1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Nội dung kí kết trong hợp đồng mua bán điện cho sản xuất kinh doanh tại công ty điện lực Hà Tây.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (301.03 KB, 49 trang )


Hợp đồng thuê nhà, thuê đất có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ

quan nhà nước có thẩm quyền và bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

hoặc giấy chứng nhận đăng kí hoạt động. Trong hợp đồng ghi rõ ngành nghề

kinh doanh.

Trong hợp đồng kinh doanh của công ty cơ khí và xây lắp và phát triển hạ

tầng Hà Tây ngoài phần có sẵn như trong nghị định đã quy định về hợp đồng

thỡ cỏc bên có thể thoả thuận và bàn thêm. như về điện áp sử dụng của công

ty, về thời gian kí hợp đồng, thời hạn của hợp đồng, Bên mua cừ nghĩa vụ

thông báo ngành nghề kinh doanh của minh là xây dựng cột điện dùng cho

xây dựng và cung cấp cho các cơ sở xản xuất điện v.v…391.3.Biện pháp thực hiện hợp đồng và quản lý hợp đồng tai công ty điện lực

tỉnh Hà Tây.

a, Biện pháp thực hiện hợp đồng.

Hằng tháng đơn vị được phân cấp quản lý bán điện có trách nhiệm ra soát

việc thực hiện mua bán điện để khắc phục kịp thời những sai xót, nếu có liên

quan đến khác hàng trong các điều khoản như : Mục đích sử dụng, chất lượng

đo đếm, thanh toán tiền điện…phải thông báo để khách hàng biết.

Giải quyết phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.

trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu khách hàng có văn bản đề nghị thay

đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng, thì hai bên bàn bạc, thống nhất và ký

vào văn bản sửa đổi, bổ xung hợp đồng hoặc biên bản htnah lý hợp đồng.

trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu khách hàng có văn bản đề nghị

thay đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng, thì hai bên bàn bạc, thống nhất và

ký vào văn bản sửa đổi, bổ xung hợp đồng hoặc biên bản htnah lý hợp đồng.

Trường hợp khách hàng có yêu cầu thay đổi địa điểm mua điện thì phải

tiến hành thanh lý hợp đồng mua bán điện cũ và làm thủ tục kí hợp đồng mới.

Đối với khách hàng đề nghị sang tên hợp đồng mua bán điện cần có ý

kiến thống nhất của chủ hợp đồng cò ( đối với trường hợp còn chủ hợp đồng

cũ)

Giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu ( hoặc quyền sử dụng) nhà ở

tại nơi có nhu cầu sử dung điện kèm theo hoá đơn tiền điện tháng gần

nhất( đối với trường hợp không còn chủ hợp đồng cũ)

Trước 2 tháng khi hợp đồng mua bán điện hết hạn, đơn vi gửi thông

báo đến khác hàng làm thủ tuc gia hạn hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng.

Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại, vướng mắc của

khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện đơn vị ký hợp

đồng mua bán phảI thổ chức giải quyết kịp thời theo thẩm quyền.40b, Quản lý hợp đồng mua bán điện.

Lưu giữ và quản lý các thông tin về khách hàng trờn mỏy theo quy định

trong máy tính của công ty điện lực Hà Tây.

Hằng ngày bộ phận máy tính của công ty điện lực Hà Tây phải kí nhận

và cập nhật ngay số khách hàng vừa phát sinh mới theo danh sách trong

bảng thụng kờ khách hàng mới từ bộ phận quản lý hợp đồng chuyển về.

Lưu giữ và đảm bảo độ tin cậy an toàn.

Sau khi hợp đồng mua bán điện được kí mới hặoc thay đổi, bổ xung,

phải hoàn thành việc lập thông báo và gửi đến bộ phận máy tính để lập hoá

đơn tiền điện và các bộ phận liên quan khác để khép kín nhiệm vụ kinh

doanh điện năng.

Thực tiễn kí kết hợp đồng cho sinh hoạt tiêu dùng.

2.1. Chủ thể kí kết.

Chủ thể kí kết là những hộ gia đình, các khu tập thể, ngươỡ dõn thuộc địa

phận tỉnh Hà Tõy cú nhu cầu sử dụng điện của công ty, ngoài ra các cá nhân

không thuộc địa phận tỉnh Hà Tây nhưng có nhu cầu mua và sử dụng điện tại

công ty thì trong điều kiện ở nơi người, khu tập thể, hộ gia đỡnh đú sinh sống

không có trạm biến áp để cung cấp điện năng cho tiêu dùng.

2.2. Nội dung kí kết trong hợp dồng cho sinh hoạt tiêu dùng.

Nội dung của hợp đồng mua bán điện cho tiêu dùng bao gồm những phần

nội dung chủ yếu sau.

Căn cứ bộ luật dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 của nước Cộng Hoà

Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của

Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện.41Trong hợp đồng cú cỏc chủ thể kí kết và 10 điều có trong hợp đồng.

Chủ thể bao gồm bên bán điện là công ty điện lực Hà Tây và bên mua điện là

Ông nguyễn thành nhân.

Bên bán điện : Giám đốc công ty điện lực Hà Tây, nếu không phải là

giám đốc của công ty thì phải có giấy uỷ quyền (theo giấy uỷ quyền số…),

của công ty, chi nhánh nào, địa chỉ của bên bán điện, số điện thoại, số Fax,

Email, tài khoản của bên bán điện, mó sú thuế, số điện thoại nóng.

Bên mua điện : Hé gia đình mua điện, và hộ dùng chung theo danh sách

đính kèm nếu có, người đại diện, số chứng minh thư, theo giấy uỷ quyền, địa

chỉ của bên mua điện, số điện thoại, sú fax, Email, tàI khoản của bên mua

điện.

Hai bên thoả thuận kí hợp đồng với 10 điều khoản có sẵn trong hợp đồng. Nội

dung bao gồm.

Điều1. Bến bán điện đồng ý bán điện cho bên mua và bên mua điện đồng ý

mua điện để sử dụng trong sinh hoạt.

Điều2. Điện năng thanh toán được xách định qua công tơ ( của người mua,

của người bán).

Điều3. Ghi chỉ số công tơ.

Điều4. Giá bán điện.

Điều5. Phương thức thanh toán tiền điện.

Điều6. Quyền và nghĩa vụ của bên bán điện.

Điều7. Quyền và nghĩa vụ của bên mua điện.

Điều8. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào

vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Điều9. những thoả thuận khác của hai bên

Điều10.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kớ.Trong thời gian thực hiện,

một trong hai bên có yêu cầu chấm dứt hợp đồng, thay đổi hoặc bổ sung nội42Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

×