1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Cơ cấu tổ chức của công ty điện lực Hà Tây

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (301.03 KB, 49 trang )


- Phòng tài chính kế toán nghiên cứu . đề xuất chủ trương, phương

hưúng chuẩn bị kịp thời chính xác cho các quy định quản lý thuộc lĩnh vực tài

chính kế toán

- Tổ chức hướng chỉ đạo việc triển khai thực hiện các qui định quản lý

hạch toán của nhà nước , ngành của giám đốc.e. Phòng quản lý xây dựng

Phòng quản lý xây dựng tham mưu đề xuất giúp giám đốc trong việc

thực hiện đúng các quy định của nhà nưúc , tổng cụng ty Điện lực Việt Nam

và công ty Điện lực I về công tác đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu, là đầu

mối quản lý dầu tư xây dựng các công trình điện trong phạm vi tỉnh Hà Tây.f. Phòng kinh doanh bán điện

- Phũng kinh doanh bán điện tham mưu gớup giám đốc chỉ đạo các đơn

vị trong điện lực Hà Tây thực hiện đầy đủ, đúng đắn các chủ trương chính

sách của nhà nước, của ngành về công tác kinh doanh bán điện trên địa bàn

tỉnh Hà Tây.

- Hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra các chi nhánh diện, các kế hoạch sử

dụng điện về các mặt nghiệp vụ để thực hiện các chính sách chế độ kinh

doanh bán điện.

- Trưởng phòng và phó phòng của công ty điện lực Hà Tây làm việc

theo uỷ quyền của giám đốc. Các nhân viên của phòng kinh doanh sẽ quản lý

về kinh daonh điện năng tại công ty, có một nhúm cỏc nhân viên quản lý chi

nhánh điện trực thuộc 1 hoặc 2 chi nhánh điện trực thuộc, xem xét các trường

hợp kí kết, giải quyết những vấn đề khúc mắc mà bên mua dòi hỏi, và kí kết

hợp đồng theo uỷ quyền của cấp trên.g. Phòng điện nông thôn32Phòng điện nụngthụn là dầu mối cựng cỏc phòng ban liên quan tổng

hợp tình hình giúp đỡ giám đốc nắm sát tình hình, tham gia các đề xuất các

phương án cải tạo nâng cấp mở rộng và phát triển hệ thống điện nông thôn

đúng qui hoạch, đúng tiêu chuẩn kĩ thuật, đảm bảo việc cung cấp địờn. An

toàn ổn định đáp ứng nhu cầu an toàn và phát triển kinh tế – xã hội.h. Phòng an toàn lao động

Phòng an toàn lao động tham mưu cho giám đốc trong nhiều lĩnh vực

công tác như : công tác thanh tra của thủ trưởng, công tác kiểm tra chất lượng

dịch vụ cung cấp điện và các hoạt động sản xuất, công tác pháp chế trong hoạt

động của doanh nghiệp, công tác kiểm tra nội bộk. Phòng máy tính

Phòng máy tính tham mưu với các giám đốc các chương trình, dự án kế

hoạch về việc phát triển ứng dụng công nghệ tin học trong sản xuất kinh

doanh .Tổ chức thực hiện áp dụng thực hiện áp dụng những tiến bộ cộng nghệ

tin học kịp thời, chính xác và có hiệu quả.I. Phòng Điều độ:

Phòng điều độ điều hành lưới điện trong từng ca điều độ , đồng thời

tham mưu giúp giám đốc khai thác vận hành lưới điện địa phương, hoàn thiện

hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, công tác điều độ đồng bộ từ điờự độ

cấp trên đến điều độ các tổ chức vận hành, thao tác ở chi nhánh điện .m. Phân xưởng đo lường thí nhiệm (PX 1)

PX1 là một đơn vị sản xuất trong dây truyền sản xuất kinh , doanh bán

điện của điện lực Hà Tây . Hoạt động theo đúng quy định của nghành điện

lực, quy trình kiểm tra hiệu chỉnh công tơ của Trung tâm đo lường Nhà nước,

33các quy trình kĩ thuật khác của nghành quy định đối với công việc của phân

xưởng. Hoạt động chủ yếu theo kế hoạch sản xuất điện lực ra hàng tuần,

thỏng, quớ ,năm để phục vụ công tác quản lý, vận hành, kinh doanh bán điện,

xây dựng phát triển lưới điện và kế hoạch tự bổ xung của phân xưởng .n. Phân xưởng cơ điện (PX2) :

PX2 là đơn vị sản xuất làm nhiệm vụ phục vụ các đơn vị quản lý vận

hành và kinh doanh bỏn đIờn trong dây chuyền sản xuất của điện Hà tây. Đó

là quản lý, sử dụng và sửa chữa các thiết bị áp lực , cần trục, thiết bị lọc dầu

Vận chuyển bảo quản các loại hàng hóa , thiết bị xăng dầu. Quản lý vận hành

toàn bộ phương tiện vận tảI để phục vụ sản xuất kinh doanh toàn điện lực .P. Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế (Đội Cao Thế ):

Đội cao thế là một đơn vị sản xuất làm nhiệm vụ quản lý vận hành lưới

điện cấp điện áp từ 35kv trở lên trong lưới điện tỉnh Hà tây. Đội được giao

nhiệm vụ quả lý toàn bộ các đường dây 110kv , các đường trục 35kv. Ranh

giới quản lý của Đội cao thế được phân quy định trong phân cấp quản lý lưới

điện của điện lực Hà tây .q. Chi nhánh điện :

Chi nhánh điện là đơn vị cơ sở trực tiếp của điện lực thực hiện tũan bộ

nhiệm vụ sản xuất , kĩ thuật và kinh doanh bán điện theo kế hoạch sản xuất

kinh doanh do Giám đốc điện lực tỉnh giao hàng thỏng, quớ, năm.

- Với các bộ công nhân viên kịp thời , đầy đủ .Quản lý và thực hiện các

chế độ chinh sách về tàI chính kế toán của ĐIửn lực theo đúng chế độ quy

định .

- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện XDCB, sủa chữa lớn , chủ động thực

hiện việc thanh toán , quyết. toỏn cỏc công trình XDCB.34Phạm vi hoạt động của công ty điện lực Hà Tây

Nói về phạm vi hoạt động của công ty đIện lực hà tây thi chóng ta nói

về hai khía cạnh

+ phạm vi quản lý điện của công ty điện lực Hà Tây+ phạm vi quản lýđiện của công ty điện lực Hà Tây

+ phạm vi kinh doanh của công ty điện lực Hà Tây

là một chi nhánh của công ty điện lực I công ty đIện lực hà tây là chi

nhánh quản lý điện tại tỉnh hà tây, với chức năng mua bán va các hoạt động

kinh doanh khác, về mặt quản lớ thỡ công ty điện lực hà tây chỉ quan lý ở địõ

phận tỉnh hà tây với 14 chi nhánh được đặt ở các huyện thuộc địa phận tỉnh hà

tây như (Quốc oai, hà đông, thường tín . . . . .)

Về mặt kinh doanh thì điện lực Hà Tây phân phối điện lực trên địa phận tỉnh

Hà Tõy, bỏn cho các hộ kinh doanh có nhu cầu, các tổ chức kinh tế, các doanh

nghiệp sản xuất thuộc địa phận tỉnh Hà Tây, có thể kí hợp đồng trực tiếp với

công ty điện lực Hà Tây hoặc có thể làm việc với chi nhánh ở các huyện , đã

được sự cho phép của công ty điện lực Hà tây

3. Tổng quan về quá trình hoạt động của công ty điện lực hà tây trong năm

qua.

Tổng quan về tình hình kinh tế của năm 2003.

hàng tồn kho

đầu kì : 156.222.2629

: 752.035.021

cuối kì :2.113.984.798

: 913.028.55635TSCD

đầu kì : 276.629.714.877

cuối kì: 351.723.954.498

Tiền đầu tư

nguồn vốnTiền gửi ngân hàng

gửi ngân hàngtiền mặttiền mặtđầu kì : 78.682.697.6725.216.388.627125.336.731125.336.731

cuối kì :116.558.793.9393.307.298.410

3.307.298.410250.294.577250.294.577Tổng doanh thu năm 2003

bán điện : 495.444.875.720

SXKD khác: 4.581.065.662

Lợi nhuận năm 2003

Bán điện :54.841.248.138

SXKD khác : 875.979.660

Lợi nhuận sau thuế :

Bán điện : 37.292.048.734

SXKD khác :595.666.168

Chi phí tiền lương

Tiền lương = 19.026.761.796

BHXH,BHYTế,CPCĐoàn=1.580.708.54936TiềnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

×