1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Vật lý >

Bài 14:PHẢN XẠ ÂM – TIẾNG VANG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (502.96 KB, 114 trang )


- Treo hình 14.1 hướng dẫn

cho HS biết thế nào là âm

- C1: Nghe thấy tiếng

phản xạ.

vang ở giếng, phòng…Vì - Yêu cầu hs đọc và trả lời

ta phân biệt được âm trực C1, C2,C3?

tiếp và âm phản xạ.

C2: Ta nghe thấy âm

trong phòng kín to hơn

ngoài trời vì trong phòng

kín ta nghe được âm trực

tiếp và âm phản xạ.

C3: a. Phòng nào củng có

âm phản xạ.

b. S = 11.3m

* Kết luận: Có tiếng

- Yêu cầu hs nhận xét bổ

vang khi nghe thấy âm

sung.

phản xạ cách âm trực

tiếp một khoảng thời gian - Yêu cầu hs làm phần kết

luận.

ít nhất 1/15 giây.- Nghe hướng dẫn.- C1: Nghe thấy tiếng

vang ở giếng, phòng…Vì

ta phân biệt được âm trực

tiếp và âm phản xạ.

C2: Ta nghe thấy âm

trong phòng kín to hơn

ngoài trời vì trong phòng

kín ta nghe được âm trực

tiếp và âm phản xạ.

C3: a. Phòng nào củng có

âm phản xạ.

b. S = 11.3m

- Nhận xét bổ sung.

* Kết luận: Có tiếng vang

khi nghe thấy âm phản xạ

cách âm trực tiếp một

khoảng thời gian ít nhất

1/15 giây.* HĐ 3: Tìm hiểu vật phản

15’ II. Vật phản xạ âm tốt

xạ âm tốt, vật phản xạ âm

và vật phản xạ âm kém. kém.

- Treo hình 14.2 cho hs xem.

- Xem hình.

- Hướng dẫn thí nghiệm.

- Những vật cứng có bề

mặt nhẵn thì phản xạ âm - Vật thế nào thì phản xạ âm - Nghe hướng dẫn.

- Những vật cứng có bề

tốt?

tốt ( Hấp thụ âm kém)

mặt nhẵn thì phản xạ âm

- Những vật mềmm xốp

có bề mặt gồ gề thì phản - Vật thế nào thì phản xạ âm tốt ( Hấp thụ âm kém)

- Những vật mềmm xốp

kém?

xạ âm tốt ( Hấp thụ âm

có bề mặt gồ gề thì phản

tốt)

xạ âm tốt ( Hấp thụ âm

tốt)

- Yêu cầu các nhóm làm

- C4: + Vật phản xạ âm

C4?

- C4: + Vật phản xạ âm

tốt: Mặt gương, mặt đá

tốt: Mặt gương, mặt đá

hoa, tấm kim loại, tường

hoa, tấm kim loại, tường

gạch.

gạch.

43+ Vật phản xạ âm kém:

Miếng xốp, áo len, ghế

đệm mút, cao su xốp.7’III. Vận dụng.

- C5: Hấp thụ âm tốt để

làm giảm tiếng vang.

- C6: Để hướng âm phản

xạ từ tay đến tai nhằm

nghe âm rõ hơn.

- C7: v= 750 m.

- C8 a,b, d.- Yêu cầu học sinh nhóm

khác nhận xét.

* HĐ 4: Vận dụng.

- Yêu cầu học sinh đọc và

làm C5, C6, C7, C8.+ Vật phản xạ âm kém:

Miếng xốp, áo len, ghế

đệm mút, cao su xốp.

- Nhận xét.- C5: Hấp thụ âm tốt để

làm giảm tiếng vang.

- C6: Để hướng âm phản

xạ từ tay đến tai nhằm

nghe âm rõ hơn.

- C7: v= 750 m.

- C8 a,b, d.4. Củng cố : (2’)

- Vật thế nào thì phản xạ âm tốt. Vật thế nào thì phản xạ âm kém.

5. Dặn dò: (1’)

- Về nhà học bài và đọc phần có thể em chưa biết.

- Làm bài tập SBT. Xem trước bài 15 SGK.

- Nhận xét lớp.

IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy44Tuần: …………

Tiết :………….Ngày sọan : ……………………….

Ngày dạy : ……………………….Bài 15:CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒNI.Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn.

- Đề ra được một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

2. Kỹ năng.

- Quan sát và rút ra kết luận.

3. Thái độ.

- Có tinh thần hợp tác trong công việc.

II. Chuẩn bò:

1. Giáo viên :

- Hình 15.1, 15.2, 15.3.2. Học sinh: (mỗi nhóm)

- Bảng nhóm C3.

III. Tổ chức hoạt động lên lớp

1. Ổn đònh lớp: (1’)

- Kiểm tra só số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ : (3’)

- Vật thế nào thì phản xạ âm tốt. Vật thế nào thì phản xạ âm kém.

3. Bài mới

TG NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HỌAT ĐỘNG CỦA HS

2’

*HĐ1 : Tổ Chức Tình

Huống Học Tập.

- Hãy tưởng tượng nếu thiếu - Nghe giảng và suy nghó.

âm thanh cuộc sống chúng

ta sẽ tẻ nhạc và khó khăn

như thế nào? Tuy nhiên

tiếng động lớn và kéo dài sẽ

tác động lớn tới thần kinh

của con người. Vì vậy trong

các nhà máy, ở các thành

phố công nghiệp, người ta

phải hạn chế bớt những

tiếng ồn. Cần phải làm thế

4513’ I. Nhận biết ô nhiễm

tiếng ồn.

C1:

+ Hình 15.1: Tiếng ồn to

như không kéo dài.

Không gay ô nhiễm.

+ Hình 15.2: Tiếng ồn to,

kéo dài. Gây ô nhiễm

ảnh hưởng đến việc gọi

điện thoại, điến tai người

thợ khoan.

+ Hình 15.3: Tiếng ồn to,

kéo dài. Gây ô nhiễm

ảnh hưởng đến việc học

tập của học sinh.nào?

* HĐ 2: Nhận biết ô nhiễm

tiếng ồn.

- Treo hình 15.1,15.2,15.3

cho học sinh xem và trả lời

C1.- Xem hình và trả lời C1.

+ Hình 15.1: Tiếng ồn to

như không kéo dài.

Không gay ô nhiễm.

+ Hình 15.2: Tiếng ồn to,

kéo dài. Gây ô nhiễm

ảnh hưởng đến việc gọi

điện thoại, điến tai người

thợ khoan.

+ Hình 15.3: Tiếng ồn to,

kéo dài. Gây ô nhiễm

ảnh hưởng đến việc học

tập của học sinh.

- Kết luận: Tiếng ồn gây

ô nhiễm là tiếng ồ to và

- Yêu cầu học sinh tìm từ

thích hợp điền vào chỗ trống kéo dài làm ảnh hưởng

* Kết luận: Tiếng ồn

xấu đến sức khoẻ và sinh

gây ô nhiễm là tiếng ồ to phần kết luận.

hoạt của con người.

và kéo dài làm ảnh

- Nhận xét bổ sung.

hưởng xấu đến sức khoẻ

- Gọi học sinh nhận xét bổ

và sinh hoạt của con

- C2: b,d.

sung.

người.

- Yêu cầu học sinh đọc và

trả lời C2?

- Vậy có những biện pháp

- C2: b,d.

nào để chống ô nhiễm tiếng

14’

ồn?

* HĐ 3: Tìm hiểu biện

II. Tìm hiểu biện pháp

chống ô nhiễm tiếng ồn. pháp chống ô nhiễm tiếng

- Đọc thông tin sách giáo

ồn.

khoa.

- Yêu cầu học sinh đọc

- Nghe giảng.

thông tin sách giáo khoa.

- Giải thích cho học sinh

- C3:

hiểu thông tin.

- Phân nhóm phát phiếu học + Cấm bóp còi…

+ Trồng cây xanh…

tập yêu cầu học sinh làm

+ Xây tường chắn…

C3?

46Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×