1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng làm việc nhóm >

Giá trị cốt lõi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.09 MB, 145 trang )


Tầm nhìn

 Đội sẽ là gì trong tương lai?

 Kết quả cuối cùng nếu không gặp rào cản

 Hình ảnh cụ thể có thể hình dung được96Khẩu hiệu

 C: Cô đọng, ngắn gọn, dễ nhớ

 C: Cụ thể, dễ hình dung

 T: Thôi thúc, truyền cảm hứng & năng lượng

 T: Thu hút, hấp dẫn mọi người cùng tham gia99Đoàn tàuMột đoàn tàu

chở hàng từ

Hà Nội qua các

ga Thanh Hóa,

Vinh, Huế,

Đà Nẵng vào

TP Hồ Chí Minh.100Đoàn tàuMột đoàn tàu

chở hàng từ

Hà Nội qua các

ga Thanh Hóa,

Vinh, Huế,

Đà Nẵng vào

TP Hồ Chí Minh.101Phát triển

tầm nhìn chia sẻ

làm nở rộ những

cam kết dấn thân

102Đội làm việc thành côngTâm Việt Group

103Nguyên tắc “Khởi tạo ý tưởng”

 Càng nhiều ý tưởng càng tốt

 Ý tưởng càng độc đáo, mới lạ càng tốt

 Không phê bình, chỉ trích các ý kiến104ÝÝc

on

3Ýc

on

1

2

on

Ýc2

nh

chí

Ý1Ý conÝ con4CHỦ ĐỀ1ính

chcon3Ýc

on

3Ý conÝÝ

Ýon

c2Ýh

ín

chch

ín

hÝ con 1

Ý

co

n

Ý

2

co

n

3

1053 mµuTrung t©mLiªn kÕt

CÊp bËc

Râ rµngCÊu tróc§­êng nÐt

LuËtSö dôngH×nh ¶nhLiªn kÕt

§Ëm/M¶nh

Dµi=Tõ/H×nh ¶nh

Uèn congCh÷ in

Mét m×nhH×nh ¶nh

BiÓu t­îng

Mµu s¾c

Tiªu ®Ò106Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (145 trang)

×