1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT 13. HỌC HÁT BÀI: ĐI CẤY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.87 KB, 94 trang )


Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv hỏt trớch

Gv hỏt muNm hc 2013-2014trớch trong T khỳc mỳa ốn gm 10 bi hỏt).

- Hỏt trớch on bi "Nh m" trong t khỳc mỳa ốn.

- Hỏt mu bi i cy cho Hs nghe 1-2 lnGv hng dn v - Chia bi hỏt thnh 4 cõu

ỏnh du

Cõu 1: T u n "Sỏng trng"

Cõu 2 : Tip theo n "cựng chng"

Cõu 3: Tip theo n "cu cho"

Cau 4: Cũn li

Gv n

- n cao i lờn, xung cho Hs luyn thanh õm a

mt n hai phỳt.

Gv ỏnh n v Tp hỏt tng cõu : Dch ging xung = -3

hng dn

Gv n cõu mt

- n giai iu cõu mt 2 ln cho Hs nghe sau ú n

li v bt nhp cho Hs hỏt

Gv n cõu hai

Gv n ni 2 cõu

Gv hng dn

Gv n cõu ba

Gv hng dn

Gv n cõu bn

Gv hng dn

Gv n giai iu

Gv iu khin

Gv chia nhúm

Gv ch nh

Gv ch nh

Gv iu khinGv iu khin- Hs nghe

- Hs nghe cm

nhn

- Hs nhn bit- Hs luyn thanh

- Hs thc hin- Hs hỏt thm sau

ú hỏt theo giai

iu n.

n giai iu cõu hai 2 ln cho Hs nghe sau ú n v - Hs hỏt cõu hai 2hỏt mu bt nhp cho Hs hỏt.

3 ln

- n giai iu cho Hs ni hai cõu u

- Hs hỏt ni 2 cõu

- Khi tp hỏt Gv hng dn Hs du luyn 2 nt nhc, - Hs ghi nh v

th hin ỳng nt pha thng

thc hin ỳng

- n giai iu cõu ba 2 ln cho Hs nghe sau ú n v - Hs hỏt cõu ba

hỏt mu bt nhp cho Hs hỏt.

- Khi tp hỏt Gv lu ý Hs nhng t hỏt luyn ti 3 nt - Hs thc hin

nhc.

- n giai iu cõu bn 2 ln sau ú n vf hỏt bt - Hs tp hỏt cõu

nhp cho Hs hỏt.

bn

- Cõu bn l cõu khú nờn chỳ ý du luyn v c bit - Hs nghe thc

l ch o phỏch trong cõu

hin ỳng

- n giai iu chp Hs ni tip c bn cõu.

- Hs hỏt theo giai

iu n

- M giai iu ghi sn n bt nhp ch huy cho Hs - Hs hỏt theo s

hỏt ton bi 2 ln.

ch huy ca Gv

- Chia Hs thnh 3-4 nhúm luyn tp.

- Hs luyn tp

- Gi mt vi nhúm ln lt lờn trỡnh by bi hỏt. Gv - Hs Trỡnh by

m n.

- Gi mt vi Hs trỡnh by bi hỏt. Gv nhn xột - xp - Hs trỡnh by

loi

- Chn mt Hs cú ging hỏt tt hỏt phn lnh xng ú - Hs thc hin

l cõu 3: "Thp ốn cu cho" Cũn li cõu 1, 2, 4 Hs

hỏt ho ging. Gv m n.

- M phn m v giai iu ghi sn n bt nhp v - Hs hỏt theo s

ch huy cho Hs hỏt bi 2 ln, kt hp bng cỏch hỏt ch huy ca Gv

lnh xng, hỏt ho ging v nhc li cõu 3 v cõu 4

thờm mt ln na.GV: Nguyn Th Thanh Tõn-32-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv hng dnNm hc 2013-2014

2

4- Cho Hs hỏt bi kt hp nhp .Lu ý o phỏch ca

cõu 4.

4) Cng c:

Gv chỉ định và - Gọi lần lợt từng tổ trình bày bài hát. Gv nhận xét, chỉ

nhận xét

ra những chỗ còn hát sai.

Gv chỉ định

- Gọi một vài Hs biểu diễn bài hát. Gv nhận xét - xếp

loại.

5) Dặn dò:

Gv gợi ý và căn dặn - Dựa vào giai điệu bài hát tập đặt lời ca mới cho bài

hát.

- Làm bài tập ở SGK, tập thể hiện động tác phụ hoạ.

- Chuẩn bị tiết học sau.- Hs hỏt kt hp

ỏnh nhp

- Hs thực hiện

- Hs trình bày- Hs ghi nhớ* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-33-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngNm hc 2013-2014NS:18/11/2012-ND:23/11/2012

ễN TP BI HT: I CYTIT 14.Tập đọc nhạc : TĐN số 5

I . Mc tiờu :

- Hc sinh ụn li bi i cy, tp hỏt nh nhng, duyờn dỏng. Bit th hin vi ng tỏc ph

ho khi hỏt.

- Gi ý cho Hs tp t li ca mi cho bi dõn ca

- Tp c nhc ỏp dng thang õm : ụ - Rờ - Mi - Son - La.

-c nhc kt hp gừ phỏch, gừ tit tu.

II . Giỏo viờn chun b :

- n phớm in t

- Chộp bi TN ra bng ph

- t li ca mi

- Ghi sn phn m v giai iu vo b nh ca n.

III. Tin trỡnh dy hc

Hot ng ca

giỏo viờn

Gv kim tra s s

Gv t cõu hi

Gv nhn xột

Gv ghi bng

Gv hỏt

Gv hi

Gc n v hỏt

Gv iu khin

Gv hng dn

Gv ch nhGv iu khin

Gv chia nhúm

Gv ch nh

Gv hỏt muNi dung

1) n nh t chc

2) Bi c:

? Tp c nt nhc da trờn cõu hỏt u tiờn

trong bi i cy?

- Nhn xột - sa sai

3) Ni dung bi

Ni dung 1: ễn tp bi hỏt i cy

- Hỏt li bi i cy mt ln

? Cỏc em thy cõu no khú nht ?

- n v hỏt li cõu khú, hỏt li c bi

- M giai iu ghi sn n bt nhp cho Hs hỏt

2-3 ln.

-Hỏt nh nhng, duyờn dỏng, mm mi

- Ly tinh thn xung phong mt s Hs hỏt li bi

Gv nhn xột v u im v nhng li cũn mc

phi .

- Cho c lp ng lờn. Gv hng dn mt s

ng tỏc gi tay gin ph ho cho bi hỏt

- Phõn Hs thnh 3 nhúm luyn tp

- Gi mt vi nhúm biu din. Gv nhn xột -xp

loi Hs biu din tt.

- Hỏt mu li ca mi ch v "Quờ hng: vGV: Nguyn Th Thanh Tõn-34-Hot ng ca hc

sinh

L.trng bỏo cỏo

- Hs hỏt

- Hs c li

- Hs ghi v

- Hs nghe

- Hs tr li

- Hs nghe sa sai

- Hs hỏt

- Hs thc hin ỳng

- Hs trỡnh by- Hs thc hin

- Hs luyn tp

- Hs biu din

- Hs nghem nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngGv hng dn

Gv ch nhGv iu khin

Gv ghi lờn bng

Gv treo bng ph

Gv hiNm hc 2013-2014gi ý cho Hs tp t li ca mi (ch v "Quờ

hng" SGK)

-t li t mt cõu hỏt n c bi theo ch

khỏc m cỏc em yờu thớch

Ly tinh thn xung phong ca mt vi Hs t t

li ca mi theo ch khỏc. Gv nhn xột - b

sung. Gv nhn xột mt s Hs v hng dn v

nh

- M giai iu v phn m ghi sn n v bt

nhp cho Hs hỏt bi 2 ln

Ni dung 2 : Tp c nhc : TN s 5

Vo rng hoa (Nhc v li : Vit Anh)

-Bng ph chộp sn bi TN s 5

? Nhp ca bi TN s 5 l nhp my ? (Nhp 2 )

4? ý ngha ca nhp 2 ? (Mi ụ nhp cú 2 phỏch,

4

giỏ tr mi phỏch bng mt nt en, phỏch th

nht l phỏch mnh, phỏch th 2 l nh).

Gv hi

? Nt thp nht trong bi l nt gỡ ? (Nt ụ)

? Nt cao nht trong bi l nt no ? (Nt )

? Ngoi ra cũn cú nhng nt no?

- Mi, Son, La,

Gv n

- n cao : , rờ, mi, son, la, cho Hs c

i lờn, xung hai n 3 ln.

Gv vit bng v - Ghi hỡnh tit tu lờn bng v hng dn Hs

hng dn

ming c n, en kt hp v tay.

Hỡnh TT:

Ming c :

n n en n - - - - en

V tay

+ + + + + + +

+ + +

- Tng t nh vy vi hai hỡnh tit tu sau:Gv đàn

Gv hớng dẫn

Gv đàn câu một

Gv đàn câu hai- Hs thc hin-Hs hỏt

- Hs ghi bi

- Hs quan sỏt

- Hs tr li-Hs tr li- Hs c theo n

- Hs quan sỏt v thc

hin- Hs thực hiệnGv hng dnGv chia câu và hớng dẫn

-Gv chỉ nốt

- Gv chỉ nốt nhạc

và đàn- Hs tp t li ca- Chia bài TĐN số 5 thành 4 câu. Câu một và câu

2 giai điệu giống nhau nên sử dụng dấu nhắc lại.

- Chỉ từng nốt cho Hs đọc tên nốt nhạc

- Chỉ tên các nốt nhạc trong bài TĐN số 5, kết

hợp với nhạc cụ đàn từng nốt cho Hs đọc chính

xác cao độ.

- Đàn giai điệu bài TĐN cho Hs nghe một lần

* Tập từng câu

- Đàn giai điệu câu một 2-3 lần cho Hs nghe sau

đó đọc mẫu bắt nhịp cho Hs đọc

- Đàn giai điệu câu hai 2-3 lần cho Hs nghe sau

đó đọc mẫu bắt nhịp cho Hs đọcGV: Nguyn Th Thanh Tõn-35-- Hs nghe và ghi nhớ.

-Hs đọc

- Hs đọc cao độ bài

TĐN số 4 theo đàn

- Hs nghe

- Hs thực hiện

-Hs nghe và tập đọc câu

một

- Hs tập đọc câu 2m nhc lp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×