1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

Cách đánh giá thơng tin từ internet

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


Kết nối tài liệu

• Những tài liệu tham khảo này có phù hợp với các nghiên cứu cùng

loại khác?

• Liệu các quan điểm thích hợp đã được thảo luận?

• Những ý kiến đối lập có được ghi nhận?

Khả năng thẩm định

Những thông tin này có cho phép bạn kiểm chứng phương pháp luận?

Mức đô phổ biến

Các số liệu trên tài liệu cho phép bạn xác định thời gian của thông tin

này không?

Tổ chức quản lý internet

• Tổ chức đó xác định trật tự các thông tin giá trị như thế nào?

• Một vài tổ chức bán dung lượng cho các nhà quảng cáo. Vậy làm sao

tổ chức đó xác định thứ tự của thông tin đã được kiệt kê ra.83THIEÁT KEÁ THÍ NGHIEÄM84Chọn đề tài nghiên cứu

Xuất phát điểm

của nghiên cứu

Chọn đối tượng

nghiên cứuTìm kiếm

Tài liệuThảo luận:

Bổ sung vấn đềCác

nghiên cứu

trước đóChốt đề tài

Xây dựng kế hoạch nghiêncứu85Xây dựng nội dung nghiên cứu

- Nội dung nghiên cứu là việc cụ thể hoá vấn

đề nghiên cứu (đề tài nghiên cứu) bằng

những công việc và trình tự thực hiện của

các phần công việc trong quá trình nghiên

cứu nhằm đạt được những mục tiêu của đề

tài.

- Nội dung nghiên cứu xác định giới hạn của

đề tài (thời gian, không gian, những thực

tế, những chỉ số, số liệu, quan sát, điều ra

… cần đạt được.

86- Kết quả của nội dung nghiên cứu đặt raXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×