1. Trang chủ >
  2. Kỹ Năng Mềm >
  3. Kỹ năng tư duy >

Thực hiện q trình quan sát (2)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (506.46 KB, 121 trang )


b. Phương pháp điều tra

- Điều tra là phương pháp khảo sát một nhóm đối

tượng nhằm thu thấp các thông tin, phát hiện

các quy luật, phân bố, đặc tính… của đối tượng

nghiên cứu

- Có 2 loại điều tra:

- điều tra cơ bản- điều tra xã hội học94Xây dựng kế

hoạch điều traXây dựng mẫu

phiếu điều traThực hiện quá

trình điều traChọn mẫu

điều traĐiều tra (phỏng

vấn, hội thảo…)Xử lý số liệu

điều tra

95c. Phương pháp thực nghiệm

- Là phương pháp nghiên cứu mà ở đó người

nghiên cứu chủ động tác động vào đối tượng

nghiên cứu nhằm hướng sự phát triển của đối

tượng theo mục tiêu nghiên cứu

- Thực nghiệm để khẳng định hoặc phủ định giả

thuyết khoa học96Các bước cơ bản của thí nghiệm

• Xác định thông số thực nghiệm thích hợp

• Thực hiện thí nghiệm với 2 biến (y = ∫x)

• Phân tích số liệu ban đầu (số liệu thô)

• Phân tích số liệu sau xử lý (số liệu tinh)

• Nghiên cứu các số liệu không bình thường

• Kiểm tra giả thuyết

• Thí nghiệm với các biến còn lại

• Liên kết các kết quả thí nghiệm với nhau

Điều kiện thí nghiệm

• Cơ sở vật chất cho thực nghiệm

• Chất lượng của vấn đề và khả năng dự đoán kết quả

• Các yếu tố hạn chế từ bên ngoài lên phương pháp.

97Điều kiện thí nghiệm

• Sự sẵn sáng của hệ thống

• Tính chất của vấn đề

• Giới hạn của các yếu tố không có mặt98Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (121 trang)

×