1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

I. tờnh toaùn H THNG IệU KHIỉN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (871.45 KB, 101 trang )


 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạySå âäư âäüng hcBCDA

Khäúi bạnh ràng ba báût trãn trủc IV âỉåüc tạch thnh 2 khäúi B v

C âãø tiãûn bäú trê tay gảt.

Xạt âënh hnh trçnh gảt ca 4 khäúi bạnh ràng phủ thüc vo

kãút cáúu bäú trê hãû thäúng âiãưu khiãøn:

+ Khäúi A cọ ba vë trê lm viãûc: TRẠI- GIỈỴA- PHI (T-G-P) mäùi

láưn gảt l 50mm, hnh trçnh gảt chung l LA = 100mm.

+ Khäúi B cọ ba vë trê lm viãûc: GIỈỴA (khäng lm viãûc)- TRẠIPHI

(G-T-P) mäùi láưn gảt l 25mm, hnh trçnh gảt chung l L B =

50mm.

+ Khäúi C cọ hai vë trê lm viãûc: TRẠI(lm viãûc)- PHI(khäng

lm viãûc) mäùi láưn gảt l 25mm, hnh trçnh gảt chung l LC = 25mm.

+ Khäúi D cọ hai vë trê lm viãûc: TRẠI - PHI mäùi láưn gảt l

50mm, hnh trçnh gảt chung l LD = 50mm.

Hai khäúi B v C cọ liãn quan våïi nhau, khi khäúi B åí vë trê àn

khåïp thç khäúi C åí vë trê khäng àn khåïp v ngỉåüc lải.

Chn khong cạch hai âéa l= 25 mm

Chiãưu di chäút khäúi A l 50mm

Chiãưu di chäút khäúi B l 25mm

Chiãưu di chäút khäúi C l 25mm

Chiãưu di chäút khäúi D l 50mm

Våïi khong cạch hai âéa l 25 nãn cạc khäúi bạnh ràng B, C, D

khäng dng bạnh ràng khúch âải.

Khäúi A dng bạnh ràng khúch âải, våïi hãû säú khúch âải K =

100

=2

50Säú tay gảt l 4

Säú thanh ràng âáøy kẹo ( chäút 1-2) l 8

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 78 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạySäú hng läù trãn âéa l 4x2 = 8 hng

Càn cỉï vo lỉåïi kãút cáúu v phỉång ạn khäng gian ta xạt âënh

sỉû thay âäøi thỉï tỉû àn khåïp ca cạc t säú truưn theo vë trê ca

cạc khäúi bạnh bạnh ràng trong häüp täúc âäü:

n1 =

nâc

io

i1

i4

i7

khäúi A phikhäúi B trạikhäúi D phi

n2 =

nâc

io

i2

i4

i7

khäúi A trại khäúi B trạikhäúi D phi

n3 =

nâc

io

i3

i4

i7

khäúi A giỉỵakhäúi B trạikhäúi D phi

n4 =

nâc

io

i1

i5

i7

khäúi A phikhäúi C trạikhäúi D phi

n5 =

nâc

io

i2

i5

i7

khäúi A trại khäúi C trạikhäúi D phi

n6 =

nâc

io

i3

i5

i7

khäúi A giỉỵakhäúi C trạikhäúi D phi

n7 =

nâc

io

i1

i6

i7

khäúi A phikhäúi B phikhäúi D phi

n8 =

nâc

io

i2

i6

i7

khäúi A trạikhäúi B phikhäúi D phi

n9 =

nâc

io

i3

i6

i7

khäúi A giỉỵakhäúi B phikhäúi D phi

n10 =

nâc

io

i1

i4

i8

khäúi A phikhäúi B trạikhäúi D trại

n11 =

nâc

io

i2

i4

i8

khäúi A trại khäúi B trại khäúi D trại

n12 =

nâc

io

i3

i4

i8

khäúi A giỉỵakhäúi B trạikhäúi D trại

n13 =

nâc

io

i1

i5

i8

khäúi A phikhäúi C trạikhäúi D trại

n14 =

nâc

io

i2

i5

i8

khäúi A trại khäúi C trại khäúi D trại

n15 =

nâc

io

i3

i5

i8

khäúi A giỉỵakhäúi C trạikhäúi D trại

n16 =

nâc

io

i1

i6

i8

khäúi A phikhäúi B phikhäúi D trại

n17 =

nâc

io

i2

i6

i8

khäúi A trạikhäúi B phikhäúi D trại

n18 =

nâc

io

i3

i6

i8SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 79 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạykhäúi A giỉỵakhäúi B phikhäúi D phiSVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 80 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyTa láûp bng tưn tỉû sau:

niKHÄÚI AKHÄÚI BKHÄÚI CKHÄÚI D

trêÂéa IÂéa II

trêÂéa IÂéa II

trêÂéa IÂéa II

trêÂéa IÂéa IIn1PO

XO

XTX

OX

OPO

XX

XPO

XO

Xn2TX

OX

OTX

OX

OPO

XX

XPO

XO

Xn3GO

OX

XTX

OX

OPO

XX

XPO

XO

Xn4PO

XO

XGO

OX

XTX

OX

XPO

XO

Xn5TX

OX

OGO

OX

XTX

OX

XPO

XO

Xn6GO

OX

XGO

OX

XTX

OX

XPO

XO

Xn7PO

XO

XPO

XO

XPO

XX

XPO

XO

Xn8TX

OX

OPO

XO

XPO

XX

XPO

XO

Xn9GO

OX

XPO

XO

XPO

XX

XPO

XO

Xn10PO

XO

XTX

OX

OPO

XX

XTX

OX

On11TX

OX

OTX

OX

OPO

XX

XTX

OX

On12GO

OX

XTX

OX

OPO

XX

XTX

OX

On13PO

XO

XGO

OX

XTX

OX

XTX

OX

On14TX

OX

OGO

OX

XTX

OX

XTX

OX

On15GO

OX

XGO

OX

XTX

OX

XTX

OX

On16PO

XO

XPO

XO

XPO

XX

XTX

OX

On17TX

OX

OPO

XO

XPO

XX

XTX

OX

On18GO

OX

XPO

XO

XPO

XX

XTX

OX

OSVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 81 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyTrong âọ :

P : khäúi bạnh ràng åí vi trê àn khåïp bãn phi

T : khäúi bạnh ràng åí vi trê bãn trại

G :khäúi bạnh ràng åí vi trê giỉỵa ( àn khåïp cho khäúi ba báûc

khäng àn khåïp cho khäúi hai báûc)

X : khäng cọ läù trãn âéa

O : cọ läù trãn âéa

Hng trãn ỉïng våïi chäút 1, hng dỉåïi ỉïng våïi chäút 2

Dng bng trãn âãø v ra vë trê cạc läù trãn âéa. Cạc thäng säú

nhỉ âỉåìng kênh läù, âỉåìng kênh vng trn qua tám cạc läù, gọc

giỉỵa âỉåìng chøn v tám cạc chäút, âỉåìng kênh âéa ... xạt âënh

theo kãút cáúu củ thãø ca mạy.

Mäüt säú tênh toạn củ thãø nhỉ sau:

+ Âiãưu kiãûn bäú trê cạc läù trãn vng trn âéa:

Cọ 18 cáúp täúc âäü, do âọ cạc vi trê liãn tiãúp ( cọ läù hay khäng

cọ läù) âãưu cạch nhau mäüt gọc l360o

= 20o

18Âãø cạc läù khäng càõt nhau thç:

2πR > d.Z ⇒ R >d.Z

2.πTrong âọ:

R: âỉåìng kênh vng trn qua tám cạc läù

d : âỉåìng kênh chäút, láúy d = 8 mm

Z : säú cáúp täúc âäü

⇒R>d.Z 8.18

=

= 24

2.π

2.πLáúy Rmin = 35 mm

o Hçnh v cạc âéa läù âiãưu khiãøn täúc âäü

Âéa quay theo chiãưu kim âäưng häư. vë trê xút phạt ca cạc

hng läù trng våïi cạc chäút. Täúc âäü tàng dáưn theo chiãưu kim âäưng

häư.SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 82 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyKHÄÚI A

KHÄÚI C29KHÄÚI BKHÄÚI D

ÂÉA ISVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 83 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trung

14

40

∅17

∅18

04∅1

1019

34∅84∅1∅1

57Thiãút kãú mạyÂÉA II2. Hãû thäúng âiãưu khiãøn häüp chảy dao

Thiãút kãú hãû thäúng âiãưu khiãøn häüp chảy dao dng âéa läù:

LỈÅÏI KÃÚT CÁÚU HÄÜP CHẢY DAOi1i2i7

i8

SVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1A3[3]i33[1]

i4i5i6Trang 84

2[9]nS1 nS2 nS3 nS4 nS5 nS6 nS7 nS8 nS9 nS10 nS11 nS12 nS13 nS14 nS15 nS16 nS17 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạySå âäư âäüng häüp chảy daoB

CA

* Xạc âënh hnh trçnh gảt ca hai khäúi bạnh ràng v ly håüp M

phủ thüc vo kãút cáúu củ thãø trong bäú trê hãû thäúng âiãưu

khiãøn.

Khäúi A cọ ba vë trê lm viãûc: TRẠI- GIỈỴA- PHI mäùi láưn

gảt l 25mm, hnh trçnh gảt LA = 50mm.

Khäúi B cọ ba vi trê lm viãûc : TRẠI- GIỈỴA- PHI mäùi láưn gảt

l 25mm, hnh trçnh gảt LB = 50mm.

Ly håüp M (khäúi C) cọ hai vë trê âọng v måí ly håüp tỉång ỉïng

våïi hai vë trê:

TRẠI: âọng ly håüp thỉûc hiãûn âỉåìng truưn phn häưi.

PHI: måí ly håüp thỉûc hiãûn âỉåìng truưn trỉûc tiãúp

mäùi láưn gảt l 25mm hnh trçnh gảt LC = 25mm.

Säú tay gảt l 3.

Säú thanh ràng âáøy kẹo l 3x2 =6

Chiãưu di chäút thanh ràng khäúi A v B l 50mmSVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 85 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyChiãưu di chäút thanh ràng khäúi C l 25mm

* Vë trê àn khåïp ca cạc khäúi bạnh ràng trong viãûc thỉûc hiãûn

säú cáúp täúc âäü chảy dao trong häüp chảy dao:

Ta cọ:

n1 =

nâc.io

i1

i4

i7.i8.i9...

khäúi A trại khäúi B giỉỵa khäúi C trại

n2 =

nâc.io

i1

i5

i7.i8.i9...

khäúi A trại khäúi B phi khäúi C trại

n3 =

nâc.io

i1

i6

i7.i8.i9...

khäúi A trại khäúi B trại khäúi C trại

n4 =

nâc.io

i2

i4

i7.i8.i9...

khäúi A phi khäúi B giỉỵa khäúi C trại

n5 =

nâc.io

i2

i5

i7.i8.i9...

khäúi A phi khäúi B phi khäúi C trại

n6 =

nâc.io

i2

i6

i7.i8.i9...

khäúi A phi khäúi B trại khäúi C trại

n7 =

nâc.io

i3

i4

i7.i8.i9...

khäúi A giỉỵa khäúi B giỉỵa khäúi C trại

n8 =

nâc.io

i3

i5

i7.i8.i9...

khäúi A giỉỵa khäúi B phi khäúi C trại

n9 =

nâc.io

i3

i6

i7.i8.i9...

khäúi A giỉỵa khäúi B trại khäúi C trại

n10 =

nâc.io

i1

i4

i9...

khäúi A trại khäúi B giỉỵa khäúi C phi

n11 =

nâc.io

i1

i5

i9...

khäúi A trại khäúi B phi khäúi C phi

n12=

nâc.io

i1

i6

i9...

khäúi A trại khäúi B trại khäúi C phi

n13=

nâc.io

i2

i4

i9...

khäúi A phi khäúi B giỉỵa khäúi C phi

n14=

nâc.io

i2

i5

i9...

khäúi A phi khäúi B phi khäúi C phi

n15=

nâc.io

i2

i6

i9...

khäúi A phi khäúi B trại khäúi C phi

n16=

nâc.io

i3

i4

i9...

khäúi A giỉỵa khäúi B giỉỵa khäúi C phi

n17=

nâc.io

i3

i5

i9...

khäúi A giỉỵa khäúi B phi khäúi C phiSVTH :Lã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 86 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungn18=SVTH :nâc.ioThiãút kãú mạyi3

i6

i9...

khäúi A giỉỵa khäúi B trại khäúi C phiLã Mảnh Hng - Låïp 98C1ATrang 87 äư ạn täút nghiãûp

phay vản n àng cåỵ trungThiãút kãú mạyTa láûp bng tưn tỉû sau:nsiKHÄÚI AKHÄÚI BKHÄÚI CÂéa IÂÉA

II

trêÂéa IÂéa II

trêÂéa Ins1TX

OX

OGO

OX

XTG

Kns2TX

OX

OPO

XO

XTG

Kns3TX

OX

OTX

OX

OTG

Kns4PO

XO

XGO

OX

XTG

Kns5PO

XO

XPO

XO

XTG

Kns6PO

XO

XTX

OX

OTG

Kns7GO

OX

XGO

OX

XTG

Kns8GO

OX

XPO

XO

XTG

Kns9GO

OX

XTX

OX

OTG

Kns10TX

OX

OGO

OX

XPK

Gns11TX

OX

OPO

XO

XPK

Gns12TX

OX

OTX

OX

OPK

Gns13PO

XO

XGO

OX

XPK

Gns14PO

XO

XPO

XO

XPK

Gns15PO

XO

XTX

OX

OPK

Gns16GO

OX

XGO

OX

XPK

Gns17GO

OX

XPO

XO

XPK

Gns18SVTH :

trêGO

OX

XTX

OX

OPK

GLã Mảnh Hng - Låïp 98C1AÂéa IITrang 88Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

×