1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >

TIẾT 14. ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐI CẤY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (724.87 KB, 94 trang )


Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngGv hng dn

Gv ch nhGv iu khin

Gv ghi lờn bng

Gv treo bng ph

Gv hiNm hc 2013-2014gi ý cho Hs tp t li ca mi (ch v "Quờ

hng" SGK)

-t li t mt cõu hỏt n c bi theo ch

khỏc m cỏc em yờu thớch

Ly tinh thn xung phong ca mt vi Hs t t

li ca mi theo ch khỏc. Gv nhn xột - b

sung. Gv nhn xột mt s Hs v hng dn v

nh

- M giai iu v phn m ghi sn n v bt

nhp cho Hs hỏt bi 2 ln

Ni dung 2 : Tp c nhc : TN s 5

Vo rng hoa (Nhc v li : Vit Anh)

-Bng ph chộp sn bi TN s 5

? Nhp ca bi TN s 5 l nhp my ? (Nhp 2 )

4? ý ngha ca nhp 2 ? (Mi ụ nhp cú 2 phỏch,

4

giỏ tr mi phỏch bng mt nt en, phỏch th

nht l phỏch mnh, phỏch th 2 l nh).

Gv hi

? Nt thp nht trong bi l nt gỡ ? (Nt ụ)

? Nt cao nht trong bi l nt no ? (Nt )

? Ngoi ra cũn cú nhng nt no?

- Mi, Son, La,

Gv n

- n cao : , rờ, mi, son, la, cho Hs c

i lờn, xung hai n 3 ln.

Gv vit bng v - Ghi hỡnh tit tu lờn bng v hng dn Hs

hng dn

ming c n, en kt hp v tay.

Hỡnh TT:

Ming c :

n n en n - - - - en

V tay

+ + + + + + +

+ + +

- Tng t nh vy vi hai hỡnh tit tu sau:Gv đàn

Gv hớng dẫn

Gv đàn câu một

Gv đàn câu hai- Hs thc hin-Hs hỏt

- Hs ghi bi

- Hs quan sỏt

- Hs tr li-Hs tr li- Hs c theo n

- Hs quan sỏt v thc

hin- Hs thực hiệnGv hng dnGv chia câu và hớng dẫn

-Gv chỉ nốt

- Gv chỉ nốt nhạc

và đàn- Hs tp t li ca- Chia bài TĐN số 5 thành 4 câu. Câu một và câu

2 giai điệu giống nhau nên sử dụng dấu nhắc lại.

- Chỉ từng nốt cho Hs đọc tên nốt nhạc

- Chỉ tên các nốt nhạc trong bài TĐN số 5, kết

hợp với nhạc cụ đàn từng nốt cho Hs đọc chính

xác cao độ.

- Đàn giai điệu bài TĐN cho Hs nghe một lần

* Tập từng câu

- Đàn giai điệu câu một 2-3 lần cho Hs nghe sau

đó đọc mẫu bắt nhịp cho Hs đọc

- Đàn giai điệu câu hai 2-3 lần cho Hs nghe sau

đó đọc mẫu bắt nhịp cho Hs đọcGV: Nguyn Th Thanh Tõn-35-- Hs nghe và ghi nhớ.

-Hs đọc

- Hs đọc cao độ bài

TĐN số 4 theo đàn

- Hs nghe

- Hs thực hiện

-Hs nghe và tập đọc câu

một

- Hs tập đọc câu 2m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv đàn câu 1 và 2

Gv hớng dẫnNm hc 2013-2014- Đàn giai điệu câu một và câu hai cho Hs đọc

nối hai câu

- Khi đọc Gv hớng dẫn Hs thể hiện đúng trờng

độ nh: nốt đen, móc đơn, nốt trắng

- Tơng tự nh vậy với hai câu còn lại- Hs nối câu 1 và 2-Hs ghi nhớ thực hiện

đúng.

Gv hớng dẫn

- Hs tập đọc câu 3 và

câu 4

Gv đàn giai điệu

- Đàn giai điệu cho Hs ghép toàn bài

- Hs ghép toàn bài

Gv điều khiển

- Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs đọc - Hs đọc

bài hai lần.

Gv chỉ định

- Chỉ định một vài Hs tự ghép lời bài hát "vào - Hs thực hiện

rừng hoa. Gv đệm đèn. Sau đó cho cả lớp ghép

lời.

Gv chia nhóm

- Chia Hs thành 3 nhóm luyện tập

- Hs luyện tập

Gv chia tổ và hớng - Chia Hs thành 3 tổ : Tổ một đọc nhạc

- Hs thực hiện

dẫn Hs

Tổ hai hát lời

Tổ ba đánh nhịp. Sau đổi

ngợc lại. Gv nhận xét - Sửa sai cả ba tổ

Gv điều khiển

- Chọn hai Hs có giọng tốt đọc nhạc, hát lời ca - Hs thực hiện

kết hợp đánh nhịp. Gv đệm đàn cho Hs thực hiện

hoàn chỉnh bài TĐN số 5. Gv nhận xét -xếp loại.

Gv điều khiển

- Hs hát, đọc nhạc kết

4) Củng cố

- Mở phần đệm và giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt hợp đánh nhịp

nhịp cho Hs hát lại bài "Đi cấy" và đọc bài TĐN

số 5

5) Dặn dò

Gv hớng dẫn

- Về nhà đặt lời ca mới dựa trên giai điệu bài "Đi

cấy

- Đọc bài đọc thêm "Mõ và chuông" ở SGK

(trang 34).

- Chuẩn bị tiết học sau.

* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-36-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngNm hc 2013-2014NS: 25/11/2012- ND: 27/11/2012

TIT 15: ễN TP BI HT: I CY

Ôn tập TĐN : TĐN số 5

Âm nhạc thờng thức: Sơ lợc một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

I . Mc tiờu :

- Giỏo viờn cho Hs tp biu din bi hỏt i cy. Tp t li ca mi v t th hin bi hỏt do

cỏc em t li.

- c ỳng bi TN s 5

- Cho Hs nhn bit c nhng nhc c dõn tc ph bin ca Vit Nam.

- Luyn k nng hỏt bố,hỏt hũa ging,hỏt lnh xng khi th hin bi i cy.

- c nhc kt hp gừ theo phỏch,nhp bi TN s 5

II . Giỏo viờn chun b :

- n phớm in t

- Tp ụn bi i cy cú phn hỏt ui.

- Gv chun b phn gi ý t li ca mi chi bi hỏt i cy

- Chun b mt sụ tranh nh cỏc nhc c dõn tc ph bin.

III. Tin trỡnh dy hc:

Hot ng ca

giỏo viờn

Gv kiểm tra sĩ sốGv ghi lên bảng

Gv hỏi

Gv chỉ định

Gv nhận xétGv điều khiển

Gv kiểm tra

Gv huớng dẫn

Gv chọnNi dung

1) ổn định tổ chức

2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ

3) Nội dung bài

Nội dung 1: Ôn tập bài hát Đi cấy

? Hãy nói về xuất xứ bài Đi cấy (1-2 Hs)

Trình bày lại bài hát này (1 - 2 Hs)

- Nhận xét về u điểm và những lỗi trong bài hát

Hs vừa trình bày. Gv hát mẫu lại những chỗ khó

hát. Yêu cầu Hs thể hiện sự nhẹ nhàng, uyển

chuyển trong khi hát.

- Mở phần đệm và giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt

nhịp ho Hs hát 2 lần

- Kiểm tra theo nhóm ( 3-4 Hs) trình bày. Gv

nhận xét - xếp loại.

- Hớng dẫn Hs hát đuổi hai câu gần cuối

Chọn một tốp 5-10 Hs có giọng tốt hát đuổi nh

sau :

Tốp 1 : Hát từ đầu cho đến câu háy "ý rằng cầu

cho" đến hết bài.

Tốp 2: 5 - 10 Hs Hát đuổi theo cho đến hết bài.

Lu ý : Bè hai bớt một nhịp để hai bè cùng vào âm

kết.GV: Nguyn Th Thanh Tõn-37-Hot ng ca

hc sinh

L.trởng báo cáo-Hs ghi vở

- Hs trả lời

-Hs thực hiện

- Hs nghe- Hs hát kết hợp

đánh nhịp

-Hs trình bày

- Hs nghe

- Hs thực hiệnm nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv điều khiểnGv gợi ýGv chỉ định

Gv ghi lên bảng

Gv treo bảng phụ

Gv chỉ định

Gv đàn và yêu cầu

Gv đànGv đàn giai điệu

Gv đánh đàn

Gv chia nhómGv chỉ định

Gv ghi lên bảng

Gv treo tranhGv yêu cầu

Gv củng cố

Gv củng cốGv điều khiển

Gv hỏiNm hc 2013-2014- Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn và bắt nhịp chỉ huy

cho Hs hát bài 1-2 lần bằng cách hát đuổi ở hai

câu cuối

- Gợi ý và hớng dẫn Hs tập đặt lời ca mới theo

giai điệu bài Đi cấy :P Chủ đề về "Mái trờng tuổi

thơ:

- Gọi một vài Hs trình bày lời ca mới do Hs tự

đặt. Gv nhận xét- xếp loại

Nội dung 2 : Ôn tập TĐN : TĐN số 5

Vào rừng hoa

- Bảng phụ chép dẵn bài TĐN ở tiết trớc

-Hãy chia từng câu trong bài

-Hãy đọc cao độ của gam Đô trởng 2-3 lần- Hs hát bài 2 lần- Đàn giai điệu bài TĐN số 5 cho Hs nghe 1 lần

- Cho Hs đọc nhạc và hát lời bài TĐN hai lần kết

hợp đánh nhịp

-Chia Hs thành 3 nhóm : Nhóm 1 đọc nhạc,

nhóm hai hát lời, nhóm 3 đánh nhịp. Sau đổi ngơic lại. Gv nhận xét cả 3 nhóm

- Gọi một vài Hs trình bày hoàn chỉnh bài TĐN

số 5. Gv nhận xét -xếp loại

Nội dung 3 : Âm nhạc thờng thức

Sơ lợc một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Tranh vẽ phóng to một số nhạc cụ dân tộc phổ

biến-Hs nghe

- Hs đọc bài- Hs theo dõi và tự

đặt lời ca mới theo

chủ đề tự chọn

-Hs trình bày

- Hs bài- Hs quan sát

-Hs chia câu

-Hs

đọc

lên,

xuống

- Đàn cho Hs tập nghe từng chuỗi ba âm trong - Hs tập nghe và

năm âm, từ dễ đến khó (tuỳ theo khả năng của nhận biết từng

chuỗi âm.

Hs mỗi lớp).- Hs thực hiện- Hs trình bày

- Hs ghi vở-Hs quan sát và

nhận biết từng loại

nhạc cụ.

- Chỉ vào từng nhạc cụ và giới thiệu về tên, đặc - Hs xung phong

điểm của mỗi nhạc cụ đó.

giới thiệu

- Củng cố phần giới thiệu về đặc điểm của mỗi - Hs xung phong

nhạc cụ đó.

giới thiệu.

- Củng cố phần giới thiệu về đặc điểm của 6 loại - Hs ghi nhớ

nhạc cụ :

1) Sáo

2) đàn bầu

3) Đàn tranh

4) Đàn nhị

5) Đàn nguyệt

6) Trống

- Mở phần tiến ghi sẵn từng loại nhạc vụ cho Hs - Hs nghe cảm

nghe

nhận

? Hãy nói lên cảm nhận về âm thanh từng nhạc - Hs trả lời

cụ ?GV: Nguyn Th Thanh Tõn-38-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv hỏiGv hỏi

Gv xếp loại

Gv điều khiểnGv chỉ địnhNm hc 2013-2014? Tiếng trống nghe nh thế nào? (Nghe rất vui,

rộn ràng)

? Tiếng sáo cảm giác nh thế nào ? (Cảm giác du

dơng, tha thiết)

Tơng tự nh vậy với từng loại nhạc cụ trên.

? Hãy kể tên một số nhạc cụ dân tộc khác không

có ghi trong SGK?

- Xếp loại một số Hs trả lời tốt.

4) Củng cố

- Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn bắt nhịp chỉ huy

cho Hs hát bài Đi cấy hai lầm. Thể hiện cách hát

đuổi

- Gọi một số Hs nhắc lại về một số nhạc cụ dân

tộc phổ biến và nêu đặc điểm cấu tạo của nó.

5) Dặn dò

- Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học

- Chuẩn bị tiết sau.-Hs trả lời- Hs trả lời

-Hs ghi nhớ

-Hs thực hiện- Hs trả lời- Hs ghi nh* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-39-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc KhỏngNm hc 2013-2014NS:02/12/2012-ND: 04/12/2012ễN TPTIT 16.I . Mc tiờu :

- HS hỏt ỳng giai iu v thuc li ca 4 bi hỏt :"Ting chuụng v ngn c","Vui bc trờn

ng xa", "Hnh khỳc ti trng", "i cy".

- Luyn k nng hỏt tp th, hỏt lnh xngv hỏt bố.

- ễn 5 bi TN (TDN s 1, 2, 3, 4, 5).c nhc kt hp gừ theo phỏch

II . Giỏo viờn chun b :

- n phớm in t

- Ghi són phn m vo b nh n

- Bng ph

III. Tin trỡnh dy hc

Hot ng ca

giỏo viờn

Gv kim tra s sGv ghi lờn bng

Gv ch nh

Gv iu khin

Gv iu khin

- Gv chia t

Gv ch nhGv hi

Gv n

Gv n v hiGV n cao

Gv treo bng ph

Gv n

Gv chia nhúmHot ng ca hc

sinhNi dung

1) n nh t chc

2) Bi c: Kim tra an xen

3) Ni dung:

ễn tp 4 bi hỏt ó hc

- Hóy nhc li tờn bi hỏt v nhc s sỏng tỏc bi

hỏt ú

- M phn m n v bt nhp cho hs hỏt li

ln lt tng bi

- Cho Hs ng hỏt mi bi hai ln kt hp nhỳn

chõn theo nhp bi.

- Gv chia thnh 4 t, mi t hỏt 1 bi thi ua, sau

i ngc li. Gv nhn xột tng tL.trng bỏo cỏo- Hs ghi v

- Hs tr li-Hs hỏt theo s ch huy

ca Gv

- Hs hỏt kt hp nhỳn

chõn theo nhip ca bi

- Hs trỡnh by

- Phn chn ca mỡnh

- Gi mt vi nhúm hỏt th hin mt vi ng tỏc - Hs biu din

ph ho. Gv nhn xột- xp loi

Ni dung 2: ễn tp 5 bi TN s 1,2,3,4,5

? u nm n nỏy ta ó hc c my bi TN - Hs tr li

(5 bi TN)

- n ln lt tng bi cho Hs nghe

-Hs nghe

Gv n tng bi cho Hs nghe v nhn bit ú l - Hs nghe v tr li

bi TN s my? Trớch trong bi hỏt no? Nhc

v li ca ai?

Gv n cao ụ - Rờ - Mi Pha Son La- Hs c i lờn i xung

Si- cho Hs nghe 2-3 ln

Bng ph chộp tng bi TN

Hs quan sỏt

n bt nhp ln lt cho hs c tng bi. Mi - Hs c ln lt tng

bi c nhc v hỏt 2 ln

bi

Chia Hs thnh 5 nhúm, mi nhúm c 1 bi - Hs thc hin

TN kt hp ỏnh nhp. Sau i ngc li. GvGV: Nguyn Th Thanh Tõn-40-m nhc lp 6Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng

Gv ch nhGv iu khin

Gv iu khinGv cn dnNm hc 2013-2014nhn xột tng nhúm

Gi mt s Hs c bi TN kt hp ỏnh nhp

cho Gv nhn xột- xp loi

4, Cng c:

- M phn m n bt nhp cho hs ụn li ln

lt 4 bi hỏt kt hp ỏnh nhp.

- M tit tu n bt cao cho Hs c li 5

bi TN kt hp ỏnh nhp

5, Dn dũ:

- ễn li nhng ni dung v kin thc ó

hc.

- Chun b kim tra- Hs trỡnh by 5 bi

TN

- Hs hỏt kt hp ỏnh

nhp

- Hs c bi- Hs ghi nh* Rút kinh nghiệm:

..............................................................................................................................................................GV: Nguyn Th Thanh Tõn-41-m nhc lp 6Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

×