1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.2 MB, 119 trang )


PHỤ LỤC

PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

( Đề tài : Một số giải pháp vượt rào cản môi trường nhằm thúc đảy xuất khẩu hàng

dệt may sang thị trường Mỹ của công ty may Hưng Long )

Sinh viên thực hiện : Vũ Thị Châu Thúy

Lớp hành chính : K45E3

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên :

2. Chức vụ:

Xin Ông ( bà ) cho biết đánh giá về mức độ thực hiện triển khai hệ thống quản lý

môi trường của quý công ty . Xin Ông ( bà ) đánh dấu X vào ô muốn chọn

TT

1

2Nội dung câu hỏi

Ông (bà) có từng nghe nói đến ISO 14001 không ?

A. Có

B. Không

Ông ( bà ) cảm thấy việc thực hiện HTQLMT có quan trọng10

80

10

03không?

A. Rất quan trọng

B. Quan trọng

C. Bình thường

D. Không quan trọng

Việc thực hiện HTQLMT có ảnh hưởng thế nào đến hoạt động35

55

10

04kinh doanh và xuất khẩu của công ty?

A. Ảnh hưởng tôt

B. Bình thường

C. Không ảnh hưởng

D. Ảnh hưởng xấu

Ông ( bà) đánh giá như thế nào về việc thực hiện HTQLMT tại35

50

15

05công ty?

A. Tốt

B. Khá

C. Trung bình

D. Không tốt

Việc thực hiện HTQLMT tại công ty có giúp đời sống và sức khỏeGVHD: Th.S Nguyễn Nguyệt Nga44Trả lời

90

10SV: Vũ Thị Châu Thúy6của cán bộ công nhân viên tốt hơn trước khi thực hiện không ?

A. Có

B. Không

Ông ( bà) đánh giá như thế nào về mức độ phù hợp của hệ thống7quản lý với tình hình hiện tại của công ty?

A. Phù hợp

B. Khá phù hợp

C. Chưa phù hợp

D. Không phù hợp

Hằng năm công ty có tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao8nhận thức của cán bộ, công nhân viên không ?

A. Có

B. Không

Ông ( bà ) cho biết môi trường làm việc trong nhà máy như thế nào9?

A. Trong sạch

B. Tạm được

C. Hơi bẩn

D. Rất bẩn

Các hoạt động môi trường , vệ sinh sản xuất có được công ty thực10hiện theo HTQLMT mà công ty đang sử dụng không?

A. Có

B. Không

Ông ( bà ) cảm thấy cảnh quan xung quanh công ty có cần thay đổi11không ?

A. Có

B. Không

Việc tổ chức, kiểm tra môi trường lao động có được tổ chức12thường xuyên không ?

A. Có

B. Không

Ông ( bà) cảm thấy với thực trạng của công ty hiện nay có đáp ứng13đầy đủ theo tiêu chuẩn HTQLMT không?

A. Có

B. Không

Ông (bà) có muốn tham gia tập huấn phổ biến kiến thức môi14trường, về tiêu chuẩn HTQLMT không?

A. Có

B. Không

Việc thực hiện tiêu chuẩn HTQLMT của công ty có được ban lãnh

đạo thường xuyên quan tâm, nhắc nhở và đôn đốc thực hiệnGVHD: Th.S Nguyễn Nguyệt Nga45SV: Vũ Thị Châu Thúykhông ?

A. Có

B . KhôngXin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Ông ( Bà ) !BẢNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRABẢNG TẦN SUẤT

Bảng 1 : Ông (bà) có từng nghe nói đến ISO 14001 không ?Frequency

ValidPercentValid PercentCumulative

Percent4590,0055,310,0010,00100,0050Total90,005Không100,00100,00Bảng 2: Ông ( bà ) cảm thấy việc thực hiện HTQLMT có quan trọng không?ValidRất quan trọng

Quang trọng

Bình thường

Không quan trọngFrequency

5

40

5

0GVHD: Th.S Nguyễn Nguyệt Nga46Percent

10,00

80,00

10,00

0,00Valid Percent

10,00

80,00

10,00

0,00Cumulative

Percent

10,00

90,00

100,00SV: Vũ Thị Châu ThúyTotal50

0

50Missing

Total100,00

0,00

100100,00Bảng 3: Việc thực hiện HTQLMT có ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh và xuất

khẩu của công ty?ValidẢnh hưởng tốt

Bình thường

Không ảnh hưởng

Ảnh hưởng xấu

TotalMissing

TotalFrequency

16

25

7

0

48

2

50Percent

32,00

50,00

14,00

0,00

96,00

4,00

100Valid Percent

33,33

52,08

14,58

0,00

100,00Cumulative

Percent

33,33

85,42

100,00Bảng 4: Ông ( bà) đánh giá như thế nào về việc thực hiện HTQLMT tại công ty?ValidTốt

Khá

Trung bình

Không tốt

TotalMissing

TotalFrequency

10

30

10

0

50

0

50Percent

20,00

60,00

20,00

0,00

100,00

0,00

100Valid Percent

20,00

60,00

20,00

0,00

100,00Cumulative

Percent

20,00

80,00

100,00Bảng 5: Việc thực hiện HTQLMT tại công ty có giúp đời sống và sức khỏe của cán bộ công

nhân viên tốt hơn trước khi thực hiện không ?Valid

Không

TotalFrequency

40

10

50Percent

80,00

20,00

100,00Valid Percent

80,00

20,00

100,00Cumulative

Percent

80,00

100,00Bảng 6: Ông ( bà) đánh giá như thế nào về mức độ phù hợp của hệ thống quản lý với tình

hình hiện tại của công ty?GVHD: Th.S Nguyễn Nguyệt Nga47SV: Vũ Thị Châu ThúyXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

×