1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Nước thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng của Dự án chủ yếu từ 3 nguồn sau:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (877.1 KB, 137 trang )


Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"Bảng 3.2. Ước tính tải lợng các chất ô nhiễm chính trong nớc thải sinh

hoạt phát sinh từ 100 công nhân xây dựng

Tải lợng ô nhiễm trung bình

Thông sốdo 1 ngời tạo ra trong 1 ngày

(g/ngời), theo AveiralaTổng tải lợng ô nhiễm

(kg/ngày), giá trị lớn nhấtBOD52045 54 (50)5,4COD85 102 (94)10,2TS170 220 (195)22,0SS70 145 (107)14,5Dầu mỡ0 30 (15)3Tổng nitơ6 12 (9)1,2Nitơ hữu cơ2,4 4,8 (3,6)0,48NH4+3,6 7,2 (5,4)0,72Tổng phospho0,8 4 (2,4)0,4Tổng coliform106 1010

(MPN/100ml)-- Nớc thải trong quá trình xây dựng: Trong quá trình xây dựng, có sử dụng

một lợng nớc để trộn nguyên vật liệu và rửa máy móc, thiết bị. Lợng nớc thải này

có chứa một số chất gây ô nhiễm môi trờng nh: xi măng, vôi vữa và một số chất vô

cơ thông thờng nh cát, đá... Lợng nớc thải này ớc tính khoảng 5 m3/ngày.Công ty TNHH Minh Khang49Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

- Nớc ma chảy tràn: Nớc ma chảy tràn qua khu vực công trờng kéo theo

các loại đất, cát, trên mặt đất. L ợng nớc ma chảy tràn phát sinh tại khu vực công

trờng thi công (5.041m2) với trận ma 100mm kéo dài trong 1 giờ ớc tính vào

khoảng 504,1m3/giờ. Nói chung, nớc ma chảy tràn qua công trờng không bị ô

nhiễm nặng nên có thể thu gom vào vào hệ thống thoát nớc của khu vực sau khi đã

đợc lắng cặn.

* Đánh giá tác động của Dự án đối với môi trờng nớc

Tác động của nớc thải sinh hoạt

Lực lợng lao động tập trung tại công trờng trong giai đoạn xây dựng cao

điểm ớc tính vào khoảng 100 công nhân. Lợng nớc thỉa sinh hoạt phát sinh từ

lực lợng công nhân ngày vào khoảng 15m 3/ngày.

Nớc thải sinh hoạt phát sinh từ lực lợng công nhân này có chứa hàm lợng

cao các chất hữu cơ, dinh dỡng, các chất rắn lơ lửng, vi khuẩn và nhiều chất ô

nhiễm khác (Bảng 3.2) có khả năng gây ô nhiễm nguồn nớc mặt và nớc ngầm tại

khu vực này. Nớc ma chảy tràn qua các khu vệ sinh của công nhân cũng có thể

kéo theo các chất ô nhiễm nh các chất hữu cơ và vi khuẩn, và gây ô nhiễm các

nguồn tiếp nhận.

Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nớc thải sinh hoạt đợc thể hiện trong

Bảng 3.3Bảng 3.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nớc thải sinh hoạt

TT

1

2

3

4Chất ô nhiễm

BOD5

TSS

Tổng N

Tổng PNồng độ các chất ô nhiễm (mg/l)

Xử lý bằng bể

TCVN 6772-2000

Không xử lý

tự hoại

(mức 2)

100-300

85-102

30

120-600

133-275

50

25-85

17-34

4-20

2-11

-Nguồn: Nớc thải và công nghệ xử lý nớc thải, Nguyễn Xuân Nguyên, NXB

KHKT, 2003Công ty TNHH Minh Khang50Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

- So sánh với tiêu chuẩn nớc thải sinh hoạt thì:

+ Trong trờng hợp không có hệ thống bể tự hoại thì nồng độ BOD 5

trong nớc thải sinh hoạt cao gấp 3,3 đến 10 lần, chất rắn lơ lửng cao gấp

2,4 đến 12 lần.

+ Trong trờng hợp có hệ thống bể tự hoại thì nồng độ BOD 5 trong

nớc thải sinh hoạt cao gấp 2,8 đến 3,4 lần; chất rắn lơ lửng cao gấp 2,67

đến 5,5 lần.

+ Trờng hợp toàn bộ nớc đen (xí và tiểu) đợc thu gom và chuyển đi

xử lý là trợng hợp lý tởng giảm thiểu ô nhiễm môi trờng, khi đó, mức độ

tác động tới môi trờng là không đáng kể.

Tác động của nớc ma chảy tràn

Trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình của Dự án, xói mòn đất

có thể sẽ xảy ra do các nguyên nhân sau:

- Hoạt động đào đắp đất sẽ đợc tiến hành trên khu vực Dự án và một lợng

lớn đất đợc đào lên sẽ đợc đổ ngay tại khu vực công trờng và không đợc che phủ

kín;

- Đất đào lên không đợc đầm, nén chặt;

- Một lợng lớn đất cát sẽ đợc vận chuyển tới đổ tại khu vực để san lấp mặt

bằng;

Do vậy, vào những ngày ma, xói mòn đất sẽ xảy ra.

Trong những ngày có nớc ma chảy tràn, xói mòn đất sẽ làm tăng độ đục,

hàm lợng chất rắn lơ lửng của hệ thống nớc mặt gần khu vực Dự án. Do vậy, nớc

mặt có thể sẽ bị ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng của Dự án.

Nớc ma chảy tràn qua khu vực công trờng có thể gây ra sự lắng đọng tại các

kênh, mơng, cống thoát nớc trong khu vực Dự án và do đó làm giảm khả năng tiêu

thoát nớc của các hệ thống này. Tuy nhiên, tác động đợc đánh giá là nhỏ, có tính

tạm thời và có thể kiểm soát đợc.

Tác động tới chất lợng nớc do nớc thải xây dựngCông ty TNHH Minh Khang51Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

Quá trình xây dựng của Dự án sẽ phát sinh một lợng không lớn nớc thải từ

các hoạt động vệ sinh các mày móc thiết bị và xe tải...Nớc thải này có chứa hàm lợng tơng đối cao các chất rắn lơ lửng và có thể chứa dầu mỡ. Tuy nhiên, do lợng nớc thải này không đáng kể, tác động gây ô nhiễm nguồn nớc do nớc thải xây dựng

đợc đánh giá là nhỏ và có tính tạm thời.

Tác động tới chất lợng nớc do nớc thải nhiễm dầu

Nớc thải nhiễm dầu phát sinh trong giai đoạn xây dựng có thể là do rơi vãi

dầu xuống nguồn nớc hoặc do thải bỏ dầu từ các máy móc thiết bị sử dụng trong

giai đoạn này.

Nớc thải nhiễm dầu có thể ảnh hởng tiêu cực tới chất lợng các nguồn nớc

mặ cũng nh có khả năng gây ô nhiễm nguồn nớc ngầm. Tuy nhiên, đối với Dj án

này, tác động tới chất lợng nớc mặt và nớc ngầm do nớc thải nhiễm dầu là không

lớn do lợng nớc thải này đợc dự báo là rất nhỏ.

b. Đánh giá tác động của Dự án đối với môi trờng không khí

* Nguồn gây tác độngÔ nhiễm không khí trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu do 2 yếu tố

sau:

-Bụi phát sinh so các hoạt động đào đắp đất; vận chuyển đất đá,nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị máy móccho Dự án.

-Khí thải chứa Bụi, SO2, NOx, CO, THC, VOC,do hoạt độngcác loại máy móc/thiết bị sử dụng động cơ Diesel (hoặc động cơ xăng).

Ngoài ra còn có khói hàn, hơi kim loại, hơi khí độc phát sinh từ các máy

hàn, cắt kim loại. Cụ thể nguồn gây ô nhiễm môi trờng không khí khu vực Dự án

trong giai đoạn xây dựng bao gồm:

Bụi

Bụi phát thải từ các hoạt động san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống thoát nớc, đờng giao thông, cơ sở hạ tầng khác và từ hoạt động vận chuyển nguyên vật

liệu, vật t, thiết bị,phục vụ Dự án. Các nguồn phát sinh bụi này phân bố rộngCông ty TNHH Minh Khang52Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

khắp trong khu vực Dự án và xung quanh. Lợng bụi phát sinh biến động, thay đổi

tùy thuộc theo hớng gió là tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm không khí. Nói chung lợng

bụi phát sinh trong giai đoạn này là khá cao trên mặt bằng khu vực triển khai Dự

án, đặc biệt vào những ngày trời hanh khô và có gió.

Khí thải

Trong quá trình xây dựng, các nguồn gây ô nhiễm chính là khí thải từ các

công đoạn hàn, cắt kim loại, hoạt động của các máy xây dựng và các phơng tiện

giao thông vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng.Khí thải từ công đoạn hàn

Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hóa chất chứa trong que hàn

bị cháy và phát sinh khói có chứa cac chất độc hại (chủ yếu là CO, NO x) có khả

năng gây ô nhiễm môi trờng và ảnh hởng đến sức khỏe ngời lao động.Khí thải từ các phơng tiện giao thông cơ giới

Giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng phải dùng rất nhiều xe vận tải để vận

chuyển đất đá và nguyên vật liệu. Khi hoạt động, các phơng tiện giao thông vận tải

với nhiên liệu tiêu thụ chủ yếu là xăng và dầu Diezen sẽ thải ra môi trờng một lợng

khói khá lớn chứa các chất ô nhiễm không khí nh Bụi, CxHy, NO2, CO, CO2, SO2.

Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh: Nhiệt độ không

khí, Vận tốc chạy xe, Chiều dài một chuyến đi, Phân phối động cơ loại nhiên liệu,

Loại xe,...

* Đánh giá tác động của Dự án đối với môi trờng không khí

Tác động của khí thải từ hoạt động của các phơng tiện giao thông vận tải

Trong giai đoạn xây dựng, sẽ có một số chất gây ô nhiễm môi trờng không

khí nh CO, CO2, SO2, NOx và CxHy. Tải lợng chất ô nhiễm với xe tải trên quãng đờng 1 km đợc trình bày trong Bảng 3.4. Nh vậy, lợng hơi khí phát sinh tại khu vực

Dự án là khá lớn đặc biệt là khí Cacbon ôxít (CO). Tuy nhiên, tác động chỉ trong

phạm vi hẹp, chủ yếu ảnh hởng đến công nhân trực tiếp làm việc.Công ty TNHH Minh Khang53Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

Bảng 3.4. Tải lợng chất ô nhiễm với xe tải chạy 1 km

Tải lợng chất ô nhiễm theo tải trọng xe (g/km)

Chất ôTải trọng xe < 3.5 tấnnhiễmTải trọng xe 3.5 - 16 tấnTrong TpNgoài TpĐ.Cao tốcTrong TpNgoài TpĐ.Cao tốcBụi0,20,150,30,90,90,9SO21,16 S0,84 S1,3 S4,29 S4,15 S4,15 SNO20,70,551,01,181,441,44CO1,00,851,256,02,92,9VOC0,150,40,42,60,80,8Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử ký khí thải, Trần Ngọc Chấn

Tác động của khí thải từ các nguồn khác

Trong giai đoạn xây dựng Dự án, ngoài nguồn khí thải từ các ph ơng tiện

vận tải, máy móc xây dựng còn có nguồn ô nhiễm từ các máy hàn, cắt kim loại.

Hệ số ô nhiễm trong quá trình hàn điện và hàn hơi các vật liệu kim loại. Hệ số ô

nhiễm trong quá trình hàn điện và hàn hơi các vật liệu kim lại đợc đa ra Bảng

3.5, 3.6 dới đây.Bảng 3.5. Hệ số ô nhiễm trong quá trình hàn điện sắt thép (mg/1 que

hàn)Công ty TNHH Minh Khang54Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

Đờng kính que hànChất

TT ô

nhiễm

1Khói

hàn3,22,54,02850885,07051.1066,001.5782CO10152535503NOx1220304570Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử ký khí thải, Trần Ngọc ChấnBảng 3.6. Hệ số ô nhiễm của khí hàn hoặc cắt kim loại bằng hơi

(g/Fe2O3/lit O2)

Loại hơi hànChiều dày tấm kim

loạiHệ số ô nhiễm3> 5 mm5

25 - 20 mm3>20 mmPropane< 5mm< 5 mmAxetylen4Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử ký khí thải, Trần Ngọc Chấn

Ngoài ra, tại công trờng xây dựng còn có một lợng hơi khí CH4, H2S, NH3

phát sinh từ chất thải, phân rác... Nói chung lợng khí thải này khá nhỏ, trong phạm

vi hẹp, mức độ tác động không đáng kể nhng nếu không đợc quản lý tốt thì sẽ gây

ra mùi hôi thối khó chịu cho công nhân xây dựng, thậm chí cả khu vực xung

quanh.

Đào đắp đất đá, tập kết nguyên, vật liệutại khu vực công trờng xây dựng

sẽ phát thải bụi vào môi trờng không khí. Hàm lợng bụi trong không khí tại khuCông ty TNHH Minh Khang55Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

vực nãy sẽ tăng lên trong suốt giai đoạn xây dựng của Dự án. Tuy nhiên, t ơng tự

nh bụi đờng, phần lớn bụi phát sinh từ các hoạt độn này đều là bụi có khả năng sa

lắng tốt, bị sa lắng nhanh sau khi phát thải vào không khí. Vì vậy, phạm vi ảnh hởng chỉ mang tính cục bộ, chung quanh điểm phát sinh bụi. Theo kinh nghiệm vào

mùa khô và vào giờ thi công cao điểm, trong phạm vi 50m tính từ công trờng theo

hớng gió, giá trị các thông số chất lợng không khí sẽ vợt tiêu chuẩn chất lợng

không khí chung quanh (TCVN 5937-2005)

Hiện tại, xung quanh khu vực Dự án có 3 khu vực có khả năng chịu tác động

do bụi phát sinh từ khu vực công trờng xây dựng bao gồm khu dân c phờng Láng

Thợng, khu vực trờng đại học giao thông vận tải và đại sứ quán Nga. Do vậy, bụi từ

khu vực công trờng xây dựng có thể ảnh hởng tới các khu vực đó. Tuy nhiên, mức

độ ảnh hởng đợc đánh giá là nhỏ và có thể giảm thiểu đợc. Hơn nữa, tác động này

sẽ chấm dứt khi giai đoạn xây dựng của Dự án hoàn tất.

c. Đánh giá tác động do tiếng ồn và độ rung

* Nguồn gây tác động

Tiếng ồn:

Trong giai đoạn xây dựng của Dự án, tiếng ồn có thể phát sinh từ các nguồn

sau:

-Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị xâydựng (máy ủi, máy xúc, máy đầm, máy đóng cọc,..)

-Tiếng ồn do hoạt động của các xe tải trong quá trình vận chuyểnvật liệu xây dựng, thiết bị.

Độ ồn phát sinhdo hoạt động của các máy móc thiết bị đào đắp, san lấp mặt

bằng, các xe tảiđợc trình bày trong Bảng 3.7

Bảng 3.7. Mức ồn của một số nguồn thờng gặp trong quá trình xây dựngThiết bị xây dựngĐộ ồn ở khoảng cách 15m (dBA)

Nhỏ nhấtCông ty TNHH Minh KhangLớn nhất56Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

Máy nén7373Máy đầm7282Máy xúc7292Máy ủi8092Xe tải lớn8393Máy trộn bê tông7485Máy bơm7070Máy phát điện7382Qua bảng trên cho thấy hầu hết các thiết bị xây dựng đều phát sinh ra tiếng

ồn lớn, đặc biệt là máy đóng cọc bê tông. Tại các điểm gần các máy móc, thiết bị

này, tiếng ồn thờng vợt tiêu chuẩn cho phép đối với khu dân c xen kẽ trong khu vực

thơng mại, dịch vụ, sản xuất vào thời điểm 6-18h.

Độ rung:

Trong giai đoạn xây dựng của Dự án, các nguồn phát sinh rung động gồm:

- Hoạt động của các máy móc thiết bị đào đắp, san lấp mặt bằng

- Hoạt động của các xe tải nặng vận chuyển vật liệu xây dựng và thiết

bị

* Đánh giá tác động do tiếng ồn và độ rung

Tác động do tiếng ồn

Hoạt động của các máy móc, thiết bị và xe tải nặng trong giai đoạn xây

dựng của Dự án sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn và gia tăng độ rung tại khu vực công trờng

và dọc theo các tuyến đờng vận chuyển.

Độ ồn cao sẽ ảnh hởng xấu đến sức khoẻ của con ngời nh gây mất ngủ, mệt

mỏi, tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, sức khoẻ của cán

bộ, công nhân viên. Tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài có thể làm cho thính

lực giảm sút dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp.Công ty TNHH Minh Khang57Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

Theo Thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ

Lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hởng xấu tới

hầu hết các bộ phận trong cơ thể của cong ngời. Tác động của tiếng ồn đợc mô tả

nh trong Bảng 3.8 và Hình 3.1

Bảng 3.8. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số

Mức tiếng ồn

(dBA)Tác động đến ngời nghe0Ngỡng nghe thấy100Bắt đầu biến đổi nhịp của tim110Kích thích mạnh màng nhĩ120Ngỡng chói tai130-135Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ

bắp140

145

150

160Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên loạn

Giới hạn mà con ngời có thể chịu đựng đợc đối với tiếng

ồn

Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai

Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài cho

sức khoẻNguồn: CEETIA, ĐTM Dự án Nhà máy Công nghiệp tàu thuỷ Dung

Quất,2004Tiếng ồnGây mệt mỏi thính giác, giảm

thính lực, gây điếc nghề nghiệpCông ty TNHH Minh Khang58Báo cáo đánh giá tác động môi trờng Dự án

Tổ hợp văn phòng, thơng mại và nhà ở tại 20 phố Núi Trúc- P. Giảng Võ- Q. Ba

Đình- Hà Nội"

TaiGây mệt mỏi thính giác, giảm

thính lực, gây điếc nghề nghiệp

Hệ thần kinhCơ quan của cơ

thểHệ hô hấpTăng nhịp

thởThị giácGiảm khả

năng phân

biệt màu sắc,

giảm độ nhìn

Hệ hô hấpHệ tuần hoànHệ vận độngGây viêm dạ

dày, giảm

dịch vịTăng nhịp

tim, gây rối

loạn hệ tuần

hoànMệt cơ bắp,

gây phản xạ

chậm, gây rối

loạn tiền đìnhHình 3.1. Tác động của tiếng ồn tới các cơ quan của con ngời

Nguồn: Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động

Trích từ CEETIA - ĐTM Dự án Nhà máy Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất,

2004

Độ ồn do các máy móc thiết bị có khả năng phát ra trong quá trình hoạt

động đợc Canter (1996) thống kê nh trong Bảng 3.7. Các số liệu trong bảng này đợc sử dụng làm cơ sở cho tính toán lan truyền ô nhiễm tiếng ồn.Công ty TNHH Minh Khang59Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

×