628.

= 444 (v/ph),

34nmin = 157.

n maxnt = 71.4SVTH :444

= 112

71(v/ph),Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 38 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyNtr = Nâc.ηlh.η4br.ηä = 1,19 (KW),

M x = 9,55.10 6.

d sb = C.31,19

= 101469 (N.mm),

1121,19

= 2,9 (cm).

112Tỉì âọ, ta láûp bng âäüng hc häüp chảy dao:

Trủcnmin(v/p)nt(v/p)Ntrủc (Kw)I

II

III

IV1440

850

314

1571440

850

314

220V71112SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A1,65

1,54

1,44

1,35Mxtênh(Nmm

)

10943

17282

43796

58602dsb(cm

)

1,4

1,7

2,2

2,4dchn(mm

)

15

20

25

301,191014692,935Trang 39 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungII.Thiãút kãú mạyTÊNH TOẠN MÄÜ T SÄÚ BÄÜ TRUƯ N ÂÄÜ NG

1.TÊNH TOẠN HÄÜP TÄÚC ÂÄÜ1. Tênh toạn ly håüp chäút an ton dáùn âäüng tỉì âäüng cå

chênh âãún trủc I ca häüp täúc âäü

a) Âënh nghéa v hoảt âäüng ca ly håüp.

Ly håp håüp an ton dng âãø ngàn ngỉìa quạ ti, bo vãû

khäng cho mạy hồûc cå cáúu lm viãûc våïi ti trng quạ mỉïc cho

phẹp.

Trong quạ trçnh tênh toạn ly håüp, âãø cho mạy khi dỉìng mäüt

cạch ngáùu nhiãn, ta thỉåìng láúy mä men tênh:

Mt = (1,15 ÷ 1,25) Mmax.

Mmax l mä men xồõn giåïi hản.

Hoảt âäüng : mä men xồõn truưn tỉì nỉỵa ly håüp ny sang

nỉỵa ly håüp kia (hồûc ngỉåüc lải). Khi quạ ti chäút bë càõt âỉït, hai

nỉỵa ly håüp khäng âỉåüc näúi våïi nhau nỉỵa. Phêa ngoi chäút l cạc

bảc lm bàòng thẹp täi cọ âäü ràõn cao âãø che chåí choläù ly håüp

khi bë chäút t dáûp. Khi thiãút kãú, säú chäút thỉåìng láúy tỉì 1 ÷ 2

chäút.

b) Tênh toạn thiãút kãú ly håüp chäút an ton.

o

Chn váût liãûu lm chäút:

Váût liãûu chäút l thẹp 45 täi, cọ giåïi hản bãưn càõt τc = 420

N/mm ;

Váût liãûu lm bảc : thẹp 40X;

Chn säú chäút Z = 1 chäút.

o

Tênh Mt v lỉûc càõt P tạc dủng

lãn chäút.

2M t = (1,15 ÷1,25).9,55.10 6 .P=7

N

=1,2.9,55.106.

= 55708

n

1440(N.mm)2.M t

2.55708

=

= 2785 (N).

Z .D0

1.40o Âënh kêch thỉåïc ch úu ca ly håüp.

Våïi cäng sút âäüng cå 7 KW, täúc âäü vng quay trong 1 phụt l

1440 (v/ph), âỉåìng kênh trủc tải chäø làõp ly håüp l d = 25 (mm)

Âỉåìng kênh ngoi ca ly håüp:

D = 3.d = 3.25 = 75 (mm).

Âỉåìng kênh bảc d0 chn tỉì lỉûc càõt P = 2785(N) , chn

âỉåìng kênh ca bảc l: d0 =15 (mm).

Âỉåìng kênh qua tám chäút:SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 40 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyD0 = ( D - d0) - ( 10 ÷ 20) (mm)

= (75 - 15) - 10 = 50

(mm).

Chiãưu di ca ly håüp:

L = (2,5 ÷ 3).d = 3.25 = 75 (mm).

o Tênh âỉåìng kênh chäút.

dc =8.M t

.

π.Z.D 0 .τcτc : giåïi hản bãưn càõt ca chäút, våïi thẹp 45, τc = 420

2N/mm ,

⇒ dc =8.55708

= 3 (mm).

π.1.40.420Theo trë säú lỉûc càõt P0 v âỉåìng kênh chäút dc , tra bng (914/V - 241) âënh cạc kêch thỉåïc ch úu ca ca ly håüp :

b = 18 , A = 30 , B = 25 (mm).2. Thiãút kãú trủc chênh v äø trong häüp täúc âäü

a) u cáưu âäúi våïi trủc chênh.

- Âm bo âäü cỉïng vỉỵng.

- Âäü chëu mn cao.

- Âäü rung âäüng tháúp.

b) Váût liãûu v chãú âäü nhiãût luûn.

Dng thẹp 45 täi cọ:

δbk = 750 N/mm2

δbc = 450 N/mm2

HB = 240

Trủc quay trong äø làn.

c) Âiãưu kiãûn k thût.

- Sai säú cho phẹp vãư hçnh dạng, kêch thỉåïc, dung sai,...

- Âäü nhàơn, âäü cỉïng ca trủc.

- Âäü cán bàòng cho phẹp ca cäø trủc.

d) Tênh trủc chênh.

Så âäư tênh toạn trủc chênh:

ACBPrvEPrdK

PdDFP

Cạc äø B, C l cạc äøv cän âåí chàûn, A cl äø bi âåí mäüt dy,

P

trủc gạ dao näúi våïi trủc chênh nhåì cän mọc K. Trỉåïc khi tênh trủcSVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 41Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

×