1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Kế toán chi phí sản xuất và tính giáthành sản phẩm tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 94 trang )


Luận văn tốt nghiệp65Nguyễn Thị Hoàng Hạnhtốt cho công tác sản xuất kinh doanh. Song song với quá trình chuyển đổi ấy,

bộ máy kế toán với chức năng thực hiện công tác tài chính- kế toán cho công

ty cũng đã không ngừng biến đổi cả về cơ cấu lẫn phơng pháp làm việc. Có

thể nhận thấy điều đó thông qua những u điểm nổi bật trong công tác kế toán

hiện nay của công ty.

- Nhận thức đợc tầm quan trọng của việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ

giá thành sản phẩm trong cơ chế thị trờng, công ty đã ra sức tăng cờng quản lý

kinh tế, quản lý sản xuất mà trớc hết là quản lý chi phí sản xuất và giá thành

sản phẩm. Tại công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi, kế toán thực sự đợc coi là một

công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý. Bộ máy kế toán của công ty đợc

bố trí tơng đối hoàn chỉnh, gọn nhẹ, nắm vững các chính sách, chế độ kế toán

cũng nh nhiệm vụ cụ thể của mình.

- Hình thức kế toán công ty sử dụng hiện nay là tơng đối đầy đủ theo quy

định của chế độ kế toán nhà nớc ban hành. Việc lựa chọn hình thức "Chứng từ

ghi sổ " trong tổ chức hạch toán kế toán là phù hợp với quy mô hoạt động, đặc

thù sản xuất của công ty. Ngoài ra việc tổ chức luân chuyển chứng từ ở phòng

kế toán một cách hợp lý cũng góp phần tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho

việc thực hiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

đợc nhanh chóng và chính xác.

- Vì chi phí nguyên vật liệu của công ty thờng bỏ ra ngay từ đầu còn chi

phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung bỏ dần theo mức độ hoàn

thành của công trình nên công ty đã lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ chi phí sản

xuất chung là chi phí nhân công trực tiếp là tơng đối hợp lý. Tiêu chuẩn phân

bổ này cho phép công ty phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng đơn đặt

hàng, từng công trình, từng hạng mục công trình sát với thực tế hơn.

- Một trong những u điểm nổi bật trong công tác tính giá thành sản phẩm

của công ty là việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tợng tính

giá là từng đơn đặt hàng, từng công trình. Sự phù hợp giữa đối tợng tập hợp

chi phí và đối tợng tính giá là cơ sở giúp cho việc tính giá thành sản phẩm đợc

đơn giản mà vẫn đảm bảo tính chính xác cao.

Bên cạnh những u điểm trên, công tác kế toán tại công ty Cơ khí - Điện

Thủy Lợi còn tồn tại một số vớng mắc mà theo em nếu khắc phục đợc sẽ giúp

hoạt động sản xuất của công ty đạt hiệu quả cao hơn. Đó là :

Về hệ thống sổ

Nhìn chung, hệ thống sổ hiện công ty đang sử dụng đã đáp ứng đợc về cơ

bản những yêu cầu của công tác kế toán. Tuy nhiên, ở công ty không có bảngLuận văn tốt nghiệp66Nguyễn Thị Hoàng Hạnhphân bổ vật t mà chỉ có bảng kê tổng hợp vật t xuất dùng. Bảng kê tổng hợp

vật t xuất dùng của công ty có nội dung gần giống với bảng phân bổ vật liệu

nhng nó không thể hiện đợc nội dung kinh tế của bảng phân bổ vật liệu. Vì ở

bảng kê tổng hợp những số liệu đó chỉ phản ánh quá trình tập hợp chi phí về

vật t phát sinh trong kỳ ở công ty mà không phản ánh đợc quá trình phân bổ

vật t cho các đối tợng tập hợp chi phí có liên quan trong trờng hợp vật t đó

xuất sử dụng cho nhiều đối tợng và không thể tập hợp trực tiếp cho từng đối tợng.

Về công tác ghi chép ban đầu

Tại công ty, hình thức sổ kế toán đợc áp dụng hiện nay là hình thức

Chứng từ ghi sổ. Nhng kế toán chỉ lập chứng từ ghi sổ vào cuối tháng nên

công việc bị dồn vào cuối tháng và cuối quý.

Phiếu xuất kho ở công ty mới đợc lập thành 2 liên và đều đợc lu tại

phòng kế toán. Nh vậy ở phòng kế hoạch vật t không lu bản nào, khi phòng

vật t muốn lấy số liệu về tình hình tồn kho vật t thì lại phải mợn liên lu tại

phòng kế toán. Điều này làm cho cả hai bộ phận đều mất thời gian và làm mất

khả năng đối chiếu giữa hai phòng. Theo em, công ty nên mở thêm một liên

nữa giao cho phòng kế hoạch vật t để theo dõi tình hình vật t, tránh tình trạng

khi cần lại phải đi mợn và đảm bảo quan hệ đối chiếu, kiểm tra giữa số liệu

trên sổ của kế toán vật t và trên sổ của phòng kế hoạch vật t.

Về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Phơng pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng mà công ty đang sử dụng là

phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất và đặc điểm sản phẩm của công ty.Tuy

nhiên do công ty dựa trên định mức của từng chi tiết, hạng mục để cấp vật liệu

hoặc cấp tiền cho các xí nghiệp, các xí nghiệp sau khi hoàn thành chi tiết,

hạng mục đó sẽ chuyển toàn bộ các chứng từ về phòng kế toán nhng đó là số

liệu tổng hợp. Kế toán công ty dựa trên định mức phí để phân bổ chi phí sản

xuất theo từng khoản mục chi phí. Điều này làm cho công việc của kế toán chi

phí- giá thành ở công ty vào cuối kỳ quá nhiều và dồn dập. Mặt khác, có

những chi phí sản xuất ở công ty có thể tập hợp trực tiếp cho từng công trình

nhng do kế toán ở các xí nghiệp không tập hợp để đa lên nên kế toán chi phí giá thành ở công ty phải phân bổ cũng làm giảm tính chính xác của các khoản

mục chi phí.

Ngoài ra, công ty mới chỉ tận thu những phế liệu từ các công trình mà

công ty lắp đặt tại chân công trình còn đối với các công trình đợc sản xuất,Luận văn tốt nghiệp67Nguyễn Thị Hoàng Hạnhchế tạo tại các xí nghiệp thì cha thấy hạch toán phế liệu thu hồi. Điều này thể

hiện việc quản lý cha chặt chẽ các phế liệu có thể thu hồi ở công ty. Công tác

này nếu làm tốt sẽ cho phép công ty giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính

vào giá thành sản phẩm (công trình, hạng mục công trình), là cơ sở để công ty

tiết kiệm đợc chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tạo điều kiện để tăng lợi nhuận.

3.2/ Biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi

3.2.1/ Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là

vấn đề hết sức phức tạp, vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn trong

quản lý kinh tế nói chung và quản lý chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm nói

riêng.

Mặt khác, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm luôn là công cụ quan trọng của công ty trong việc đánh giá hiệu quả sản

xuất, tăng cờng quản trị doanh trị doanh nghiệp. Đặc biệt trong điều kiện nền

kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng cạnh tranh quyết liệt, để tồn tại các

doanh nghiệp phải luôn hoàn thiện không chỉ công tác kế toán mà còn cả công

tác quản lý trong sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản

phẩm. Hơn nữa, chế độ kế toán do nhà nớc ban hành là chung cho các doanh

nghiệp trong mọi lĩnh vực nên công ty phải lựa chọn những mảng phù hợp với

điều kiện, đặc điểm của công ty mình để vận dụng cho phù hợp. Từ đó cũng

đặt ra vấn đề phải hoàn thiện công tác kế toán cho phù hợp với yêu cầu quản

lý doanh nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu nói trên, đòi hỏi công tác kế toán tập hợp chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Cơ khí-Điện Thủy Lợi phải

không ngừng từng bớc hoàn thiện. Song việc hoàn thiện đó phải đảm bảo theo

một số nguyên tắc sau:

+ Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí phải đảm bảo sự thống

nhất quản lý giữa công ty với các cơ quan quản lý cấp trên, đảm bảo sự thống

nhất giữa các chỉ tiêu mà kế toán phản ánh, thống nhất về hệ thống chứng từ,

tài khoản kế toán và các sổ sách báo cáo kế toán.

+ Đảm bảo bộ máy kế toán gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm tổ chức quản

lý, sản xuất đặc thù của công ty. Khi tổ chức bộ máy kế toán phải dựa trên các

chế độ, thể lệ về quản lý hành chính và công tác kế toán, lựa chọn hình thứcLuận văn tốt nghiệp68Nguyễn Thị Hoàng Hạnhkế toán phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất của công ty, đồng

thời phải chú ý đến vấn đề trang thiết bị, phơng tiện tính toán hiện đại.

+ Tiếp cận với các chuẩn mực kế toán quốc tế một cách phù hợp với tình

hình thực tế của Việt Nam nói chung và của công ty nói riêng.

+ Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả

về hoạt động kế toán tài chính của công ty nhằm phục vụ kịp thời cho việc chỉ

đạo quá trình sản xuất kinh doanh.

3.2.2/ Biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi

Qua quá trình tìm hiểu thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi, em nhận thấy

nhìn chung công tác này đã đợc thực hiện có nề nếp, đảm bảo tuân thủ theo

chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với điều kiện sản xuất cụ thể của công ty,

đồng thời đáp ứng đợc yêu cầu của công tác quản lý. Tuy nhiên, trong công

tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm còn có những

điểm cha thật hợp lý mà theo em nếu khắc phục đợc sẽ giúp cho công ty hoạt

động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

Với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi, em xin mạnh

dạn đề xuất một số ý kiến sau:

a/ Về hệ thống sổ công ty sử dụng

Hiện nay, ở công ty không lập bảng phân bổ vật t mà chỉ sử dụng bảng

kê tổng hợp vật t xuất dùng có mẫu sổ gần phù hợp với bảng phân bổ vật t, tuy

nhiên, nội dung bảng kê thì chỉ phản ánh đợc quá trình tập hợp chi phí chứ nó

không phản ánh đợc quá trình phân bổ chi phí cho từng công trình. Để giúp kế

toán thuận lợi trong quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm, công ty nên lập bảng phân bổ vật t theo mẫu sau:

Biểu số 28

phân bổ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ

Tháng 12 năm 2002

( Đơn vị tính: đồng)

ST

T

1.Ghi Có các TK

Đối tợng sử dụngTK 621

Công trình Tiêu NamTK 152

1.201.680.000

152.959.314TK 153Luận văn tốt nghiệp2.

3.Công trình Quảng Bình

Công trình Hồ Truồi

.

TK 627

TK 642

Cộng

Ngời lập bảng

(Đã ký)69Nguyễn Thị Hoàng Hạnh

41.511.599

94.173.620

..

4.857.700

566.6009.450.0001.207.104.300

9.450.000

Ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kế toán trởng

( Đã ký )Số liệu để phản ánh vào bảng phân bổ vật t đợc tổng hợp từ các chứng từ

xuất kho vật liệu và các bảng kê chi tiết vật t xuất dùng. Sau đó, số liệu ở bảng

phân bổ vật t đợc dùng làm căn cứ ghi sổ chi tiết TK621 cho từng đơn đặt

hàng, vào bảng kê nhập - xuất - tồn, lập chứng từ ghi sổ.

b/ Về hệ thống tài khoản sử dụng

Trong quá trình tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất

của công ty đợc tập hợp sang bên Nợ TK154. Sau đó từ TK154 toàn bộ chi phí

đó đợc kết chuyển ngay sang TK911 để xác định kết quả. Đây là bớc làm tắt

của công ty nhằm làm giảm bớt khối lợng công việc kế toán nhng bớc làm tắt

này là không hợp lý. Vì khi công ty kết chuyển từ TK154 sang ngay TK911 sẽ

khó khăn cho kế toán chi phí - giá thành trong việc kiểm soát giá vốn hàng

bán. Theo em, để thuận lợi cho kế toán trong việc tập hợp chi phí - tính giá

thành và xác định kết quả thì công ty nên sử dụng TK632- Giá vốn hàng bán.

Khi sử dụng tài khoản này, toàn bộ chi phí sản xuất tập hợp đợc trên TK154,

sau khi đã loại trừ các khoản giảm chi phí, số còn lại sẽ đợc kết chuyển sang

TK632 để xác định giá thành thực tế của sản phẩm, công trình hoàn thành.

Sau đó, kế toán mới kết chuyển giá vốn thực tế sang TK911 để xác định kết

quả.

Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế tạo, lắp đặt, các sản phẩm sau

khi sản xuất tại công ty đợc vận chuyển đến chân công trình để lắp đặt. Vì

vậy, phát sinh khoản chi phí máy thi công nh chi phí về máy cẩu, xe vận

chuyển hàng.Để thuận lợi cho công tác kế toán và để đánh giá đúng khả

năng sử dụng máy móc, thiết bị thi công công ty nên sử dụng TK623 - Chi phí

sử dụng máy thi công theo quyết định số 1864/1998/QĐ/TC ngày 16/12/1998

của Bộ tài chính. TK 623 đợc mở chi tiết để quản lý chi phí theo yếu tố gồm:

- TK 623(1): Chi phí nhân công

- TK 623(2): Chi phí vật liệuLuận văn tốt nghiệpNguyễn Thị Hoàng Hạnh70- TK 623(3): Chi phí dụng cụ sản xuất

- TK 623(4): Chi phí khấu hao máy thi công

- TK 623(7): Chi phí dịch vụ mua ngoài

- TK 623(8): Chi phí khác bằng tiền

Mặt khác, để quản lý các chi phí này, kế toán có thể sử dụng mẫu sổ chi

tiết sau:

Biểu số 29

Sổ chi tiết chi phí sử dụng máy thi công

TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Tên máy: .

Công suất: ..

Nớc sản xuất : ..

Tháng .. năm..

Chứng

từ

SH NTDiễn

giải

...Cộng

PSTK

ĐƯ

..Khoản mục chi phí

6231

.6232

..6233

.6234

.6237

Cộng

6238

.Ngày.... tháng. năm.

Ngời ghi sổ

Kế toán trởng

(Tên, chữ ký)

( Tên, chữ ký)

c/ Vấn đề hạch toán nghiệp vụ phế liệu thu hồi

Xuất phát từ thực trạng ở công ty là chỉ mới hạch toán phế liệu thu hồi ở

các công trình mà công ty lắp đặt tại chân công trình, trong khi đó khoản phế

liệu tại các xí nghiệp hầu nh không đợc hạch toán. Đây có thể coi là một thiếu

sót trong quản lý chi phí của công ty. Bởi lẽ, là một doanh nghiệp sản xuất,

chế tạo chủ yếu là thủ công nh gò, hàn, doa, rènthì hiện tợng có phát sinh

phế liệu trong quá trình sản xuất là không thể tránh khỏi. Nếu công ty tận thu

đợc khoản phế liệu này sẽ là một nhân tố làm giảm chi phí nguyên vật liệu

trực tiếp tính vào giá thành sản phẩm, góp phần hạ giá thành sản phẩm sản

xuất. Phế liệu của công ty tại các xí nghiệp sản xuất chủ yếu bao gồm: thép

phế liệu, sắt mẩu, tôn Khoản thu hồi này sẽ làm giảm chi phí ,cụ thể: Cuối

kỳ, kế toán căn cứ vào phiếu thu, biên bản thanh lý hoặc phiếu nhập kho (đối

với phế liệu thu hồi có thể dùng lại đợc) để hạch toán :Luận văn tốt nghiệp71Nguyễn Thị Hoàng HạnhNợ TK111, 331, 152: Giá trị phế liệu thu hồi

Có TK 154: Ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

d/ Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm

Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở nên

gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thờng xuyên cải tiến mẫu mã sản phẩm

cho phù hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng, nâng cao chất lợng sản phẩm và phải

hạ đợc giá thành. Đối với một doanh nghiệp sản xuất nh công ty Cơ khí- Điện

Thủy Lợi việc hạ giá thành sản phẩm là con đờng cơ bản để tăng doanh lợi, nó

cũng là tiền đề để hạ giá bán, tăng sức cạnh tranh của công ty trên thị trờng.

Để hạ giá thành sản phẩm đòi hỏi công ty phải quản lý, sử dụng hợp lý, tiết

kiệm các nguồn vật t, lao động và tiền vốn bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh

doanh. Tuy nhiên công tác đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ở

công ty còn yếu, hầu nh là không có. Vì vậy, với góc độ là một sinh viên thực

tập và dựa trên những kiến thức đã đợc học kết hợp với tình hình thức tế tại

công ty, em thấy việc hoàn thiện công tác đánh giá tình hình thực hiện kế

hoạch giá thành tại công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi là hết sức cần thiết để giúp

hoạt động của Công ty mang lại hiệu quả cao hơn, đảm bảo mức tăng lợi

nhuận cho công ty.

Các nội dung phân tích, đánh giá chi phí và giá thành công ty có thể thực

hiện là:

- Phân tích, đánh giá khái quát tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản

phẩm.

- Phân tích đánh giá từng khoản mục giá thành.

Các nội dung trên có thể cụ thể hóa qua các bớc sau:

Phân tích đánh giá khái quát tình hình thực hiện kế hoạch giá thành

sản phẩm.

Trên cơ sở các số liệu đã tập hợp đợc trong bản luận văn này, em xin

phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của công trình Tiêu Nam để

minh hoạ.

Chi phí định mức cho cả công trình do phòng kế hoach vật t lập là:

1.182.017.000 (đồng).

Trong đó: CPNVLTT là: 869.792.000 (đồng).

CPNCTT là: 170.910.000 (đồng).

CPSX chung là: 141.315.000 (đồng).

Chi phí thực tế để hoàn thành toàn bộ công trình do kế toán tập hợp và

phân bổ là: 1.154.476.459 (đồng).Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×