1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng làm việc nhóm >

Nguyên tắc “Khởi tạo ý tưởng”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.09 MB, 145 trang )


Không có gì mới

mà chỉ

có sự kết nối mới

108Không thể vận

dụng bộ não theo

mọi hướng trong

cùng một thời điểm

109Tư duy song song

110Những chiếc mũ

định hướng tư duy

111Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (145 trang)

×